Bilder Nordic School of Photography Fotoskole fotostudier Toårig Fotografutdanning studentarbeid foto mira wickman
Toårig Fotografutdanning
Bilder Nordic søker å møte endringene som har skjedd i fotobransjen
og i samfunnet ved å tilby en fremtidsorientert utdanning med en ny tilnærming til yrket.
Søk studie!

Å studere til fotograf er et fremtidsrettet og spennende yrkesvalg. Det er ingen tvil om at det visuelle er aller viktigst i moderne kommunikasjon, hvor fotografens stillbilder, film og multimediaproduksjoner brukes for å vekke følelser og engasjere publikum i fortellingen av historier eller i formidling av budskap.

 

Etter endt utdanning kan du søke jobber innen reklame, PR, aviser, magasiner, organisasjoner og bedrifter som fotograf og som produsent. Sosiale medier har også gjort det enklere enn noensinne å skape et levebrød med sin stemme, hvor du kan arbeide som selvstendig næringsdrivende eller i kreative kollektiver.

 

Første skoleår
I første skoleår er fokuset å lære verktøyene, teknikkene og det visuelle språket slik at fotoprosjektene du gjennomfører i andre skoleår har den tekniske og kreative kvaliteten som kreves for å lykkes etter endt utdanning. I første semester bygger vi en solid grunnplattform som består av kamerabruk, lyssetting, postproduksjon og bildekommunikasjon. I andre semester videreutvikler vi det visuelle språket gjennom avanserte fortellings- og kommunikasjonsteknikker, og vi løfter de tekniske utfordringene til et internasjonalt nivå gjennom spennende tverrfaglige workshop med ledende norske fotografer og internasjonale stjernefotografer som gjester.

 

Muskkvideoproduksjon – Behind the Scenes from Bilder Nordic on Vimeo.

 

Andre skoleår
Andre skoleår handler om avansert kreativitet, idéutvikling og prosjektarbeid. Etter en solid opplæring i teknikk og det visuelle språket i første skoleår vektlegges den kreative prosessen og prosjektutvikling i andre skoleår. Du styrer selv ditt eget fokus, men veiledes av erfarne mentorer. Målet er at vi sammen skal forme en fotograf rundt dine egenskaper, interesser, kunnskap og erfaringer gjennom åtte store fotografiske prosjekter.

 

I andre skoleår velger du fokus innen narrativ og dokumentarisk praksis dersom du er en historieforteller og ønsker en karriere innen fotojournalisme, dokumentarfilm-skaper, presse, samtidskunst, portrettering, livsstil, sport eller som en engasjert og selvstendig stemme. Du velger spesialisering innen kreativt og konseptuelt fotografi dersom du først og fremst motiveres av avansert utstyr, håndverket og de komplekse teknikkene som gjør at du kan knekke visuelle koder for andre eller som en kreativ selvstendig kunstner. Du kan arbeide for reklamebyråer, motemagasiner, moteindustrien, PR-byråer, interesseorganisasjoner, næringsliv og bedrifter.

 

Living Amongst us from Bilder Nordic on Vimeo.

 

Vår filosofi er i grunnen ganske enkel; Du skal være en del av et aktivt og åpent studiemiljø hvor vi skal «holde deg i hånden» i begynnelsen av studieløpet, for deretter å utfordre deg til å bli en selvstendig fotograf som er i stand til å utvikle og gjennomføre komplekse prosjekter på vegne av krevende kunder. Velkommen til to intensive og spennende år i et levende studiemiljø!

Toårig fotografutdanning handler om en komplett arbeidsprosess; utvikling av en idé, informasjonsinnhenting, konseptutvikling, finne riktig uttrykksform, lys og lyssetting, komposisjon, utførelse av opptak, etterarbeid, produksjon, presentasjon og utnyttelse av nye medier for å nå ut til publikum.

For å gi studentene den nødvendige kompetansen har vi fokusert på fire kjerneområder.

KJERNEFOKUS

Fotografi – teori & teknikk

Studentene skal kunne skape og fange fotografier av høy teknisk og kreativ kvalitet, samt produsere fotografi og multimedia for klassiske og nye medier.

Kommunikasjonslære – historiefortelling & budskapsformidling

Studentene skal kunne fortelle historier og formidle budskap som vekker følelser og engasjerer publikum, samt kjenne til bransjespråkene innen mote, kommersielt og redaksjonelt fotografi. De skal kunne arbeide med visuell kommunikasjon, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Nye medier – nye produksjonsmetoder & sosiale nettverk

Studentene skal kunne anvende stillbilder, video, lyd og animasjoner for å lage multimedieproduksjoner. De skal kunne utnytte potensialet i sosiale nettverk, og forstå hvordan disse kan brukes i identitets- og merkevarebygging.

Yrket – utvikling av identitet & utøvelse av yrket

Studentene skal kunne utvikle egne ideer til sterke konsept, samt sikre gjennomføringen med god prosjektstyring. De skal forstå samspillet mellom personlig arbeid og redaksjonelt eller kommersielt arbeid i utviklingen av en identitet og hvordan man skaper muligheter i markedet. De skal forstå hva gründerskap er, kunne sette opp en prisstrategi og kunne etablere og drive egen virksomhet.

LÆRINGSUTBYTTE

Utdanningstilbudet FOTOGRAF er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskaper

• Kjenne til fotobransjens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

• Ha kunnskap om begreper, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innen produksjon av fotografi

• Ha kunnskap om verktøy/virkemidler som kamera m. rigger, lyssetting og postproduksjon av foto og video

• Ha kunnskap om dokumentarisk og konstruert historiefortelling innen historiefortelling, visuell kommunikasjon og mote som språk, med foto og   video som verktøy

• Ha kunnskap om fotografisk arbeid knyttet til idé- og konseptutvikling, prosjektarbeid og produksjonenes anvendelse i klassiske og nye medier

• Ha kunnskap om hvordan en fotograf presenterer sine arbeider i klassiske og nye formater, og hvordan dette bygger en identitet i yrket

• Forstå krysningen mellom det kreative og kommersielle/redaksjonelle for verdiskapende produksjoner

• Ha kunnskap om entreprenørskap og forretningsdrift for selvstendig aktører

• Forstå hvilken betydning og verdiskapningsperspektiv fotografi har i samfunnet og for mennesker generelt som et kunstnerisk uttrykk som kan   reflektere tiden og som en kommersiell arena som kan skape og/eller opprettholde arbeidsplasser og skape synergier med andre aktører

• Kunne vurdere eget arbeide i forhold til gjeldene normer og krav innen fotografi for profesjonelle kunder

• Ha innsikt i i egne utviklingsmuligheter

Ferdigheter 

• Kunne anvende grunnleggende fototerminologi på korrekt og hensiktsmessig måte

• Kunne anvende fotografens arbeidsverktøy; små-, mellom og storformatskamera, mobile- og studiorigger og hardware/software for importering,   bearbeiding og produksjon av foto og video

• Kunne anvende historiefortelling, visuell kommunikasjon og mote som språk for relevante oppdrag

• Kunne analysere ulike oppdrag og anvende riktig visuell løsning for kunden og publikum

• Kunne gjøre research og anvende denne innsikten i visuelle produksjoner

• Kunne planlegge og gjennomføre oppdrag innenfor ulike arenaer som redaksjonelt, kommersielt, reklame, mote, dekorasjon og kunst

• Kunne reflektere rundt eget og andres arbeid og egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

• Kunne kommunisere med kunder og kolleger på en hensiktsmessig måte

• Kunne gjøre rede for sine faglige valg

• Kunne finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling

Generell kompetanse 

• Kunne planlegge og gjennomføre en arbeidsprosess fra idé til ferdig produkt, selvstendig og i team

• Ha forståelse for etiske og moralske retningslinjer for fotografer og forstå skillelinjen mellom redaksjonelle og kommersielle arbeider

• Kunne bygge relasjoner gjennom samarbeid med andre kreative aktører som kan skape positive synergier

• Forstå møtepunktet mellom det kreative og kommersielle for å skape lønnsomme produksjoner

• Kunne utvikle sine skapende evner ved å fremstille og vurdere egne og andres produkter

• Ha en profesjonell holdning i yrkesutøvelsen

• Ha utviklet praktisk og etisk refleksjon i møte med kolleger og kunder, og i valg av virkemidler

• Ha respekt for norsk lovgivning og de regler og normer som gjelder i bransjen

• Kunne utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fotografi og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet FOTOGRAF vil du bli testet både teoretisk og praktisk hvert semester. I første skoleår gjennomfører du to eksamener som begge består av en kort skriftlig teoretisk eksamen samt en ukes praktisk hjemmeeksamen. I andre skoleår vurderes du ut i fra åtte større prosjekter som leveres gjennom året. Prosjektene vurderes ut i fra både forarbeid, håndverk, arbeidsinnsats og endelig resultat. 

 

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
FOTOGRAF er et toårig studie som tas på heltid. Hvert semester inneholder minimum 300 undervisningstimer og i tillegg må det påregnes egenarbeid tilsvarende ca 600 arbeidstimer i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid. Det må påregnes enkelte helger med undervisning og skolearbeid for gjennomføring av workshops og lignende.

 

PENSUMBØKER & ANDRE KOSTNADER
Utdanningen har en pensumliste bestående av seks fagbøker. Disse kan kjøpes samlet via akademika.no. Oppdatert pensumliste sendes ut i forkant av studiestart hver høst. For praktisk arbeid med printing og produksjon må det påregnes innkjøp av fotopapir. Dette gjøres via skolen etter oppstart, og dekker både printerservice og blekkostnader. For utdanningen FOTOGRAF må det i tillegg påregnes noe kost for trykking av Hovedoppgave i avsluttende semester. Totalt anbefaler vi å beregne ca 5000kr i ekstra kostnader for å dekke pensumlitteratur, printpapir og trykking i løpet av studietiden.

 

UTSTYR
Som student ved Bilder Nordic må du ha eget speilrefleks-kamera med filmfunksjon, manuelle innstillinger og mulighet for å skifte optikk. Dersom du har tenkt til å oppgradere kamera eller må gå til innkjøp av nytt kamera til studiestart anbefaler vi å vente til du har gått et par uker på skolen, slik at du kan teste litt utstyr her, få lære litt mer om hva du faktisk har behov for og spørre om tips og råd fra foreleserne. I tillegg er det fler fotobutikker som gir ekstra gode studenttilbud like etter oppstart. Kameraet er det eneste utstyret du må ha for å være student ved skolen, men av erfaring vet vi at det kan maksimere læringsutbyttet å ha egen bærbar maskin med programvare fra Creative Cloud tilgjengelig. En portabel ekstern harddisk, et stativ og en reflektor eller håndblitz kan også være kjekt, dersom man ser nytteverdien.

FØRSTE SEMESTER
I første semester ligger fokuset på å bygge en solid grunnplattform innen fototeknikk, kreativitet og bildekommunikasjon. Gjennom fagene Kamera og Kamerabruk, Lyssetting og Digitalt Mørkerom lærer du å bruke fotografens verktøy fra lyset formes til det fanges av kamera, etterbehandles i Photoshop og produseres i form av trykte bilder og elektroniske filer for ulike medier. I Bildekommunikasjon, Workshops og Porteføljeutvikling anvender du fototeknikken i kreative, konseptuelle og historiefortellende rammer. Hensikten er å bygge en grunnleggende forståelse for det visuelle språket, gi et innblikk i arbeidsområder i bransjen, samt bygge opp en portefølje som presenterer en som fotograf.

Kamerabruk

I faget lærer du å benytte kameraet som et profesjonelt arbeidsverktøy. Du lærer hvordan du skaper bilder ved hjelp av tilgjengelig lys, og hvilke kameraeffekter som kan benyttes for å forsterke bildets innhold og budskap. Læren om lukker, blender, brennvidde, lysmåling og grunnleggende komposisjon står sentralt i faget.… Read More

Digitalt Mørkerom I

I Digitalt mørkerom lærer du en profesjonell arbeidsflyt som starter når bildefilene importeres og som avsluttes med sluttproduktet. Faget tar for seg ikke-destruktiv arbeidsmetodikk ved bruk av lag og masker, optimalisering av det digitale negativet, fargejustering, selektiv justering, frilegging av motiver, retusjering av hud og klargjøring av filer for trykk samt andre sentrale arbeidsmetodikker. Du lærer også oppsett av det digitale mørkerom, bildearkivering, bruk av metadata, fargestyring, kalibrering av utstyr og utskrift. Skolen benytter alltid nyeste versjon av Adobe Photoshop i undervisningen.… Read More

Lyssetting I

Faget startes med en teoretisk innføring i lyset og lysets egenskaper. Du blir kjent med ulike lamper, forsatser og hjelpemidler til bruk i studio og til utendørsfotografering. I den praktiske delen av faget lærer du å bygge opp lyssettinger, og du blir kjent med ulike lysoppsett for de vanligste typer oppdrag.… Read More

Porteføljeutvikling

Porteføljeutvikling tar for seg forståelsen for hva en portefølje er i dag: mappe, nettside, blogg og profil på sosiale medier. Du vil få en få en grundig personlig veiledning og oppfølging i utviklingen av en portefølje som skal presentere deg som fotograf på best mulig måte. … Read More

Bildekommunikasjon I

Bildekommunikasjon tar for seg det visuelle språket, hvordan fotografen utnytter bilderommet, og hvordan persepsjon påvirker opplevelsen av bildet. Undervisningen konsentrerer seg om fotografens virkemidler for å skape virkningsfulle bilder til å fortelle historier, formidle budskap eller vekke følelser gjennom ren estetikk. Hensikten med faget er at du skal bli bevisst på fotografens verktøy; utsnitt, perspektiv, komposisjon og innhold i skapelsesprosessen, slik at du skal bli bevisst på valgene du gjør under et fotoopptak.… Read More

Bildekommunikasjon II

I del II av faget Bildekommunikasjon vil du få en tilnærming til bildekommunikasjon gjennom et personlig perspektiv, hvor det handler om intuisjon, kreativitet og den iboende viljen alle har til å skape. Ut i fra disse drivkreftene lærer du å vurdere bilder og bruke egne evner i fotograferingen. Målet er også å øke forståelsen av bilder som kommunikasjon i et tverrfaglig perspektiv, slik at studentene er godt forberedt på å forfølge sin lidenskap uansett hva det er. Det legges vekt på å styrke studentenes kunnskap, entusiasme, kreativitet og ånd.… Read More

Workshops

I første semester får du kjennskap til ulike fotografiske sjangre gjennom praktiske workshops, hvor fotografer introduserer deg til bransjen gjennom eget arbeid og fagfelt. Målet er at du skal få en forståelse for hvordan bransjen fungerer, formspråket for ulike sjangre, samt praktiske og virkelighetsnære fotografiske utfordringer under tett veiledning fra gjestefotografen. De ulike workshopene går over to til fire økter. Mellom øktene får du fotooppdrag som i etterkant gjennomgås i fellesskap, hvor du får personlig tilbakemelding fra gjesteforeleseren.… Read More

Lover & Regler

Faget er et kort og intensivt juss-seminar der en advokat med lang erfaring innen kontrakt- og opphavsrett tar for seg de juridiske aspektene av fotografyrket. Dette inkluderer opphavsrett og åndsverksloven, samt en enkel tilnærming til kontraktsarbeid i forbindelse med oppdrag.… Read More

ANDRE SEMESTER
I andre semester fortsetter vi oppbygging av kunnskap innen teknikk, kreativitet og kommunikasjon. De tekniske fagene Fototeori, Digitalt Mørkerom 2 og Lyssetting 2 blir mer omfattende og spesialiserte. Kommunikasjonslæren beveger seg videre fra fotografens perspektiv til fotografiets rolle i visuell kommunikasjon, hvor kunden og betrakterens perspektiv blir nye dimensjoner å forholde seg til. Teoretisk og praktisk undervisning bygges rundt praktiske workshops i andre semester, hvor hverdagen for studentene fremstår som en praktisk læringsprosess hvor vi beveger oss fra den ene utfordringen til den andre med teori og praksis i tett samspill. Det er mye gruppearbeid, da semesteret vektlegger diskusjoner og forståelse for teorien, men under praktiske rammer.

Fototeori

I faget fototeori tar vi for oss fotografering fra et teoretisk perspektiv, hvor forståelsen fra Kamera og Kamerabruk, Lyssetting og Digitalt mørkerom bygges videre. Faget gir en teoretisk forståelse for hvordan blender og lukker fungerer. Vi tar for oss forflytting av eksponeringer, lysets egenskaper og brytning, brennpunkt og brennvidde, samt oppbygning, svakheter og styrker med… Read More

Digitalt Mørkerom II

Mens vi i første semester lærer Adobe Photoshop, verktøyene og teknikkene å kjenne, går vi dette semesteret dypere til verks. Digitalt mørkerom 2 tar for seg avanserte teknikker, samt ulike filosofier for estetikk knyttet til digital bildebehandling. Sentralt i undervisningen står spesielle teknikker og verktøy du må mestre innen de ulike fotografiske sjangre. Arbeidsflyt under… Read More

Lyssetting II

Lyssetting 1 handler i hovedsak om teknisk lyssetting, mens vi i del 2 beveger oss inn mot kreativ lyssetting. Sentralt i undervisningen er hvordan fotografen skaper og utnytter stemninger for å subjektivt forsterke opplevelsen av bildets innhold gjennom å male med lys. Faget vil lære deg å lese lyssetting ut fra bilder, slik at du… Read More

Visuell Kommunikasjon

Faget Visuell kommunikasjon viderefører læren fra Bildekommunikasjon. Her utvides betraktningen av fotografisk arbeid fra fotografens perspektiv til å inkludere et betrakter- og kundeperspektiv. Faget Visuell Kommunikasjon handler om massekommunikasjon, og tar i hovedsak for seg det konstruerte bildet. Du vil lære hvordan man bygger opp innhold gjennom dramatisk og ikke dramatisk fortellings-teknikk, formidler instrumentelle og… Read More

Mote som språk

Hva er mote og hvordan har moten endret samfunnet, og motsatt? Faget tar for seg forskjeller og likheter mellom mote og stil, og sammenhengen mellom stil og identitet. At vi smykker oss med piercinger, klær, tatoveringer, sminke og tilbehør er en del av vår identitet og en forkledning av det naturlige mennesket. I undervisningen lærer… Read More

Historiefortelling

Faget starter med en forankring av fotojournalistikken i samfunnet gjennom en introduksjon til sosiologi (læren om samfunnet) og antropologi (læren om mennesket). Du lærer dramaturgi og oppbygging av historier gjennom læren av det narrative, før vi viderefører det i oppbyggingen av et foto-essay. Teori og praksis er tett knyttet sammen, og du jobber med foto-essays… Read More

TREDJE SEMESTER

I tredje og fjerde semester endres formatet på undervisningen, og vi frigjør oss fra klassisk tilnærming gjennom fag og analytisk læring, til en åpen og kreativ læringsprosess gjennom en prosjektorientert hverdag hvor idéutvikling, konseptutforming og prosjektarbeid står i fokus. Undervisningen er en kombinasjon av inspirasjon og læring for å støtte prosjektene du arbeider med, og er ikke et mål i seg selv. I første skoleår var fokuset å lære verktøyene og språket gjennom en strukturert tilnærming, i andre skoleår handler det om kreativ utvikling av sterke konseptuelle prosjekter.

 

Du vil få to personlige veiledere; en for personlig arbeid og en for kommersielt/redaksjonelt arbeid. Du kan velge mellom fire forskjellige veiledere (fotografer) med bred bransjeerfaring. Gjennom tre personlige, fire kommersielle/redaksjonelle og ett klasseprosjekt, søker vi å forberede deg på en prosjektorientert hverdag slik bransjen fungerer i dag. Veiledningen foregår i hovedsak i fellesskap hvor målet er å lære av hverandres erfaringer. Dette gir en spennende og kreativ tilnærming til hvordan du lærer yrket å kjenne.

 

Modul 1 & 2

I løpet av tredje og fjerde semester skal du gjennomføre fire moduler, som alle tar for seg en utvalgt tematikk. Du står fritt i å velge den fotografiske tilnærmingen til tematikken, men prosjektene skal være av enten kommersiell eller redaksjonell verdi. De fire tematikkene menneske, objekt, sted og miljø danner grunnlaget for modulene. Prosjektene handler… Read More

Kreative idéprosesser & Regi

Andre skoleår starter med en teoretisk og praktisk tilnærming til kreative idéprosesser, hvor målet er å utvide idétilfanget og utforske mulighetene før vi låser det endelige konseptet for våre fotografiske prosjekter. Det er en generell misoppfatning i samfunnet at man enten er født kreativ eller ei. Vi mener at kreativ tenking kan læres like godt… Read More

Personlig arbeid 1 & 2

Morgendagens fotograf er ikke bundet til en enkelt fotografisk sjanger, men har et personlig uttrykk som gjør at nettopp ditt arbeid skiller seg ut. Fokuset vårt ligger derfor ikke i å sette deg i sjangerbåser, men på å finne det vi kaller den subjektive fotografen. I de personlige prosjektene bestemmer du selv tematikk og bildestil.… Read More

Nye Medier I

Tradisjonelle medier har de siste årene stadig måtte vike plassen for de nye interaktive mediene. Mediebildet i dag bærer preg av dialog og sosialt fellesskap kombinert med en fleksibilitet som gir brukeren valgfrihet i hvilken informasjon han ønsker å ta inn og ta del i. Faget fokuserer på hvordan du som fotograf kan bruke de… Read More

Sjangerlære I

Leksjonene i sjangerlære er bygget rundt de fire modulene du skal gjennomføre i løpet av tredje og fjerde semester. For hver modul er det satt opp 7-10 inspirasjon- og læringsleksjoner som skal hjelpe deg i prosessen. Inspirasjonsleksjonene har til hensikt å styrke idé-tilfanget i prosjektene via reelle og praktiske referanser fra fotoverdenen, på tvers av… Read More

Digitalt Mørkerom III

Her lærer studentene hvordan de lager egne trykksaker og presentasjoner. Faget tar for seg arbeidsområde, opprettelse av mal- og masterdokumenter, jobbing med tekst- og grafikkrammer, importering og behandling av bilder og tekst, typografi, fargebruk, design, klargjøring for utskrift og trykking, og utskrift på ulike medier. Faget er praktisk lagt opp, og du skal ved alle… Read More

Mellom- og storformatskamera

Mellom- og storformatskamera leverer bildefiler av høyere kvalitet enn speilreflekskamera. Undervisningen i faget tar for seg oppbygging, virkemåte og bruksområder til arbeids-verktøyene, og du får både teoretisk og praktisk gjennomgang av kameraene. Faget har fokus på de unike kvalitetene ved kameraene, samt mulighetene de byr på.… Read More

Workshops

I løpet av semesteret vil du få mulighet til å delta på flere ulike workshops, både for inspirasjons og faglig påfyll, med fotografer innen ulike sjangre. Workshopene knyttes opp mot prosjektene du gjennomfører i semesteret, og har som mål å inspirere deg til videreutvikling og nytenking i konseptene og ideene du jobber med. Praktiske øvelser med… Read More

FJERDE SEMESTER

Fjerde semester bygger videre på den prosjektorienterte læringshverdagen fra tredje semester. Målet med prosjektarbeid i undervisningen er å sette fokus på deg og dine styrker, egenskaper, erfaringer, kunnskaper og muligheter, og ut i fra disse forme deg som fotograf. I dag hyres oftest fotografer for deres spesialiserte egenskaper og uttrykksform, ikke fordi de er gode ”allroundere”. Og dagens fotojournalister hyres for å fotografere moteserier og kunstfotografer hyres til å produsere reklamekampanjer. I dag er spesiell kunnskap og særegne uttrykksformer fotografens nye våpen, ikke eksklusiv tilgang til verktøy og teknikk. Vi etterstreber å finne muligheter tilpasset dine evner og din lidenskap i en bransje med et hav av muligheter. Hverdagen etter endt utdanning vil for de fleste dreie som om å drive frem egne prosjekter og selge inn egne ideer eller prosjekter til byråer, bedrifter og redaksjoner. Vår målsetning er å lede deg inn på en bærekraftig sti som vi tror representerer dine fremtidige muligheter.

Avgangsutstilling

Avgangsutstillingen er et felles klasseprosjekt hvor vi tar for oss et tema som et tidsaktuelt og av samfunnsinteresse, hvor studentene får praktisk erfaring arbeidserfaring med et større fotografisk gruppeprosjekt. Faget innledes med en idéprosess som bygger opp et felles narrativ, hvor vi neste fase konseptualiserer tematikken før vi fordeler oppdrag til den enkelte student. Etter… Read More

Personlig arbeid III: Hovedoppgave

Hovedoppgaven er det siste signaturprosjektet du gjennomfører, og den strekker seg over nesten hele fjerde semester. Du skal selv planlegge, utvikle, gjennomføre, markedsføre og publisere prosjektet, men med oppfølging og veiledning fra skolen. Hensikten er å fremarbeide et prosjekt som gir et klart bilde av din fotografiske identitet og bildestil. Det settes fokus på en… Read More

Modul 3 & 4

Modul 3 omhandler temaet sted. Stedet man velger å fotografere har stor innvirkning på både hva man fotograferer og hvordan man velger å utføre et prosjekt. Et sted det skjer en hendelse, et sted som hovedelement i en moteserie, eller hva med et sted som ikke finnes i virkeligheten, men satt sammen ved hjelp av… Read More

Sjangerlære II

Faget er en videreføring av sjangerlæren du hadde i tredje semester, og handler om å underbygge modul-prosjektene du gjennomfører via inspirasjon og læring. Modul 3 har tematikken sted. Støtteleksjonene til denne modulen fokuserer derfor på landskap, perspektiv og omgivelser, interiør og elementer i reisereportasjen. Det gis også tekniske leksjoner i lyssetting for interiør og utendørs,… Read More

Nye Medier II

Faget er en videreføring av det du lærte i tredje semester og handler i hovedsak om praktisk anvendelse av nye medier i alle gjennomførte prosjekter. Undervisningen er nært knyttet opp mot avgangsutstillingen, der du skal ha fokus på kontinuerlig markedsføring og publisering av prosjektene du arbeider med. Sentralt for faget er å vise deg verdien… Read More

Forretningsdrift

I faget lærer du etablering, drift og utvikling av et fotografisk foretak. Faget gjør deg i stand til å starte, drive og utvikle egen virksomhet, med hovedvekt på et enkeltpersonforetak. Vi tar for oss utvikling av en forretningsplan og markedsplan, budsjett og regnskap (herunder likviditetsregnskap), mva-og skatteregler, rapportering, kontraktarbeid, prising, fakturering og kundebehandling. Faget er… Read More

Det er i dag fullt mulig for dyktige og innovative mennesker å slå gjennom som fotograf på den nasjonale eller globale arena. En rekke av våre tidligere studenter har gjort seg bemerket i bransjen og her kan du lese om et utvalg spennende prosjekter og studenter. Disse artiklene har tidligere vært publisert i magasinet Fotografi.

Collective Oslo Fashion Art Festival 2018: Berglind Rögnvaldsdóttir

Tidligere student Berglind Rögnvaldsdóttir er aktuell med…… Read More

Intervju: Maria Gossé – Dokumentarfotograf – Alumni 2016

Maria Gossé var ferdig utdannet fotograf fra Bilder Nordic i juni 2016, men har allerede rukket å skape oppmerksomhet i både inn- og utland.… Read More

Intervju: Trine Hisdal – Inn i TinAgent – Alumni 2013

«Et veldig spennende uttrykk med sterke portretter og et krystallklart fotografisk blikk» var det som sikret Trine Hisdal plassen i TinAgent rett etter avsluttet studie!… Read More

Intervju: Paulina Cervenka – Wanja – Alumni 2013

Mange vil si at Paulinas prosjekter handler om død og sykdom, men Paulina selv er uenig. I hennes øyne handler de om liv.… Read More

Intervju: Nina Forsberg – Time Will Show – Alumni 2014

Kan bærekraft og mote gå hånd i hånd? Dette er et av spørsmålene Bilder Nordic-student Nina Forsberg stilte seg selv etter tre måneders dypdykk i tematikken.… Read More

Intervju: Morten Frølich – Art 107 – Alumni 2014

I Morten Frølich’s prosjekt ART 107 møter vi anarkisten, filosofen og kunstneren Art Ranger som har skapt sitt eget lille land utenfor Fredrikstad.… Read More

Intervju: Elise Gulestøl – Fotograf & Filmskaper -Alumni 2014

Kombinasjonen vestlands-natur og bærekraftig norsk mote viste seg å være kruttsterk. Alumnistudent Elise Gulestøls hovedoppgave-film har gjort seg bemerket både i Berlin og Milano.… Read More

Intervju: Eirik Evjen – Tiny Capital – Alumni 2013

”Tiny Capital”, vår lille hovedstad, ble i løpet av få minutter online sett av flere tusen og senere valgt som ”Staff pick” på Vimeo. Hva var hemmeligheten bak suksessen?… Read More

Bård EK (NO)

Bård Ek har en BA (hons) i fotografi fra West Surrey College of Art and Design i Storbritannia.… Read More

Ben McPherson

Tidligere produsent og korrespondent for BBC, er i dag skribent for flere aviser, deriblant Aftenposten.… Read More

Bjarke Myrthu (DK)

Bjarke Myrthu er entreprenør og rådgiver i flere historiefortellingsprosjekter. Hans hovedprosjekt er Duckling, en app tilrettelagt for å skape et felleskap av historiefortellere. … Read More

Bjørn Opsahl (NO)

Bjørn kan skilte med en lang liste prestisjefylte oppdrag både i mote-, artist- og musikkfotografering. … Read More

Cheryl Newman (UK)

Cheryl Newman er en uavhengig fotograf, kurator og konsulent som bor i London. Hun er en stipendiat fra Royal Photographic Society og leder av RPS Photographic Awards.… Read More

Chris Harrison (UK)

Chris har jobbet som fotograf de siste 20 årene og er utdannet fra Royal College of Art. Bildene hans er vist på gallerier og festivaler rundt om i verden inkludert Tate Britain og Les Rencontres d’Arles. … Read More

Damian Heinisch (NO)

Damian Heinisch er en Oslo-basert fotograf med en mastergrad i visuell kommunikasjon fra Folkwang-skolen i Essen / Tyskland. … Read More

Eirik Evjen (NO)

Read More

Erik Fuglseth

Erik Fugleseth kjennetegnes som en både teknisk og kreativt dyktig fotograf.… Read More

Espen Fyksen (NO)

Read More

Inge Helland (NO)

Inge er faglig leder ved Bilder Nordic og en av grunnleggerne av skolen.… Read More

Isidor Åstrøm (NO)

Isidor Åstrøm er en av Norges fremste reklamefotografer og skolens hovedlærer innen mote- og reklamefoto.… Read More

Julie Pike (NO)

Julie er utdannet ved Academy of Art College i San Francisco. Anerkjent som en typisk skandinavisk fotograf med særegen stil… Read More

Kjell Brustad (NO)

Read More

Laara Matsen (US)

Laara Matsen har en bachelorgrad fra Bard College. Karrieren hennes startet som fotoredaktør ved Magnum Photos i New York… Read More

Linda Bournane Engelberth (NO)

Linda er en fotograf som er kjent for sine dyptgående dokumentarprosjekter. Hun er blant annet i Norwegian Journal of Photography samt VII agency.… Read More

LP Lorentz (NO)

LP har markert seg innen reklame-, portrett- og livsstilsfotografering og er svært dyktig på DSLR-filming. … Read More

Mari Grinde Arntzen (NO)

Mari har skrevet om mote og visuell kultur i en årrekke for blant annet Dagens Næringslivs magasin D2 og Aftenposten.… Read More

Mikkel Moxness (NO)

Mikkel Moxness har drevet studioet Catchlight Fotostudio sammen med fotograf Eirik Førde siden 2003, hvor de leverer både foto- og filmtjenester. … Read More

Robert Sannes (NO)

Robert er utdannet arkitekt, men jobber som kunstfotograf, kursleder og med meditasjon. … Read More

På FOTOGRAF – Toårig utdanning praktiserer vi løpende opptak. Dette betyr at du kan sikre deg din studieplass når som helst i løpet av året – så lenge det er ledige plasser. Så fort du har registrert din elektroniske søknad vil du motta en e-post med utfyllende informasjon om opptaksprøve og søknadsgang. 

 

Når du har besluttet at du vil søke trykker du på «Søk Studie» og fyller ut skjemaet der. Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en automatisk epost med instruksjoner rundt opptaksprøven. Du har deretter tre uker på å levere komplett opptaksprøve. Dersom du trenger lenger tid er det bare å sende oss en mail på post@bildernordic.no. 

 

Opptaksprøve

For å fullføre din søknad må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøven består av: 

– Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse. 

– Søknadsbrev. En halv A4-side om hvorfor du ønsker å studere fotografi og hva du søker å få ut av studiet.

– Portefølje. 10-20 bilder du har tatt tidligere som du føler representerer deg som fotograf. 

 

Komplett søknad & Opptakssamtale

Når komplett søknad er levert vil kvalifiserte søkere inviteres til en opptakssamtale. Opptakssamtalen er siste ledd i søknadsprosessen og gir deg muligheten til å bli bedre kjent med oss, og vi med deg! Samtalen varer ca 20-30 minutter og finner sted i våre lokaler i Oslo Sentrum. Dersom du bor langt unna eller av andre årsaker er forhindret fra personlig oppmøte kan opptakssamtale gjennomføres via Skype eller telefon.

 

Etter gjennomført opptakssamtale vil du motta svar på din søknad i løpet av få dager. Svar på din søknad varsles pr epost, og du mottar deretter et brev med studiekontrakter og faktura for opptaksgebyr på 1800,-. Din studieplass er sikret når du har returnert en signert versjon av studiekontrakten i vedlagte frankerte konvolutt og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss! 

 

Tiden frem mot studiestart

I perioden fra du er tatt opp som student og frem til studiestart vil du motta en rekke eposter og invitasjoner fra oss. I epostene finner du praktisk informasjon om studiet og forberedelser, mens invitasjonene er til åpne foredrag, treffkvelder og workshops som kan gi faglig innsikt og sosialt samvær med andre kommende studenter og fotomiljøet.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart

27. August 2019

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til klassen er full

Varighet

To år heltid (fire semestre)

Studieavgift

54.500 kr per semester

Fakturering følger lånekassens utbetalinger

Statens Lånekasse

Godkjent for lån og stipend. Beregn hvor mye du kan få i studielån her.

Fagskole Nivå 2

NOKUT-godkjent.

Studiested

Oslo