Bilder Nordic School of Photography Fotoskole fotostudier Toårig Fotografutdanning studentarbeid foto mira wickman
Toårig Fotografutdanning
Bilder Nordic søker å møte endringene som har skjedd i fotobransjen
og i samfunnet ved å tilby en fremtidsorientert utdanning med en ny tilnærming til yrket.
Søk studie!

Å studere til fotograf er et fremtidsrettet og spennende yrkesvalg. Det er ingen tvil om at det visuelle er aller viktigst i moderne kommunikasjon, hvor fotografens stillbilder, film og multimediaproduksjoner brukes for å vekke følelser og engasjere publikum i fortellingen av historier eller i formidling av budskap.

 

Etter endt utdanning kan du søke jobber innen reklame, PR, aviser, magasiner, organisasjoner og bedrifter som fotograf og som produsent. Sosiale medier har også gjort det enklere enn noensinne å skape et levebrød med sin stemme, hvor du kan arbeide som selvstendig næringsdrivende eller i kreative kollektiver.

 

Første skoleår
I første skoleår er fokuset å lære verktøyene, teknikkene og det visuelle språket slik at fotoprosjektene du gjennomfører i andre skoleår har den tekniske og kreative kvaliteten som kreves for å lykkes etter endt utdanning. I første semester bygger vi en solid grunnplattform som består av kamerabruk, lyssetting, postproduksjon og bildekommunikasjon. I andre semester videreutvikler vi det visuelle språket gjennom avanserte fortellings- og kommunikasjonsteknikker, og vi løfter de tekniske utfordringene til et internasjonalt nivå gjennom spennende tverrfaglige workshop med ledende norske fotografer og internasjonale stjernefotografer som gjester.

 

Muskkvideoproduksjon – Behind the Scenes from Bilder Nordic on Vimeo.

 

Andre skoleår
Andre skoleår handler om avansert kreativitet, idéutvikling og prosjektarbeid. Etter en solid opplæring i teknikk og det visuelle språket i første skoleår vektlegges den kreative prosessen og prosjektutvikling i andre skoleår. Du styrer selv ditt eget fokus, men veiledes av erfarne mentorer. Målet er at vi sammen skal forme en fotograf rundt dine egenskaper, interesser, kunnskap og erfaringer gjennom åtte store fotografiske prosjekter.

 

I andre skoleår velger du fokus innen narrativ og dokumentarisk praksis dersom du er en historieforteller og ønsker en karriere innen fotojournalisme, dokumentarfilm-skaper, presse, samtidskunst, portrettering, livsstil, sport eller som en engasjert og selvstendig stemme. Du velger spesialisering innen kreativt og konseptuelt fotografi dersom du først og fremst motiveres av avansert utstyr, håndverket og de komplekse teknikkene som gjør at du kan knekke visuelle koder for andre eller som en kreativ selvstendig kunstner. Du kan arbeide for reklamebyråer, motemagasiner, moteindustrien, PR-byråer, interesseorganisasjoner, næringsliv og bedrifter.

 

Living Amongst us from Bilder Nordic on Vimeo.

 

Vår filosofi er i grunnen ganske enkel; Du skal være en del av et aktivt og åpent studiemiljø hvor vi skal «holde deg i hånden» i begynnelsen av studieløpet, for deretter å utfordre deg til å bli en selvstendig fotograf som er i stand til å utvikle og gjennomføre komplekse prosjekter på vegne av krevende kunder. Velkommen til to intensive og spennende år i et levende studiemiljø!

Toårig fotografutdanning handler om en komplett arbeidsprosess; utvikling av en idé, informasjonsinnhenting, konseptutvikling, finne riktig uttrykksform, lys og lyssetting, komposisjon, utførelse av opptak, etterarbeid, produksjon, presentasjon og utnyttelse av nye medier for å nå ut til publikum.

For å gi studentene den nødvendige kompetansen har vi fokusert på fire kjerneområder.

KJERNEFOKUS

Fotografi – teori & teknikk

Studentene skal kunne skape og fange fotografier av høy teknisk og kreativ kvalitet, samt produsere fotografi og multimedia for klassiske og nye medier.

Kommunikasjonslære – historiefortelling & budskapsformidling

Studentene skal kunne fortelle historier og formidle budskap som vekker følelser og engasjerer publikum, samt kjenne til bransjespråkene innen mote, kommersielt og redaksjonelt fotografi. De skal kunne arbeide med visuell kommunikasjon, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Nye medier – nye produksjonsmetoder & sosiale nettverk

Studentene skal kunne anvende stillbilder, video, lyd og animasjoner for å lage multimedieproduksjoner. De skal kunne utnytte potensialet i sosiale nettverk, og forstå hvordan disse kan brukes i identitets- og merkevarebygging.

Yrket – utvikling av identitet & utøvelse av yrket

Studentene skal kunne utvikle egne ideer til sterke konsept, samt sikre gjennomføringen med god prosjektstyring. De skal forstå samspillet mellom personlig arbeid og redaksjonelt eller kommersielt arbeid i utviklingen av en identitet og hvordan man skaper muligheter i markedet. De skal forstå hva gründerskap er, kunne sette opp en prisstrategi og kunne etablere og drive egen virksomhet.

LÆRINGSUTBYTTE

Utdanningstilbudet FOTOGRAF er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskaper

• Kjenne til fotobransjens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

• Ha kunnskap om begreper, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innen produksjon av fotografi

• Ha kunnskap om verktøy/virkemidler som kamera m. rigger, lyssetting og postproduksjon av foto og video

• Ha kunnskap om dokumentarisk og konstruert historiefortelling innen historiefortelling, visuell kommunikasjon og mote som språk, med foto og   video som verktøy

• Ha kunnskap om fotografisk arbeid knyttet til idé- og konseptutvikling, prosjektarbeid og produksjonenes anvendelse i klassiske og nye medier

• Ha kunnskap om hvordan en fotograf presenterer sine arbeider i klassiske og nye formater, og hvordan dette bygger en identitet i yrket

• Forstå krysningen mellom det kreative og kommersielle/redaksjonelle for verdiskapende produksjoner

• Ha kunnskap om entreprenørskap og forretningsdrift for selvstendig aktører

• Forstå hvilken betydning og verdiskapningsperspektiv fotografi har i samfunnet og for mennesker generelt som et kunstnerisk uttrykk som kan   reflektere tiden og som en kommersiell arena som kan skape og/eller opprettholde arbeidsplasser og skape synergier med andre aktører

• Kunne vurdere eget arbeide i forhold til gjeldene normer og krav innen fotografi for profesjonelle kunder

• Ha innsikt i i egne utviklingsmuligheter

Ferdigheter 

• Kunne anvende grunnleggende fototerminologi på korrekt og hensiktsmessig måte

• Kunne anvende fotografens arbeidsverktøy; små-, mellom og storformatskamera, mobile- og studiorigger og hardware/software for importering,   bearbeiding og produksjon av foto og video

• Kunne anvende historiefortelling, visuell kommunikasjon og mote som språk for relevante oppdrag

• Kunne analysere ulike oppdrag og anvende riktig visuell løsning for kunden og publikum

• Kunne gjøre research og anvende denne innsikten i visuelle produksjoner

• Kunne planlegge og gjennomføre oppdrag innenfor ulike arenaer som redaksjonelt, kommersielt, reklame, mote, dekorasjon og kunst

• Kunne reflektere rundt eget og andres arbeid og egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

• Kunne kommunisere med kunder og kolleger på en hensiktsmessig måte

• Kunne gjøre rede for sine faglige valg

• Kunne finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling

Generell kompetanse 

• Kunne planlegge og gjennomføre en arbeidsprosess fra idé til ferdig produkt, selvstendig og i team

• Ha forståelse for etiske og moralske retningslinjer for fotografer og forstå skillelinjen mellom redaksjonelle og kommersielle arbeider

• Kunne bygge relasjoner gjennom samarbeid med andre kreative aktører som kan skape positive synergier

• Forstå møtepunktet mellom det kreative og kommersielle for å skape lønnsomme produksjoner

• Kunne utvikle sine skapende evner ved å fremstille og vurdere egne og andres produkter

• Ha en profesjonell holdning i yrkesutøvelsen

• Ha utviklet praktisk og etisk refleksjon i møte med kolleger og kunder, og i valg av virkemidler

• Ha respekt for norsk lovgivning og de regler og normer som gjelder i bransjen

• Kunne utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fotografi og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet FOTOGRAF vil du bli testet både teoretisk og praktisk hvert semester. I første skoleår gjennomfører du to eksamener som begge består av en kort skriftlig teoretisk eksamen samt en ukes praktisk hjemmeeksamen. I andre skoleår vurderes du ut i fra åtte større prosjekter som leveres gjennom året. Prosjektene vurderes ut i fra både forarbeid, håndverk, arbeidsinnsats og endelig resultat. 

 

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
FOTOGRAF er et toårig studie som tas på heltid. Hvert semester inneholder minimum 300 undervisningstimer og i tillegg må det påregnes egenarbeid tilsvarende ca 600 arbeidstimer i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid. Det må påregnes enkelte helger med undervisning og skolearbeid for gjennomføring av workshops og lignende.

 

PENSUMBØKER & ANDRE KOSTNADER
Utdanningen har en pensumliste bestående av seks fagbøker. Disse kan kjøpes samlet via akademika.no. Oppdatert pensumliste sendes ut i forkant av studiestart hver høst. For praktisk arbeid med printing og produksjon må det påregnes innkjøp av fotopapir. Dette gjøres via skolen etter oppstart, og dekker både printerservice og blekkostnader. For utdanningen FOTOGRAF må det i tillegg påregnes noe kost for trykking av Hovedoppgave i avsluttende semester. Totalt anbefaler vi å beregne ca 5000kr i ekstra kostnader for å dekke pensumlitteratur, printpapir og trykking i løpet av studietiden.

 

UTSTYR
Som student ved Bilder Nordic må du ha eget speilrefleks-kamera med filmfunksjon, manuelle innstillinger og mulighet for å skifte optikk. Dersom du har tenkt til å oppgradere kamera eller må gå til innkjøp av nytt kamera til studiestart anbefaler vi å vente til du har gått et par uker på skolen, slik at du kan teste litt utstyr her, få lære litt mer om hva du faktisk har behov for og spørre om tips og råd fra foreleserne. I tillegg er det fler fotobutikker som gir ekstra gode studenttilbud like etter oppstart. Kameraet er det eneste utstyret du må ha for å være student ved skolen, men av erfaring vet vi at det kan maksimere læringsutbyttet å ha egen bærbar maskin med programvare fra Creative Cloud tilgjengelig. En portabel ekstern harddisk, et stativ og en reflektor eller håndblitz kan også være kjekt, dersom man ser nytteverdien.

FØRSTE SEMESTER
I første semester ligger fokuset på å bygge en solid grunnplattform innen fototeknikk, kreativitet og bildekommunikasjon. Gjennom fagene Kamera og Kamerabruk, Lyssetting og Digitalt Mørkerom lærer du å bruke fotografens verktøy fra lyset formes til det fanges av kamera, etterbehandles i Photoshop og produseres i form av trykte bilder og elektroniske filer for ulike medier. I Bildekommunikasjon, Workshops og Porteføljeutvikling anvender du fototeknikken i kreative, konseptuelle og historiefortellende rammer. Hensikten er å bygge en grunnleggende forståelse for det visuelle språket, gi et innblikk i arbeidsområder i bransjen, samt bygge opp en portefølje som presenterer en som fotograf.

ANDRE SEMESTER
I andre semester fortsetter vi oppbygging av kunnskap innen teknikk, kreativitet og kommunikasjon. De tekniske fagene Fototeori, Digitalt Mørkerom 2 og Lyssetting 2 blir mer omfattende og spesialiserte. Kommunikasjonslæren beveger seg videre fra fotografens perspektiv til fotografiets rolle i visuell kommunikasjon, hvor kunden og betrakterens perspektiv blir nye dimensjoner å forholde seg til. Teoretisk og praktisk undervisning bygges rundt praktiske workshops i andre semester, hvor hverdagen for studentene fremstår som en praktisk læringsprosess hvor vi beveger oss fra den ene utfordringen til den andre med teori og praksis i tett samspill. Det er mye gruppearbeid, da semesteret vektlegger diskusjoner og forståelse for teorien, men under praktiske rammer.

TREDJE SEMESTER

I tredje og fjerde semester endres formatet på undervisningen, og vi frigjør oss fra klassisk tilnærming gjennom fag og analytisk læring, til en åpen og kreativ læringsprosess gjennom en prosjektorientert hverdag hvor idéutvikling, konseptutforming og prosjektarbeid står i fokus. Undervisningen er en kombinasjon av inspirasjon og læring for å støtte prosjektene du arbeider med, og er ikke et mål i seg selv. I første skoleår var fokuset å lære verktøyene og språket gjennom en strukturert tilnærming, i andre skoleår handler det om kreativ utvikling av sterke konseptuelle prosjekter.

 

Du vil få to personlige veiledere; en for personlig arbeid og en for kommersielt/redaksjonelt arbeid. Du kan velge mellom fire forskjellige veiledere (fotografer) med bred bransjeerfaring. Gjennom tre personlige, fire kommersielle/redaksjonelle og ett klasseprosjekt, søker vi å forberede deg på en prosjektorientert hverdag slik bransjen fungerer i dag. Veiledningen foregår i hovedsak i fellesskap hvor målet er å lære av hverandres erfaringer. Dette gir en spennende og kreativ tilnærming til hvordan du lærer yrket å kjenne.

 

FJERDE SEMESTER

Fjerde semester bygger videre på den prosjektorienterte læringshverdagen fra tredje semester. Målet med prosjektarbeid i undervisningen er å sette fokus på deg og dine styrker, egenskaper, erfaringer, kunnskaper og muligheter, og ut i fra disse forme deg som fotograf. I dag hyres oftest fotografer for deres spesialiserte egenskaper og uttrykksform, ikke fordi de er gode ”allroundere”. Og dagens fotojournalister hyres for å fotografere moteserier og kunstfotografer hyres til å produsere reklamekampanjer. I dag er spesiell kunnskap og særegne uttrykksformer fotografens nye våpen, ikke eksklusiv tilgang til verktøy og teknikk. Vi etterstreber å finne muligheter tilpasset dine evner og din lidenskap i en bransje med et hav av muligheter. Hverdagen etter endt utdanning vil for de fleste dreie som om å drive frem egne prosjekter og selge inn egne ideer eller prosjekter til byråer, bedrifter og redaksjoner. Vår målsetning er å lede deg inn på en bærekraftig sti som vi tror representerer dine fremtidige muligheter.

Det er i dag fullt mulig for dyktige og innovative mennesker å slå gjennom som fotograf på den nasjonale eller globale arena. En rekke av våre tidligere studenter har gjort seg bemerket i bransjen og her kan du lese om et utvalg spennende prosjekter og studenter. Disse artiklene har tidligere vært publisert i magasinet Fotografi.

På FOTOGRAF – Toårig utdanning praktiserer vi løpende opptak. Dette betyr at du kan sikre deg din studieplass når som helst i løpet av året – så lenge det er ledige plasser. Så fort du har registrert din elektroniske søknad vil du motta en e-post med utfyllende informasjon om opptaksprøve og søknadsgang. 

 

Når du har besluttet at du vil søke trykker du på «Søk Studie» og fyller ut skjemaet der. Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en automatisk epost med instruksjoner rundt opptaksprøven. Du har deretter tre uker på å levere komplett opptaksprøve. Dersom du trenger lenger tid er det bare å sende oss en mail på post@bildernordic.no. 

 

Opptaksprøve

For å fullføre din søknad må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøven består av: 

– Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse. 

– Søknadsbrev. En halv A4-side om hvorfor du ønsker å studere fotografi og hva du søker å få ut av studiet.

– Portefølje. 10-20 bilder du har tatt tidligere som du føler representerer deg som fotograf. 

 

Komplett søknad & Opptakssamtale

Når komplett søknad er levert vil kvalifiserte søkere inviteres til en opptakssamtale. Opptakssamtalen er siste ledd i søknadsprosessen og gir deg muligheten til å bli bedre kjent med oss, og vi med deg! Samtalen varer ca 20-30 minutter og finner sted i våre lokaler i Oslo Sentrum. Dersom du bor langt unna eller av andre årsaker er forhindret fra personlig oppmøte kan opptakssamtale gjennomføres via Skype eller telefon.

 

Etter gjennomført opptakssamtale vil du motta svar på din søknad i løpet av få dager. Svar på din søknad varsles pr epost, og du mottar deretter et brev med studiekontrakter og faktura for opptaksgebyr på 1800,-. Din studieplass er sikret når du har returnert en signert versjon av studiekontrakten i vedlagte frankerte konvolutt og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss! 

 

Tiden frem mot studiestart

I perioden fra du er tatt opp som student og frem til studiestart vil du motta en rekke eposter og invitasjoner fra oss. I epostene finner du praktisk informasjon om studiet og forberedelser, mens invitasjonene er til åpne foredrag, treffkvelder og workshops som kan gi faglig innsikt og sosialt samvær med andre kommende studenter og fotomiljøet.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart

28. August 2018

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til klassen er full

Varighet

To år heltid (fire semestre)

Studieavgift

54.500 kr per semester

Fakturering følger lånekassens utbetalinger

Statens Lånekasse

Godkjent for lån og stipend. Beregn hvor mye du kan få i studielån her.

Fagskole Nivå 2

NOKUT-godkjent.

Studiested

Oslo