Generelle vilkår for workshops i regi av Bilder Nordic School of Photography.

Påmelding
Påmelding gjøres via våre nettsider, www.bildernordic.no. Påmeldingen er bindende når vilkårene er lest og akseptert. Aksept bekreftes ved avkrysning i påmeldingsskjema.

Betaling
Workshopavgiften betales med VISA/Mastercard ved påmelding, eller via faktura. Ved valg av faktura må workshopavgiften være betalt i sin helhet senest 14 dager før oppstart. Ved påmelding senere enn 14 dager før oppstart må kvittering medbringes ved oppmøte.

Avbestilling og refusjon
All påmelding er bindende. Vi har imidlertid forståelse for at det kan oppstå uventede hindringer, og praktiserer derfor følgende avbestillingsregler:

– Ved avbestilling innen 60 dager før workshop, refunderes hele beløpet, med unntak av et administrasjonsgebyr på kr 750,-. Dersom workshopavgiften ikke er betalt på avbestillingstidspunktet faktureres kun administrasjonsgebyret.
– Ved avbestilling innen 30 dager før workshop, belastes 50% av workshopavgiften.
– Ved avbestilling mindre enn 30 dager før oppstart må workshop betales i sin helhet.

Avbrudd ved sykdom
Dersom du på grunn av sykdom blir forhindret fra å delta på, eller må avbryte kurset underveis, vil Bilder Nordic etter søknad tilby deltakeren å delta på et tilsvarende kurs på et senere tidspunkt – uten at man må betale ny kursavgift. Sykdom må dokumenteres med legeattest. Dersom tilsvarende workshop ikke settes opp innen rimelig tid vil du kunne delta på annen workshop til en tilsvarende verdi.

Avlysning
Bilder Nordic School of Photography forbeholder seg retten til å avlyse workshoper pga force majeure, sykdom, for få deltakere e.l. Avlyses et kurs pga de nevnte årsakene, refunderer vi hele den innbetalte workshopavgiften.

Kansellering av workshop kan skje inntil 14 dager før oppstart for workshops i Norge og 21 dager for workshops i utlandet. Dersom et kurs blir avlyst, blir kursavgiften tilbakebetalt. Bilder Nordic School of Photography står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser som følge av kansellert kurs utover dette.

Endringer
Bilder Nordic School of Photography skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet som annonsert. Det tas forbehold om at kurstilbudet kan måtte endres av faglige hensyn. Eventuelle vesentlige endringer før workshopen starter meddeles deltakerne.

General terms and conditions regarding workshops hosted by Bilder Nordic School of Photography.

Registration

Application is made via our website, www.bildernordic.no. Registration is binding when the terms have been read and accepted. Acceptance is confirmed by checking the box in the registration form.

Payment

The workshop fee is paid with VISA / Mastercard at registration, or via invoice. When selecting an invoice, the workshop fee must be paid in full at least 14 days before start-up. If you sign up later than 14 days before start-up, a receipt must be brought in at the first day of the workshop.

Cancellation and refund

All registration is binding. However, we understand that unexpected obstacles may arise, and therefore practice the following cancellation policy:

– If canceled within 60 days before the workshop, the full amount will be refunded, with the exception of an administration fee of NOK 750,-. If the workshop fee is not paid at the time of cancellation, only the administration fee will be invoiced.
– If canceled within 30 days before the start of the workshop, 50% of the workshop fee will be charged.
– If canceled less than 30 days before the start of the workshop, 100 % of the workshop fee will be charged.

Illness

If you are prevented from attending, or have to cancel the course during the course, Bilder Nordic will, upon application, offer the participant to attend a similar course at a later date – without having to pay a new course fee. Illness must be documented with a medical certificate. If the corresponding workshop is not set up within a reasonable time, you will be able to attend another workshop at a similar value.

Cancellation

Bilder Nordic School of Photography has the right to cancel workshops due to force majeure, illness, few participants or the like. If a course is canceled due to the aforementioned reasons, we will refund the entire paid workshop fee.

Cancellation of a workshop can take place up to 14 days before start of workshops in Norway, and 21 days before workshops abroad. If a course is canceled, the course fee is refunded. Bilder Nordic School of Photography is not responsible for financial consequences as a result of canceled courses beyond this.

Changes

Bilder Nordic School of Photography shall, if possible, conduct the event as advertised. It is subject to reservation that the course offer may have to be changed for academic reasons. Any significant changes before the workshop starts are notified to the participants.