Toårig fotografutdanning | 2 år | 120 studiepoeng | Høyere fagskolegrad

En fullendt utdanning i fotografi og film for fotografer, som utvikler din
visuelle identitet og forbereder deg til en karriere i en raskt voksende bransje.

Toårig fotografutdanning er en omfattende og praktisk rettet utdanning i fotografi og film for fotografer, som skal hjelpe deg å utvikle din visuelle identitet, og skal forberede deg på en karriere i en spennende og raskt voksende bransje.
Utdanningen er veiledet av aktive, profesjonelle fotografer som er noen av de beste i sine respektive fagfelt. Du blir en del av et dynamisk, yrende og utfordrende studiemiljø, som skal hjelpe deg å definere din kreative stemme, og gi deg et nettverk du kan leve av etter endt studietid.

Det første skoleåret er fokusert rundt å bygge en sterk teknisk base gjennom emner i lys, post-produksjon, kamerateknikk, bildekommunikasjon og porteføljearbeid. I tillegg vil du loses gjennom workshops i mote-, reklame-, dokumentarfotografi og film, for å gi deg muligheten til å eksperimentere og til slutt få et klarere bilde på hvilken retning du er interessert i.

Andre skoleår fokuserer vi på virkelighetsnære oppgaver i tillegg til personlige prosjekter, forretningsdrift, en felles avgangsutstilling og en lengre hovedoppgave som strekker seg over tre måneder. Resultatet er en sterk og spisset portfolio, i tillegg til en praktisk skreddersydd plan for en suksessfull karriere som fotograf.

Etter uteksaminering vil du ha tryggheten og kompetansen til å arbeide som fotograf i dagens marked. Utdanningen gir deg en bred fotografisk kompetanse, og du vil være i stand til å arbeide i gallerier, som bilderedaktør, fotoassistent, videograf, eller alt imellom. Vil du fortsette studiene, har du mulighet til å oppnå en bachelorgrad i fotografi hos London College of Communication i London, eller School of Visual Arts i New York.

Toårig fotografutdanning handler om en komplett arbeidsprosess; utvikling av en idé, informasjonsinnhenting, konseptutvikling, finne riktig uttrykksform, lys og lyssetting, komposisjon, utførelse av opptak, etterarbeid, produksjon, presentasjon og utnyttelse av nye medier for å nå ut til publikum.

For å gi studentene den nødvendige kompetansen har vi fokusert på fire kjerneområder.

KJERNEFOKUS

Fotografi – teori & teknikk

Studentene skal kunne skape og fange fotografier av høy teknisk og kreativ kvalitet, samt produsere fotografi og multimedia for klassiske og nye medier.

Kommunikasjonslære – historiefortelling & budskapsformidling

Studentene skal kunne fortelle historier og formidle budskap som vekker følelser og engasjerer publikum, samt kjenne til bransjespråkene innen mote, kommersielt og redaksjonelt fotografi. De skal kunne arbeide med visuell kommunikasjon, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Nye medier – nye produksjonsmetoder & sosiale nettverk

Studentene skal kunne anvende stillbilder, video, lyd og animasjoner for å lage multimedieproduksjoner. De skal kunne utnytte potensialet i sosiale nettverk, og forstå hvordan disse kan brukes i identitets- og merkevarebygging.

Yrket – utvikling av identitet & utøvelse av yrket

Studentene skal kunne utvikle egne ideer til sterke konsept, samt sikre gjennomføringen med god prosjektstyring. De skal forstå samspillet mellom personlig arbeid og redaksjonelt eller kommersielt arbeid i utviklingen av en identitet og hvordan man skaper muligheter i markedet. De skal forstå hva gründerskap er, kunne sette opp en prisstrategi og kunne etablere og drive egen virksomhet.

Fagfordeling toårig fototdanning
Fagfordeling toårig fototdanning

LÆRINGSUTBYTTE

Utdanningstilbudet FOTOGRAF er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskaper

• Kjenne til fotobransjens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

• Ha kunnskap om begreper, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innen produksjon av fotografi

• Ha kunnskap om verktøy/virkemidler som kamera m. rigger, lyssetting og postproduksjon av foto og video

• Ha kunnskap om dokumentarisk og konstruert historiefortelling innen historiefortelling, visuell kommunikasjon og mote som språk, med foto og   video som verktøy

• Ha kunnskap om fotografisk arbeid knyttet til idé- og konseptutvikling, prosjektarbeid og produksjonenes anvendelse i klassiske og nye medier

• Ha kunnskap om hvordan en fotograf presenterer sine arbeider i klassiske og nye formater, og hvordan dette bygger en identitet i yrket

• Forstå krysningen mellom det kreative og kommersielle/redaksjonelle for verdiskapende produksjoner

• Ha kunnskap om entreprenørskap og forretningsdrift for selvstendig aktører

• Forstå hvilken betydning og verdiskapningsperspektiv fotografi har i samfunnet og for mennesker generelt som et kunstnerisk uttrykk som kan   reflektere tiden og som en kommersiell arena som kan skape og/eller opprettholde arbeidsplasser og skape synergier med andre aktører

• Kunne vurdere eget arbeide i forhold til gjeldene normer og krav innen fotografi for profesjonelle kunder

• Ha innsikt i i egne utviklingsmuligheter

Ferdigheter 

• Kunne anvende grunnleggende fototerminologi på korrekt og hensiktsmessig måte

• Kunne anvende fotografens arbeidsverktøy; små-, mellom og storformatskamera, mobile- og studiorigger og hardware/software for importering,   bearbeiding og produksjon av foto og video

• Kunne anvende historiefortelling, visuell kommunikasjon og mote som språk for relevante oppdrag

• Kunne analysere ulike oppdrag og anvende riktig visuell løsning for kunden og publikum

• Kunne gjøre research og anvende denne innsikten i visuelle produksjoner

• Kunne planlegge og gjennomføre oppdrag innenfor ulike arenaer som redaksjonelt, kommersielt, reklame, mote, dekorasjon og kunst

• Kunne reflektere rundt eget og andres arbeid og egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

• Kunne kommunisere med kunder og kolleger på en hensiktsmessig måte

• Kunne gjøre rede for sine faglige valg

• Kunne finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling

Generell kompetanse 

• Kunne planlegge og gjennomføre en arbeidsprosess fra idé til ferdig produkt, selvstendig og i team

• Ha forståelse for etiske og moralske retningslinjer for fotografer og forstå skillelinjen mellom redaksjonelle og kommersielle arbeider

• Kunne bygge relasjoner gjennom samarbeid med andre kreative aktører som kan skape positive synergier

• Forstå møtepunktet mellom det kreative og kommersielle for å skape lønnsomme produksjoner

• Kunne utvikle sine skapende evner ved å fremstille og vurdere egne og andres produkter

• Ha en profesjonell holdning i yrkesutøvelsen

• Ha utviklet praktisk og etisk refleksjon i møte med kolleger og kunder, og i valg av virkemidler

• Ha respekt for norsk lovgivning og de regler og normer som gjelder i bransjen

• Kunne utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fotografi og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet FOTOGRAF vil du bli testet både teoretisk og praktisk hvert semester. I første skoleår gjennomfører du to eksamener som begge består av en kort skriftlig teoretisk eksamen samt en ukes praktisk hjemmeeksamen. I andre skoleår vurderes du ut i fra åtte større prosjekter som leveres gjennom året. Prosjektene vurderes ut i fra både forarbeid, håndverk, arbeidsinnsats og endelig resultat. 

 

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
FOTOGRAF er et toårig studie som tas på heltid. Hvert semester inneholder minimum 300 undervisningstimer og i tillegg må det påregnes egenarbeid tilsvarende ca 600 arbeidstimer i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid. Det må påregnes enkelte helger med undervisning og skolearbeid for gjennomføring av workshops og lignende.

FØRSTE SEMESTER
I første semester ligger fokuset på å bygge en solid grunnplattform innen fototeknikk, kreativitet og bildekommunikasjon. Gjennom fagene Kamera og Kamerabruk, Lyssetting og Digitalt Mørkerom lærer du å bruke fotografens verktøy fra lyset formes til det fanges av kamera, etterbehandles i Photoshop og produseres i form av trykte bilder og elektroniske filer for ulike medier. I Bildekommunikasjon, Workshops og Porteføljeutvikling anvender du fototeknikken i kreative, konseptuelle og historiefortellende rammer. Hensikten er å bygge en grunnleggende forståelse for det visuelle språket, gi et innblikk i arbeidsområder i bransjen, samt bygge opp en portefølje som presenterer en som fotograf.

Kamerabruk

I faget lærer du å benytte kameraet som et profesjonelt arbeidsverktøy. Du lærer hvordan du skaper bilder ved hjelp av tilgjengelig lys, og hvilke kameraeffekter som kan benyttes for å forsterke bildets innhold og budskap. Læren om lukker, blender, brennvidde, lysmåling og grunnleggende komposisjon står sentralt i faget.… Read More

Digitalt Mørkerom I

I Digitalt mørkerom lærer du en profesjonell arbeidsflyt som starter når bildefilene importeres og som avsluttes med sluttproduktet. Faget tar for seg ikke-destruktiv arbeidsmetodikk ved bruk av lag og masker, optimalisering av det digitale negativet, fargejustering, selektiv justering, frilegging av motiver, retusjering av hud og klargjøring av filer for trykk samt andre sentrale arbeidsmetodikker. Du lærer også oppsett av det digitale mørkerom, bildearkivering, bruk av metadata, fargestyring, kalibrering av utstyr og utskrift. Skolen benytter alltid nyeste versjon av Adobe Photoshop i undervisningen.… Read More

Lyssetting I

Faget startes med en teoretisk innføring i lyset og lysets egenskaper. Du blir kjent med ulike lamper, forsatser og hjelpemidler til bruk i studio og til utendørsfotografering. I den praktiske delen av faget lærer du å bygge opp lyssettinger, og du blir kjent med ulike lysoppsett for de vanligste typer oppdrag.… Read More

Porteføljeutvikling

Porteføljeutvikling tar for seg forståelsen for hva en portefølje er i dag: mappe, nettside, blogg og profil på sosiale medier. Du vil få en få en grundig personlig veiledning og oppfølging i utviklingen av en portefølje som skal presentere deg som fotograf på best mulig måte. … Read More

Bildekommunikasjon I

Bildekommunikasjon tar for seg det visuelle språket, hvordan fotografen utnytter bilderommet, og hvordan persepsjon påvirker opplevelsen av bildet. Undervisningen konsentrerer seg om fotografens virkemidler for å skape virkningsfulle bilder til å fortelle historier, formidle budskap eller vekke følelser gjennom ren estetikk. Hensikten med faget er at du skal bli bevisst på fotografens verktøy; utsnitt, perspektiv, komposisjon og innhold i skapelsesprosessen, slik at du skal bli bevisst på valgene du gjør under et fotoopptak.… Read More

Bildekommunikasjon II

I del II av faget Bildekommunikasjon vil du få en tilnærming til bildekommunikasjon gjennom et personlig perspektiv, hvor det handler om intuisjon, kreativitet og den iboende viljen alle har til å skape. Ut i fra disse drivkreftene lærer du å vurdere bilder og bruke egne evner i fotograferingen. Målet er også å øke forståelsen av bilder som kommunikasjon i et tverrfaglig perspektiv, slik at studentene er godt forberedt på å forfølge sin lidenskap uansett hva det er. Det legges vekt på å styrke studentenes kunnskap, entusiasme, kreativitet og ånd.… Read More

Workshops

I første semester får du kjennskap til ulike fotografiske sjangre gjennom praktiske workshops, hvor fotografer introduserer deg til bransjen gjennom eget arbeid og fagfelt. Målet er at du skal få en forståelse for hvordan bransjen fungerer, formspråket for ulike sjangre, samt praktiske og virkelighetsnære fotografiske utfordringer under tett veiledning fra gjestefotografen. De ulike workshopene går over to til fire økter. Mellom øktene får du fotooppdrag som i etterkant gjennomgås i fellesskap, hvor du får personlig tilbakemelding fra gjesteforeleseren.… Read More

Lover & Regler

Faget er et kort og intensivt juss-seminar der en advokat med lang erfaring innen kontrakt- og opphavsrett tar for seg de juridiske aspektene av fotografyrket. Dette inkluderer opphavsrett og åndsverksloven, samt en enkel tilnærming til kontraktsarbeid i forbindelse med oppdrag.… Read More

ANDRE SEMESTER
I andre semester fortsetter vi oppbygging av kunnskap innen teknikk, kreativitet og kommunikasjon. De tekniske fagene Fototeori, Digitalt Mørkerom 2 og Lyssetting 2 blir mer omfattende og spesialiserte. Kommunikasjonslæren beveger seg videre fra fotografens perspektiv til fotografiets rolle i visuell kommunikasjon, hvor kunden og betrakterens perspektiv blir nye dimensjoner å forholde seg til. Teoretisk og praktisk undervisning bygges rundt praktiske workshops i andre semester, hvor hverdagen for studentene fremstår som en praktisk læringsprosess hvor vi beveger oss fra den ene utfordringen til den andre med teori og praksis i tett samspill. Det er mye gruppearbeid, da semesteret vektlegger diskusjoner og forståelse for teorien, men under praktiske rammer.

Fototeori

I faget fototeori tar vi for oss fotografering fra et teoretisk perspektiv, hvor forståelsen fra Kamera og Kamerabruk, Lyssetting og Digitalt mørkerom bygges videre. Faget gir en teoretisk forståelse for hvordan blender og lukker fungerer. Vi tar for oss forflytting av eksponeringer, lysets egenskaper og brytning, brennpunkt og brennvidde, samt oppbygning, svakheter og styrker med… Read More

Lyssetting II

Lyssetting 1 handler i hovedsak om teknisk lyssetting, mens vi i del 2 beveger oss inn mot kreativ lyssetting. Sentralt i undervisningen er hvordan fotografen skaper og utnytter stemninger for å subjektivt forsterke opplevelsen av bildets innhold gjennom å male med lys. Faget vil lære deg å lese lyssetting ut fra bilder, slik at du… Read More

Visuell Kommunikasjon

Faget Visuell kommunikasjon viderefører læren fra Bildekommunikasjon. Her utvides betraktningen av fotografisk arbeid fra fotografens perspektiv til å inkludere et betrakter- og kundeperspektiv. Faget Visuell Kommunikasjon handler om massekommunikasjon, og tar i hovedsak for seg det konstruerte bildet. Du vil lære hvordan man bygger opp innhold gjennom dramatisk og ikke dramatisk fortellings-teknikk, formidler instrumentelle og… Read More

Digitalt Mørkerom II

Mens vi i første semester lærer Adobe Photoshop, verktøyene og teknikkene å kjenne, går vi dette semesteret dypere til verks. Digitalt mørkerom 2 tar for seg avanserte teknikker, samt ulike filosofier for estetikk knyttet til digital bildebehandling. Sentralt i undervisningen står spesielle teknikker og verktøy du må mestre innen de ulike fotografiske sjangre. Arbeidsflyt under… Read More

Mote som språk

Hva er mote og hvordan har moten endret samfunnet, og motsatt? Faget tar for seg forskjeller og likheter mellom mote og stil, og sammenhengen mellom stil og identitet. At vi smykker oss med piercinger, klær, tatoveringer, sminke og tilbehør er en del av vår identitet og en forkledning av det naturlige mennesket. I undervisningen lærer… Read More

Historiefortelling

Faget starter med en forankring av fotojournalistikken i samfunnet gjennom en introduksjon til sosiologi (læren om samfunnet) og antropologi (læren om mennesket). Du lærer dramaturgi og oppbygging av historier gjennom læren av det narrative, før vi viderefører det i oppbyggingen av et foto-essay. Teori og praksis er tett knyttet sammen, og du jobber med foto-essays… Read More

TREDJE SEMESTER

I tredje og fjerde semester endres formatet på undervisningen, og vi frigjør oss fra klassisk tilnærming gjennom fag og analytisk læring, til en åpen og kreativ læringsprosess gjennom en prosjektorientert hverdag hvor idéutvikling, konseptutforming og prosjektarbeid står i fokus. Undervisningen er en kombinasjon av inspirasjon og læring for å støtte prosjektene du arbeider med, og er ikke et mål i seg selv. I første skoleår var fokuset å lære verktøyene og språket gjennom en strukturert tilnærming, i andre skoleår handler det om kreativ utvikling av sterke konseptuelle prosjekter.

 

Du vil få to personlige veiledere; en for personlig arbeid og en for kommersielt/redaksjonelt arbeid. Du kan velge mellom fire forskjellige veiledere (fotografer) med bred bransjeerfaring. Gjennom tre personlige, fire kommersielle/redaksjonelle og ett klasseprosjekt, søker vi å forberede deg på en prosjektorientert hverdag slik bransjen fungerer i dag. Veiledningen foregår i hovedsak i fellesskap hvor målet er å lære av hverandres erfaringer. Dette gir en spennende og kreativ tilnærming til hvordan du lærer yrket å kjenne.

 

Avgangsutstilling

Avgangsutstillingen er et felles klasseprosjekt hvor vi tar for oss et tema som et tidsaktuelt og av samfunnsinteresse, hvor studentene får praktisk erfaring arbeidserfaring med et større fotografisk gruppeprosjekt. Faget innledes med en idéprosess som bygger opp et felles narrativ, hvor vi neste fase konseptualiserer tematikken før vi fordeler oppdrag til den enkelte student. Etter… Read More

Personlig arbeid III: Hovedoppgave

Hovedoppgaven er det siste signaturprosjektet du gjennomfører, og den strekker seg over nesten hele fjerde semester. Du skal selv planlegge, utvikle, gjennomføre, markedsføre og publisere prosjektet, men med oppfølging og veiledning fra skolen. Hensikten er å fremarbeide et prosjekt som gir et klart bilde av din fotografiske identitet og bildestil. Det settes fokus på en… Read More

Modul 3 & 4

Modul 3 omhandler temaet sted. Stedet man velger å fotografere har stor innvirkning på både hva man fotograferer og hvordan man velger å utføre et prosjekt. Et sted det skjer en hendelse, et sted som hovedelement i en moteserie, eller hva med et sted som ikke finnes i virkeligheten, men satt sammen ved hjelp av… Read More

Sjangerlære II

Faget er en videreføring av sjangerlæren du hadde i tredje semester, og handler om å underbygge modul-prosjektene du gjennomfører via inspirasjon og læring. Modul 3 har tematikken sted. Støtteleksjonene til denne modulen fokuserer derfor på landskap, perspektiv og omgivelser, interiør og elementer i reisereportasjen. Det gis også tekniske leksjoner i lyssetting for interiør og utendørs,… Read More

Forretningsdrift

I faget lærer du etablering, drift og utvikling av et fotografisk foretak. Faget gjør deg i stand til å starte, drive og utvikle egen virksomhet, med hovedvekt på et enkeltpersonforetak. Vi tar for oss utvikling av en forretningsplan og markedsplan, budsjett og regnskap (herunder likviditetsregnskap), mva-og skatteregler, rapportering, kontraktarbeid, prising, fakturering og kundebehandling. Faget er… Read More

Nye Medier II

Faget er en videreføring av det du lærte i tredje semester og handler i hovedsak om praktisk anvendelse av nye medier i alle gjennomførte prosjekter. Undervisningen er nært knyttet opp mot avgangsutstillingen, der du skal ha fokus på kontinuerlig markedsføring og publisering av prosjektene du arbeider med. Sentralt for faget er å vise deg verdien… Read More

FJERDE SEMESTER

Fjerde semester bygger videre på den prosjektorienterte læringshverdagen fra tredje semester. Målet med prosjektarbeid i undervisningen er å sette fokus på deg og dine styrker, egenskaper, erfaringer, kunnskaper og muligheter, og ut i fra disse forme deg som fotograf. I dag hyres oftest fotografer for deres spesialiserte egenskaper og uttrykksform, ikke fordi de er gode ”allroundere”. Og dagens fotojournalister hyres for å fotografere moteserier og kunstfotografer hyres til å produsere reklamekampanjer. I dag er spesiell kunnskap og særegne uttrykksformer fotografens nye våpen, ikke eksklusiv tilgang til verktøy og teknikk. Vi etterstreber å finne muligheter tilpasset dine evner og din lidenskap i en bransje med et hav av muligheter. Hverdagen etter endt utdanning vil for de fleste dreie som om å drive frem egne prosjekter og selge inn egne ideer eller prosjekter til byråer, bedrifter og redaksjoner. Vår målsetning er å lede deg inn på en bærekraftig sti som vi tror representerer dine fremtidige muligheter.

Kreative idéprosesser & Regi

Andre skoleår starter med en teoretisk og praktisk tilnærming til kreative idéprosesser, hvor målet er å utvide idétilfanget og utforske mulighetene før vi låser det endelige konseptet for våre fotografiske prosjekter. Det er en generell misoppfatning i samfunnet at man enten er født kreativ eller ei. Vi mener at kreativ tenking kan læres like godt… Read More

Modul 1 & 2

I løpet av tredje og fjerde semester skal du gjennomføre fire moduler, som alle tar for seg en utvalgt tematikk. Du står fritt i å velge den fotografiske tilnærmingen til tematikken, men prosjektene skal være av enten kommersiell eller redaksjonell verdi. De fire tematikkene menneske, objekt, sted og miljø danner grunnlaget for modulene. Prosjektene handler… Read More

Personlig arbeid 1 & 2

Morgendagens fotograf er ikke bundet til en enkelt fotografisk sjanger, men har et personlig uttrykk som gjør at nettopp ditt arbeid skiller seg ut. Fokuset vårt ligger derfor ikke i å sette deg i sjangerbåser, men på å finne det vi kaller den subjektive fotografen. I de personlige prosjektene bestemmer du selv tematikk og bildestil.… Read More

Sjangerlære I

Leksjonene i sjangerlære er bygget rundt de fire modulene du skal gjennomføre i løpet av tredje og fjerde semester. For hver modul er det satt opp 7-10 inspirasjon- og læringsleksjoner som skal hjelpe deg i prosessen. Inspirasjonsleksjonene har til hensikt å styrke idé-tilfanget i prosjektene via reelle og praktiske referanser fra fotoverdenen, på tvers av… Read More

Nye Medier I

Tradisjonelle medier har de siste årene stadig måtte vike plassen for de nye interaktive mediene. Mediebildet i dag bærer preg av dialog og sosialt fellesskap kombinert med en fleksibilitet som gir brukeren valgfrihet i hvilken informasjon han ønsker å ta inn og ta del i. Faget fokuserer på hvordan du som fotograf kan bruke de… Read More

Mellom- og storformatskamera

Mellom- og storformatskamera leverer bildefiler av høyere kvalitet enn speilreflekskamera. Undervisningen i faget tar for seg oppbygging, virkemåte og bruksområder til arbeids-verktøyene, og du får både teoretisk og praktisk gjennomgang av kameraene. Faget har fokus på de unike kvalitetene ved kameraene, samt mulighetene de byr på.… Read More

Workshops

I løpet av semesteret vil du få mulighet til å delta på flere ulike workshops, både for inspirasjons og faglig påfyll, med fotografer innen ulike sjangre. Workshopene knyttes opp mot prosjektene du gjennomfører i semesteret, og har som mål å inspirere deg til videreutvikling og nytenking i konseptene og ideene du jobber med. Praktiske øvelser med… Read More

Digitalt Mørkerom III

Her lærer studentene hvordan de lager egne trykksaker og presentasjoner. Faget tar for seg arbeidsområde, opprettelse av mal- og masterdokumenter, jobbing med tekst- og grafikkrammer, importering og behandling av bilder og tekst, typografi, fargebruk, design, klargjøring for utskrift og trykking, og utskrift på ulike medier. Faget er praktisk lagt opp, og du skal ved alle… Read More

Det er i dag fullt mulig for dyktige og innovative mennesker å slå gjennom som fotograf på den nasjonale eller globale arena. En rekke av våre tidligere studenter har gjort seg bemerket i bransjen og her kan du lese om et utvalg spennende prosjekter og studenter.

Mario de la Ossa Sætre vant pris med bildeserien «Langt fra – Hjemme»

Mario de la Ossa Sætre er på sitt siste semester av utdanningen toårig fotograf. Han jobbet tidligere som elektriker, hvor et liv preget av rutiner til slutt ikke appellerte like mye lengre. Interessen for det visuelle tok han til slutt til Bilder Nordic, og han er nå aktuell som vinneren av årets nykommer i den prestisjefylte fotokonkurransen «Årets bilde». … Read More

Lars Martin Hunstad vant pris med bildeserien «Bondetamp»

Lars Martin er aktuell som vinner i kategorien Åpen klasse med bildeserien «Bondetamp», under årets prestisjefylte fotokonkurranse «Årets bilde».… Read More

Tidligere student Felix Falck-Næss har vunnet portfolioprisen

Vi har snakket med tidligere Bilder Nordic student Felix Falck-Næss som stakk av med tidsskriftet Fotografis gjeve Portfoliopris 2020. … Read More

Studentintervju: Linnea Syversen

Linnea Syversen uteksaminerte i 2012 og har siden bemerket seg for sine vakre musikkvideoproduksjoner – i år er hun aktuell med flere norske artister. Les intervju med henne her!… Read More

Magasinet Altså: Gratulerer til alumni Juliane Jensen & Kine Michelle Bruniera

I august arrangerte Magasinet Altså og Bilder Nordic School of Photography en fotokonkurranse, der tema var identitet. Vinnerserien kom fra tidligere student Juliane Jensen, og arbeidet er publisert i andre utgave av magasinet. I tillegg finner vi en stor artikkel på alumni Kine Michelle Bruniera med hennes avgangsprosjekt «Fathers»!… Read More

Tidligere studenter stiller ut under Fushion Fashion Art Festival i september!

Denne uken kan du oppleve mote og kunst på Youngstorget! På onsdag åpner Fushion Fashion Art Festival, og tidligere Bilder Nordic-studenter Berglind Rognvaldsdottir og Simen Ulvestad stiller ut!… Read More

Tidligere studenter stilte ut under Fotografiets dag i Horten!

Under fotografiets dag stiller tidligere studenter Pål Rygh, Anne-Sylvie Bonnet og Martine Lund ut arbeider i den juryerte utstillingen. Les intervju med Pål og Anne-Sylvie her! … Read More

Alumni: Marius Viken og Sara Angelica Spilling til Pudder Agency!

Pudder Agency feirer 10-års jubileum med å ta opp nye fotografer i staben, og blant dem er tidligere studenter Sara Angelica Spilling & Marius Viken!… Read More

ALUMNI: få et innblikk i hva tidligere studenter jobber med i dag!

Interessert i å studere fotografi? Her har vi samlet et knippe tidligere studenter som arbeider som fotografer, både i utland og innland, i dag.… Read More

Årets bilde 2018: studenter, alumni & forelesere blant vinnerne!

Gratulerer til student Simen Ulvestad, alumni Mirjam Stenevik og mentor Linda Bournane Engelberth med priser under Årets bilde 2018!… Read More

Mario de la Ossa Sætre vant pris med bildeserien «Langt fra – Hjemme»

Mario de la Ossa Sætre er på sitt siste semester av utdanningen toårig fotograf. Han jobbet tidligere som elektriker, hvor et liv preget av rutiner til slutt ikke appellerte like mye lengre. Interessen for det visuelle tok han til slutt til Bilder Nordic, og han er nå aktuell som vinneren av årets nykommer i den prestisjefylte fotokonkurransen «Årets bilde». … Read More

Tidligere student Felix Falck-Næss har vunnet portfolioprisen

Vi har snakket med tidligere Bilder Nordic student Felix Falck-Næss som stakk av med tidsskriftet Fotografis gjeve Portfoliopris 2020. … Read More

Avgangsutstilling 2020: RE:SILIENCE

Hvordan kan en krise være en katalysator for positiv utvikling og vekst? RE:SILIENCE handler om hvordan motstandsdyktighet er grunnlaget for en bærekraftig fremtid. Velkommen til årets avgangsutstilling med åpning 12. juni!… Read More

Toårig student Amalie Alvee Wiig stiller ut på Sentralen

Lørdag 15.februar kan du se utstillingen «Mennesket og planter» på Sentralen. Utstillingen, produsert av toårig student Amalie Alvee Wiig, handler om forholdet mennesket har til jorden. Her kan du lese intervju med henne, om prosessen mot utstilling og hennes opplevelse av å være student ved skolen.… Read More

Se utvalg arbeider fra utstillingen «I samme båt»!

Gjennom én uke arbeidet fotostudentene sammen i en årlig midtveisworkshop! Årets tema var hvordan vi som samfunn må endre oss for å kunne gjøre de tiltakene som trengs for å skape en bærekraftig tilværelse og løse klimautfordringene vi står ovenfor. Dette resulterte i utstillingen «I samme båt» som kan sees på Bruket i Schweigaardsgate frem til januar!… Read More

Kulturnatt 2019: Utstilling ved Bilder Nordic – Terra Incognita

Vi inviterer til utstilling kuratert og produsert av tidligere og nåværende studenter fra den toårige fotografutdanningen! Kick-start Kulturnatt hos oss! … Read More

Moteworkshop med PYLOT Magazine | Toårig fotografutdanning

Hver vår går andre semester ved den toårige fotoutdanningen gjennom en moteworkshop – dette året hadde de besøk av det anerkjente PYLOT Magazine – hør intervju og se arbeidene som ble produsert under workshoppen her!… Read More

Hovedoppgaver av årets avgangsstudenter!

Her kan du se hovedoppgavene til avgangsstudentene fra den toårige fotografutdanningen! … Read More

Se porteføljene til årets avgangsstudenter!

Våren er her, og det betyr at våre kjære toårige studenter nettopp har uteksaminert – her kan du se porteføljene til årets alumnier!… Read More

Avgangsutstillingen Future Tense lever videre gjennom Katapult Future Fest!

Fra 14. til 16. mai holdes Katapult Future Fest – en festival som undersøker hvordan ny teknologi og sosial investering kan skape et blomstrende fremtidssamfunn for alle. … Read More

Anna Vaagland (NO)

Anna er en tidligere Bilder Nordic Student som gikk videre til Bachelorgrad i Art Director hos Westerdals. Etter studietiden har hun jobbet med visuell kommunikasjon i forskjellige former. Hun var med å skape Broken Telephone Magazine, har jobbet som fotoredaktør i magasinet Fett. For øyeblikket jobber hun som Art Director i kommunikasjonsbyrået Kikkut.… Read More

Bård EK (NO)

Bård Ek har en BA (hons) i fotografi fra West Surrey College of Art and Design i Storbritannia.… Read More

Bjarke Calvin (DK)

Bjarke Myrthu er entreprenør og rådgiver i flere historiefortellingsprosjekter. Hans hovedprosjekt er Duckling, en app tilrettelagt for å skape et felleskap av historiefortellere. … Read More

Calle Huth (NO)

Calle Huth uteksaminerte i 2009 fra den toårige fotografutdanningen og har siden arbeidet som kommersiell og redaksjonell fotograf. Han spesialiserer seg på still life og portrettering. Han har arbeidet for flere store kunder, som blant andre New York Times Magazine, D2, Snøhetta, Geelmuyden Kiese, Tom Wood, Nike Norge, Røde Kors og Widerø.… Read More

Cheryl Newman (UK)

Cheryl Newman er en uavhengig fotograf, kurator og konsulent som bor i London. Hun er en stipendiat fra Royal Photographic Society og leder av RPS Photographic Awards.… Read More

Chris Harrison (UK)

Chris har jobbet som fotograf de siste 20 årene og er utdannet fra Royal College of Art. Bildene hans er vist på gallerier og festivaler rundt om i verden inkludert Tate Britain og Les Rencontres d’Arles. … Read More

Damian Heinisch (NO)

Damian Heinisch er en Oslo-basert fotograf med en mastergrad i visuell kommunikasjon fra Folkwang-skolen i Essen / Tyskland. … Read More

Erik Fuglseth

Erik Fuglseth er en teknisk god og kreativ fotograf med lang fartstid i reklamebransjen og i fotomiljøet i Norge generelt.… Read More

Erik Fuglseth (NO)

Read More

Inge Helland (NO)

Inge er faglig leder ved Bilder Nordic og en av grunnleggerne av skolen.… Read More

Isidor Åstrøm (NO)

Isidor Åstrøm er en av Norges fremste reklamefotografer og skolens hovedlærer innen mote- og reklamefoto.… Read More

Julie Pike (NO)

Julie er utdannet ved Academy of Art College i San Francisco. Anerkjent som en typisk skandinavisk fotograf med særegen stil… Read More

Kyrre Lien (NO)

Read More

Laara Matsen (US)

Laara Matsen har en bachelorgrad fra Bard College. Karrieren hennes startet som fotoredaktør ved Magnum Photos i New York… Read More

Linda Bournane Engelberth (NO)

Linda er en fotograf som er kjent for sine dyptgående dokumentarprosjekter. Hun er blant annet i Norwegian Journal of Photography samt VII agency.… Read More

LP Lorentz (NO)

LP har markert seg innen reklame-, portrett- og livsstilsfotografering og er svært dyktig på DSLR-filming. … Read More

Mari Grinde Arntzen (NO)

Mari har skrevet om mote og visuell kultur i en årrekke for blant annet Dagens Næringslivs magasin D2 og Aftenposten.… Read More

Mikkel Moxness (NO)

Mikkel Moxness har drevet studioet Catchlight Fotostudio sammen med fotograf Eirik Førde siden 2003, hvor de leverer både foto- og filmtjenester. … Read More

Robert Sannes (NO)

Robert er utdannet arkitekt, men jobber som kunstfotograf, kursleder og med meditasjon. … Read More

PENSUMBØKER & ANDRE KOSTNADER
Utdanningen har en pensumliste bestående av fem fagbøker. Oppdatert pensumliste sendes ut i forkant av studiestart hver høst. For effektiv egentrening må det påregnes innkjøp av nødvendig programvare. Estimert kostnad for programvare er ca 2500kr. For praktisk arbeid med printing og produksjon må det påregnes innkjøp av fotopapir. Dette gjøres via skolen etter oppstart, og dekker både printerservice og blekkostnader. For utdanningen FOTOGRAF må det i tillegg påregnes noe kost for trykking av Hovedoppgave i avsluttende semester. Totalt anbefaler vi å beregne ca 5000kr i ekstra kostnader for å dekke pensumlitteratur, printpapir og trykking i løpet av studietiden.

Pensum Toårig fotografutdanning 2020 – 2022

9780415719407 Light Science & Magic: An Introduction to Photographic Lighting | Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua
978-2940373062 Basics Photography 03: Capturing Colour | Phil Malpas
978-2940411771 Basics Photography 01: Composition | David Präkel
9789173319966 Bildens kraft, makt och ansvar |  Bo Bergström

 

UTSTYR

Foto og film er praktiske fag hvor mengdetrening er essensielt for å bli god. Derfor har skolen følgende krav til eget utstyr, for å sikre at alle studenter kan jobbe med oppgaver og praktiske øvelser utenom skoletid.

Som student ved Bilder Nordic må du ha et eget kamera med manuelle innstillinger og mulighet for å skifte optikk, enten speilrefleks eller speilløst. Dersom du har tenkt til å oppgradere kamera eller må gå til innkjøp av nytt kamera til studiestart anbefaler vi å vente til du har gått et par uker på skolen, slik at du kan teste litt utstyr her, få lære litt mer om hva du faktisk har behov for og spørre om tips og råd fra foreleserne. I tillegg er det fler fotobutikker som gir ekstra gode studenttilbud like etter oppstart.

Du må også ha en egen, bærbar maskin som er i stand til å håndtere tunge programmer som Creative Cloud-programvare (Photoshop, Lightroom, InDesign etc.) Prosessor i5 eller høyere, minst 16GB ram og minst 250 GB lagring er anbefalte specs.

En portabel ekstrern harddisk, et stativ og en reflektor eller håndblitz kan også være kjekt, dersom man ser nytteverdien.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
25. August 2021


Søknadsfrist

Forhåndsopptak frem til 1. desember med løpende opptak, deretter samlet opptak med søknadsfrist 29. april.


Varighet
To år heltid


Studieavgift
54 500 kr per semester
Fakturering følger lånekassens
utbetalinger


Statens Lånekasse
Godkjent for lån og stipend.
Beregn hvor mye du kan få i studielån her.

Fagskole Nivå 2
NOKUT-Godkjent
Høyere fagskolegrad


Studiested
Oslo