Toårig fotografutdanning | 2 år | 120 studiepoeng | Høyere fagskolegrad

En fullendt utdanning i fotografi og film for fotografer, som utvikler din
visuelle identitet og forbereder deg til en karriere i en raskt voksende bransje.

BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY er nå en del av Fagskolen Kristiania.

Mer informasjon om utdanningen Fotograf og for å søke gå inn på kristiania.no her.

 

Å studere fotografi handler om å forstå lysets språk. Du lærer å se fra ulike perspektiv, hvor både selvrefleksjon og utforsking av livet er en naturlig del av å være fotografstudent hos oss. Vårt toårige utdanningsløp handler om å forstå hva kameraet som verktøy kan gjøre for deg i et yrke fullt av muligheter i et norsk eller internasjonalt marked 

Velkommen til en engasjerende og innholdsrik studietid, uten hemmende rammer for hva og hvem du skal være, men med fokus på hvem du kan bli! Her kan du, sammen med andre visuelle sjeler, finne flokken din for livet. Å studere fotografi er et privilegium og en unik mulighet til å utforske deg selv og ditt eget potensial i det visuelle mediet som på mange måter definerer samfunnet vårt i dag. 

I løpet av studietiden vil du utvikle en profesjonell grunnmur bestående av tekniske, estetiske og kommunikative ferdigheter. Du vil utvikle og utfordre deg selv gjennom kreative prosesser og eksperimentering, der du i første studieår vil få utforske ulike bransjer og sjangre av fotografi, slik at du utvikler en solid forståelse for yrket og markedets behov i dag og fremover. I andre skoleår fokuserer vi på å utvikle din egen personlige stil og uttrykksform, der du vil utforske både deg selv og fotografyrket gjennom 8 personlige og yrkesorienterte prosjekter innen narrativ og dokumentarisk eller kreativ og konseptuell praksis. 

 

Ved slutten av studietiden forberedes du på et naturlig møte med industrien gjennom en avgangsutstilling – et spennende felles prosjekt der årets alumnistudenter plasseres på kartet, samt gjennom en personlig hovedoppgave som blir det beste beviset på potensialet som bor i deg 

 

Som student hos oss lærer du yrket av profesjonelle aktører, og du blir veiledet av engasjerte mentorer i et lite og intimt studiemiljø. Du vil lære å mestre fotografi, video og sosiale medier både kommunikativt og teknisk, og vil stå sterkt som eksempelvis fotojournalist, influenser og motefotograf og kunne møte ulike kommersielle behov i et grenseløst marked. Mange av våre studenter engasjerer seg for vår tids utfordringer, både i studietiden og videre i livet, og anvender sin fotografiske kompetanse til å belyse aktuelle samfunnsproblemer som klima og miljø, diskriminering og kamp for likestilling. 

 

Etter to års utdanning er du klar for å gå rett ut i markedet, men dersom du ønsker å studere videre kan du bygge videre til en bachelorgrad i fotografi hos London College of Communication i London, eller School of Visual Arts i New York. 

 

Nedenfor kan du utforske utdanningens læringsmål og faglige innhold, våre lærere og mentorer, studiehverdagen, alumnistudenter og yrkesmuligheter. Du finner også praktisk informasjon som pensum og krav til utstyr. I fanen til høyre kan du finne ut når neste informasjonsmøte om utdanningen avholdes, kontakte oss for en personlig samtale, finne praktisk informasjon som pris på utdanningen, og ikke minst hvordan du søker for å sikre deg en studieplass hos oss fra høsten av. 

Toårig fotografutdanning handler om en komplett arbeidsprosess; utvikling av en idé, informasjonsinnhenting, konseptutvikling, finne riktig uttrykksform, lys og lyssetting, komposisjon, utførelse av opptak, etterarbeid, produksjon, presentasjon og utnyttelse av nye medier for å nå ut til publikum.

For å gi studentene den nødvendige kompetansen har vi fokusert på fire kjerneområder:

KJERNEFOKUS

Fotografi – teori & teknikk

Studentene skal kunne skape og fange fotografier av høy teknisk og kreativ kvalitet, samt produsere fotografi og multimedia for klassiske og nye medier.

Kommunikasjonslære – historiefortelling & budskapsformidling

Studentene skal kunne fortelle historier og formidle budskap som vekker følelser og engasjerer publikum, samt kjenne til bransjespråkene innen mote, kommersielt og redaksjonelt fotografi. De skal kunne arbeide med visuell kommunikasjon, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Nye medier – nye produksjonsmetoder & sosiale nettverk

Studentene skal kunne anvende stillbilder, video, lyd og animasjoner for å lage multimedia produksjoner. De skal kunne utnytte potensialet i sosiale nettverk, og forstå hvordan disse kan brukes i identitets- og merkevarebygging.

Yrket – utvikling av identitet & utøvelse av yrket

Studentene skal kunne utvikle egne ideer til sterke konsept, samt sikre gjennomføringen med god prosjektstyring. De skal forstå samspillet mellom personlig arbeid og redaksjonelt eller kommersielt arbeid i utviklingen av en identitet og hvordan man skaper muligheter i markedet. De skal forstå hva gründerskap er, kunne sette opp en prisstrategi og kunne etablere og drive egen virksomhet.

Fagfordeling toårig fototdanning
Fagfordeling toårig fototdanning

LÆRINGSUTBYTTE

Utdanningstilbudet FOTOGRAF er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskaper

 

 • Kjenne til fotobransjens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Ha kunnskap om begreper, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innen produksjon av fotografi
 • Ha kunnskap om verktøy/virkemidler som kamera m. rigger, lyssetting og postproduksjon av foto og video
 • Ha kunnskap om dokumentarisk og konstruert historiefortelling innen historiefortelling, visuell kommunikasjon og mote som språk, med foto og   video som verktøy
 • Ha kunnskap om fotografisk arbeid knyttet til idé- og konseptutvikling, prosjektarbeid og produksjonenes anvendelse i klassiske og nye medier
 • Ha kunnskap om hvordan en fotograf presenterer sine arbeider i klassiske og nye formater, og hvordan dette bygger en identitet i yrket
 • Forstå krysningen mellom det kreative og kommersielle/redaksjonelle for verdiskapende produksjoner
 • Ha kunnskap om entreprenørskap og forretningsdrift for selvstendig aktører
 • Forstå hvilken betydning og verdiskapingsperspektiv fotografi har i samfunnet og for mennesker generelt som et kunstnerisk uttrykk som kan   reflektere tiden og som en kommersiell arena som kan skape og/eller opprettholde arbeidsplasser og skape synergier med andre aktører
 • Kunne vurdere eget arbeide i forhold til gjeldene normer og krav innen fotografi for profesjonelle kunder
 • Ha innsikt i egne utviklingsmuligheter

Ferdigheter 

 

 • Kunne anvende grunnleggende fototerminologi på korrekt og hensiktsmessig måte
 • Kunne anvende fotografens arbeidsverktøy: små-, mellom og storformatskamera, mobile- og studiorigger og hardware/software for importering, bearbeiding og produksjon av foto og video
 • Kunne anvende historiefortelling, visuell kommunikasjon og mote som språk for relevante oppdrag
 • Kunne analysere ulike oppdrag og anvende riktig visuell løsning for kunden og publikum
 • Kunne gjøre research og anvende denne innsikten i visuelle produksjoner
 • Kunne planlegge og gjennomføre oppdrag innenfor ulike arenaer som redaksjonelt, kommersielt, reklame, mote, dekorasjon og kunst
 • Kunne reflektere rundt eget og andres arbeid og egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Kunne kommunisere med kunder og kolleger på en hensiktsmessig måte
 • Kunne gjøre rede for sine faglige valg
 • Kunne finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling

Generell kompetanse 

 

 • Kunne planlegge og gjennomføre en arbeidsprosess fra idé til ferdig produkt, selvstendig og i team
 • Ha forståelse for etiske og moralske retningslinjer for fotografer og forstå skillelinjen mellom redaksjonelle og kommersielle arbeider
 • Kunne bygge relasjoner gjennom samarbeid med andre kreative aktører som kan skape positive synergier
 • Forstå møtepunktet mellom det kreative og kommersielle for å skape lønnsomme produksjoner
 • Kunne utvikle sine skapende evner ved å fremstille og vurdere egne og andres produkter
 • Ha en profesjonell holdning i yrkesutøvelsen
 • Ha utviklet praktisk og etisk refleksjon i møte med kolleger og kunder, og i valg av virkemidler
 • Ha respekt for norsk lovgivning og de regler og normer som gjelder i bransjen
 • Kunne utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fotografi og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER

I studiet FOTOGRAF vil du bli testet både teoretisk og praktisk hvert semester. I første skoleår gjennomfører du to eksamener som begge består av en kort skriftlig teoretisk eksamen samt en ukes praktisk hjemmeeksamen – i tillegg til en muntlig presentasjon av egen portefølje. I andre skoleår vurderes du ut fra åtte større prosjekter som leveres gjennom året. Prosjektene vurderes ut fra både forarbeid, håndverk, arbeidsinnsats og endelig resultat. I tillegg gjennomføres en skriftlig eksamen i faget Kreative idéprosesser.

 

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING

FOTOGRAF er et toårig studie som tas på heltid. Hvert semester inneholder minimum 300 undervisningstimer og i tillegg må det påregnes egenarbeid tilsvarende ca 600 arbeidstimer i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid. Det må påregnes enkelte helger med undervisning og skolearbeid for gjennomføring av workshops og lignende.

FØRSTE SEMESTER

I første semester ligger fokuset på å bygge en solid grunnplattform av fototekniske ferdigheter og visuell kommunikasjon, i tillegg til å gi en innsikt i de ulike mulighetene som finnes i bransjen. Studentene blir oppfordret til eksperimentering med ulike teknikker og uttrykk. De grunnleggende kunnskapene i fagene Fototeknikk, Lyssetting 1 og Digitalt mørkerom 1 utgjør det tekniske grunnlaget, mens faget Bildekommunikasjon utruster studentene med kompositoriske og retoriske virkemidler fotografer har til rådighet. Gjennom en betydelig mengde praktiske oppgaver vil studentene få introduksjon til ulike fotografiske ferdigheter, eksperimentere med teori og teknikker, og de vil få introduksjon til de ulike fotografiske sjangrene gjennom workshoper innen mote-, kommersiell- og dokumentarfotografi. Gjennom semesteret blir studentene veiledet i faget Porteføljeutvikling, for å utforske ulike fotografiske stiler og for å understøtte studentenes oppbygging av et foreløpig utgangspunkt for en portefølje. Studentene vil også ledes gjennom et kurs der de vil introduseres for temaet kreativitet, vurderinger/tilbakemeldingsprosesser, klassedynamikk, etikk og moral, for at de allerede i begynnelsen av studiet skal begynne å opparbeide seg bevissthet rundt dette. Felles gjennomgang av oppgaver med diskusjoner der det forventes at studentene deltar aktivt, sikrer at studentene får ekstra læringsutbytte.

Fototeknikk

I dette faget undervises det i designet og bruken av moderne kameraer. Studentene blir kjent med kameraets konstruksjon, muligheter og begrensninger. Faget søker å gi studentene en omfattende og grunnleggende forståelse for hvordan et kamera fungerer. Studentene vil lære om de ulike variablene: hvordan kontrollere dybdeskarphet, bevegelse, kameraets utsnitt/synsfelt, perspektiv, og lys gjennom ulik bruk… Read More

Digitalt Mørkerom I

Hensikten med faget er å gi studentene de grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å etablere en profesjonell, ikke-destruktiv arbeidsflyt, fra fotografering ferdigstilling av et endelig bilde, gjennom bruk av ulik nåværende bransjestandard-programvare. Dette inkluderer oppsett av arbeidsstasjon, fargehåndtering, arbeidsflyt for arkivering, printing, prosessering og optimalisering av råfiler, sort/hvitt-konvertering, retusj og kompositteknikker, samt arbeid med referansebilder for å skape stiler (“looks”), automatiseringsprosesser, og til slutt å levere endelige bilder til kunder. Faget gir studentene en solid forståelse for relasjonen mellom fotografi og etterarbeid/postproduksjon, og for hvordan bildeprosessering støtter og forsterker visuell kommunikasjon. I relasjon til faget vil det gis en leksjon i digitale presentasjonsverktøy (etter nåværende bransjestandard) med en gjesteforeleser.… Read More

Lyssetting I

Lyssetting 1 handler om å forstå, kontrollere og å skape lys. Lyssetting tilfører et fotografi mer enn bare lys. Det er fotografens viktigste verktøy for kreativ kontroll, som påvirker hvordan form, farge, tekstur, og forholdet mellom subjekt og bakgrunn sees i bildet. Vi begynner med generell teori om lys, der målet er å få en forståelse for bølgelengder, lysbrytning og fargespekter. Studentene vil lære hvilke verktøy fotografen har tilgjengelig i studio, samt om hvordan bruke blitslys, fast lys og naturlig lys, hver for seg eller i kombinasjon.

I den praktiske delen begynner vi med lyssoppsett med én til fire lamper i studio, i tillegg til funksjonene til forskjellige lysformere og tilleggsutstyr man kan bruke. Studentene vil lyssette forskjellige objekter for å fremheve form og struktur. Videre vil de utvide sin kunnskap om metodikken gjennom å fotografere portretter med full kontroll over lyssettingen av modell, bakgrunn og forgrunn. I tillegg vil studentene få en forståelse av lysets egenskaper og om hvordan fotografen kan bruke denne forståelsen for å lyssette slik at det ønskede budskapet kommer frem. Studentene lærer også hvordan man kan tilegne seg kunnskap gjennom å studere og analysere eksisterende fotografier – hvordan å lese lys.
Read More

Porteføljeutvikling

Porteføljeutvikling 1 handler om de ulike formatene for porteføljer, hvordan porteføljen fungerer som representasjon, samt om prosessene ved å produsere kvalitetsarbeid. Kurset strekker seg fra starten til slutten av semesteret. Vi diskuterer porteføljer i klassisk bokformat, som smarte og små giveaways, på mobiltelefoner, på blogger og som nettsider. Vi vil også diskutere behovet for målrettede porteføljer for spesifikke kunder, industrier eller arbeidsgivere, med samme logikk som benyttes når man målretter en CV ved jobbsøking. Studentene vil bli vist ulike porteføljer fra verdens dokumentarfotografer, reklamefotografer, motefotografer og kunstfotografer, og vi vil diskutere de ulike metodene for å vise dette arbeidet. Kursets mål er å utvikle en portefølje som viser den individuelle fotografens fokus, kreativitet og tekniske ferdigheter i en bok, i tillegg til å fokusere på et stadig endrende perspektiv på prosessen ved å aktivt arbeide med egen representasjon. Dette er et førsteutkast av porteføljen og en fortsettende prosess som beveger seg videre gjennom alle fire semestrene.
Read More

Bildekommunikasjon

Bildekommunikasjon gir studentene en essensiell forståelse av skapelsen og sammensetningen av bilder, i tillegg til kunnskap om hvordan tolke bilder, både fra deres eget perspektiv, beskuerens perspektiv og kundens intensjoner. Faget gir også innsikt i fotografi og bilderetorikk i en samtidig og historisk kontekst, og søker å gi studentene nødvendig kunnskap om blant annet utsnitt, komposisjon og innhold, samt om tolkning og forståelse av bilder i aviser, reklamer, magasiner og på nett. … Read More

Kreativ utvikling

Hensikten med faget er å åpne for studentens eget kreative potensial og visuelle forståelse. Studiet er delt inn i fire overlappende fag-kategorier: Visuell kommunikasjon, kreativitet, komposisjon og historiefortelling. Studenten vil møte tverrfaglige innfallsvinkler for å bedre kunne forstå og utvikle sine evner til persepsjon, billedforståelse, entusiasme og skaperkraft. Det legges stor vekt på eksperimentering, lek, etikk, billedanalyser og historiefortelling. Studentenes egne arbeider gjennomgås grundig og fungerer som inngang til mye av den faglige undervisningen. Det vil være viktig å tydeliggjøre studentenes egne personlige prosesser i faget, både det som kan hemme og fremme den kreative utviklingen.… Read More

Workshops

Studentene gjennomgår tre praktiske workshops i første semester: en moteworkshop, en kommersiell workshop og en dokumentarworkshop (historiefortelling), der mentorene for workshopene er yrkesaktive fotografer, spesialiserte i sin sjanger. Målet er å gi studentene kjennskap til ulike fotografiske sjangre og aspekter av bransjen, herunder en forståelse for hvordan industrien opererer, kjennskap til de ulike visuelle språkene i sjangrene, i tillegg til praktiske, virkelighetsnære utfordringer, under tett veiledning fra mentorer.… Read More

Lover & Regler

Faget er et kort og intensivt juss-seminar der en advokat med lang erfaring innen kontrakt- og opphavsrett tar for seg de juridiske aspektene av fotografyrket. Dette inkluderer opphavsrett og åndsverksloven, samt en enkel tilnærming til kontraktsarbeid i forbindelse med oppdrag.… Read More

ANDRE SEMESTER

I andre semester dykker vi dypere i fotografiske teknikker, gjennom kurset Fotografi- og filmteknikker, Lyssetting 2 og Digitalt mørkerom 2. I Porteføljearbeid 2 beveger studentene seg fra arbeid med enkeltbilder og korte serier til mindre prosjekter, slik at de skal være mer forberedt til andre skoleår. Studentene vil også fokusere mer på bevegelige bilder (film), noe som er en viktig del av en moderne fotografs praksis.

Det viktigste i andre semester er fokuset på kommunikasjon og historiefortelling gjennom de ulike sjangrene, og i faget Kommunikasjonslære loses studentene gjennom flere ulike workshops/kurs.

 

Fotografi- og filmteknikker

Studentene vil lære å bruke sine digitalkameraer til å produsere bevegelige bilder. De vil få en grunnleggende forståelse av digitalkameraets evne til å ta opp video, i tillegg til å lære om viktige elementer som bildefrekvens (framerate), videooppløsning, fokusvalg og videoformater. Studentene ser på de mest vanlige formene for kamerahåndtering og bruk av ulike typer tilbehør. Det vil også bli gitt et kurs i lydopptak, mikrofoner og postproduksjon/etterarbeid av lyd. … Read More

Lyssetting II

Lyssetting 2 bygger direkte videre på Lyssetting 1, og studentene vil her få muligheten til å benytte kunnskap tilegnet ved del 1 av kurset i videre arbeid med praktiske oppgaver. Studentene vil i Lyssetting 2 videreutvikle sine ferdigheter i å lese lys for å finne inspirasjon for sine egne oppgaver/prosjekter. Dette inkluderer å finne bilder fra magasiner og bøker, og gjenskape lyssettingen. I leksjonene diskuterer vi og demonstrerer (i samarbeid) ulike lyssettinger. Denne kunnskapen tar studentene med seg videre i eget arbeid. … Read More

Digitalt Mørkerom II

Hensikten med dette kurset er å videre bygge på kunnskapen fra Digitalt mørkerom 1 og å tilegne seg de nødvendige ferdighetene det forventes at en profesjonell fotograf har. Vi fokuserer på retusjverktøy og teknikker, etikk og estetikk, og komposittarbeid, for å forberede studentene på mer omfattende prosjekter og valg av spesialiseringsretning i andre skoleår. Der Digitalt mørkerom 1 hovedsakelig fokuserer på spesifikke opplæringsbilder, bruker vi i Digitalt mørkerom 2 studentenes egne arbeider for å maksimere læringsutbyttet. Videre fokuserer kurset på en ikke-destruktiv og effektiv arbeidsflyt som søker å gi studentene en solid forståelse for det tette forholdet mellom fotografi og etterarbeid, og for hvordan bruken av bildeprosessering støtter og forsterker visuell kommunikasjon.
I del to av Digitalt Mørkerom 2 vil vi introdusere studentene for relevant software (nyeste etter dagens bransjestandard) som brukes ved etterarbeid av bevegelige bilder. Studentene lærer å importere, klippe, justere, fargekorrigere og eksportere video.
Read More

Porteføljeutvikling II – to workshoper

Kurset bygger videre på Porteføljeutvikling 1 fra første semester og vi beveger oss her fra arbeid med enkeltbilder over til arbeid med mer omfattende prosjekter for å bygge opp individuelle porteføljer. Gjennom to 3-ukes lange prosjekter vil studentene få en smakebit på hva andre skoleår innebærer, med fokus på prosess og individuelle prosjekter.
I den første workshopen skal studentene arbeide med objekter. Målet er å bli kjent med å gjøre studier av objekter og å begynne å tenke på bilder i serier. Studentene vil lære å portrettere objekter på den mest grunnleggende måten, gjennom å studere objektenes form, materialitet, lys, omgivelser, etc. Samtidig vil vi forsøke å skape forståelse for fine art og kommersiell fotografi, og disse sjangrenes visuelle språk.
Ved den andre workshopen skal studentene arbeide med å bygge et narrativ gjennom portretter. Hovedfokuset vil være på å komme nært mennesker når man fotograferer. Vi vil gjennomgå portrettsjangeren og se på hvordan man kan formidle de portretterte menneskenes følelser gjennom bilder.
Read More

Kommunikasjonslære

Dette faget består av flere ulike (teoretiske) delkurs og workshops. Kursets hovedfokus er masse-kommunikasjon, med et spesielt fokus på hvordan det konstruerte bildet blir oppfattet i samfun-net. Kurset utvider studentenes kunnskap om fotografisk arbeid til å også omfatte en observa-tør/beskuer og et kundeperspektiv. Studentene lærer å bygge opp innhold gjennom dramatisk og ikke-dramatisk historiefortelling, å avdekke instrumentelle eller relasjonelle budskap, og å kommu-nisere kundens budskap/intensjoner ved bruk av ulik type bilderetorikk. Kurset gjennomgår også arbeidsprosessene i reklamebedrifter – hva er de ulike rollene? De ulike praktiske workshopene i dette kurset gir studentene kjennskap til visuell kommunikasjon med en praktisk tilnærming. Hen-sikten med faget er å oppnå en forståelse for hvordan industrien opererer, for de fotografiske språ-kene i de ulike sjangrene og å gi virkelighetsnære fotografiske utfordringer under tett oppfølging fra mentorene.

Teoretiske kurs:
• Kommunikasjonsteori
• Elements of the Photo Essay
• Mote som språk
• Film – Dramaturgi og narrativ

Praktiske workshops:
• Kommersielt fotografi/Reklame
• Motefotografi
• Advanced Storytelling
• Dokumentarfilm
• Kommersiell film
Read More

TREDJE SEMESTER

I tredje og fjerde semester endres formatet på undervisningen til en mer åpen og kreativ, prosjektorientert tilnærming. Prosesser for utvikling av ideer og konsepter, veiledning og lengre/større prosjekter står i fokus. Studentene skal ved 3. Semester velge hvilken retning de ønsker å spesialisere seg i: kommersielt fotografi eller dokumentarfotografi. Det vil også være rom for å bevege seg noe mellom disse. Studentenes prosjekter vil veiledes av ulike mentorer som alle har bred erfaring fra industrien, og veiledningen vil hovedsakelig foregå gruppevis der det forventes at studentene er aktive deltakere.

Følgende fag/kurs inngår i 3. semester:

Fotografiske sjangere, Digitalt mørkerom 3, Nye medier og strategisk kommunikasjon 1, Kreative idéprosesser, Personlig arbeid 1 og 2, og Profesjonelt arbeid 1 og 2.

Ved fjerde semester skal studentene gjennomføre fire større prosjekter: Profesjonelt arbeid 3 og 4, én hovedoppgave (bokprosjekt) og én avgangsutstilling. De ulike prosjektene reflekterer hvordan bransjen opererer i dag.

 

Kreative idéprosesser

Målet for dette kurset er å gi praktisk kunnskap om hva kreativ og strategisk tenkning betyr for din suksess og hvordan transformere ideer til sterke konsepter for din fotografi. Studentene vil lære å konseptualisere, fortelle og legge strategier for gode og gjennomtenkte fotoprosjekter.
Gjennom kurset vil vi dekke kreativ tenkning, strategisk planlegging og håndtering av fotoprosjekter på et teoretisk og filosofisk nivå, i relasjon til studentenes pågående prosjekter. Dette kurset dekker prosessen å snu et problem om til en utfordring, utfordringen til et konsept, konseptet til en bærekraftig plan og planen til en fiksjonsbasert/ikke-fiksjonsbasert/poetisk serie som snakker til et større publikum, skapt for å påvirke mennesker gjennom massekommunikasjon eller for å relatere til publikum på et personlig nivå.
Kurset vil ruste studentene til å bedre kunne arbeide seg gjennom de ulike prosjektene ved siste skoleår, med en større bevissthet rundt alle faser i gjennomføringen.
Read More

Personlig arbeid 1 & 2

Personlig prosjekt I + II
Morgendagens fotografer er ikke bundet til en enkelt sjanger, men eier et personlig uttrykk som gjør slik at deres arbeid skiller seg ut. Vårt fokus er ikke å presse studenter inn i sjangerkategorier, men å veilede til å finne frem til den subjektive fotografen. Gjennom to personlige prosjekter og ett personlig hovedbokprosjekt skal studentene utforske deres egen fotografiske stemme, der de selv gjør valg om tema og bildestil. I motsetning til de kommersielle/dokumentariske prosjektene, behøver ikke de personlige prosjektene å ha en kommersiell verdi. Perioden med de personlige prosjektene inneholder møter med klassen og mentor, der vi diskuterer idé, konsept, progresjon og prosess. Mentoren arbeider med klassen om å gi hver student tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk, mens prosjektene utformes og utvikles til ferdige produkter. Prosjektene skal leveres som både fysiske prints og online presentasjoner.

Profesjonelt prosjekt I + II

Gjennom tredje og fjerde semester skal studentene ferdigstille fire kommersielle eller dokumentariske prosjekter, som hver skal omhandle et utvalgt tema. Studentene står fritt til å velge fotografisk tilnærming til temaet, men prosjektene må ha en salgbar verdi. De fire utvalgte temaene – mennesker, objekter, sted og portefølje – former grunnlaget for prosjektene. Prosjektene inneholder en komplett arbeidsprosess, fra utviklingen av en idé til å finne passende teknikk og form for uttrykk. For hvert prosjekt skal studentene delta i to idéøkter og fire veiledningsøkter med deres respektive mentorer. Studentene vil motta tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk på idé, konsept og prosess. Mentorenes oppgave er å sette seg inn i idé og konsept, sikre en god vinkling og flyt i prosjektet, samt å hjelpe studentene til å utvikle deres personlige fotografiske stemme. Prosjektene blir vurdert i fellesskap med alle studentene, slik at alle kan lære av hverandres erfaringer, utfordringer og opparbeidet kunnskap. Ved andre skoleår skal alle prosjekter være multimediale produksjoner – de skal produseres for alle kanalene som potensielle kunder bruker i sitt arbeid: fysiske prints, nettsider og sosialt.
Read More

Fotografiske sjangere I

Leksjonene i Fotografiske sjangere er bygget opp rundt de fire kommersielle/dokumentariske pro-sjektene som studentene skal fullføre i løpet av andre skoleår. Inspirasjonsleksjoner med profesjo-nelle personer, skal styrke flyten av ideer i studentprosjektene gjennom å motta praktiske industri-referanser. Den målrettede læringen understreker viktigheten av å bruke spesifikke teknikker in-nen visse deler av industrien. I dette kurset vil studentene også bli introdusert for bruken av og mulighetene med mellom- og storformatkameraer. Hensikten med faget er å gi studentene et his-torisk perspektiv og forståelse for ulike tilnærminger til tematikken i deres kommersiel-le/dokumentariske prosjekter gjennom semesteret. De to temaene som dekkes i tredje semester er mennesker og objekter.… Read More

Nye medier og strategisk kommunikasjon I

Hensikten med dette kurset er å gi studentene den grunnleggende kunnskapen og ferdighetene som er nødvendige for å presentere seg online som fotograf. Dette innebærer å ha forståelse for markedsføringsprinsipper, det digitale landskapet og for hvordan ulike kanaler har ulike funksjonaliteter, samt hvordan disse elementene samhandler. Kurset fokuserer på en praktisk tilnærming, der alle studentene skal skape sin egen nettside med tilknyttet blogg, og er anbefalt å opprette businessprofil på Facebook og Instagram, profil på YouTube og Google Analytics-konto som bør brukes aktivt gjennom hele skoleåret, og slik bygge et grunnlag for online markedsføring når studentene uteksamineres. Kurset bygger opp en bevissthet om sin egen tilstedeværelse på nett, for å ha kontroll over hva potensielle kunder kan finne av informasjon, samt en forståelse for hvordan (potensielle) kunder vil interagere med en via sosiale nettverk. … Read More

Mellom- og storformatskamera

Mellom- og storformatskamera leverer bildefiler av høyere kvalitet enn speilreflekskamera. Undervisningen i faget tar for seg oppbygging, virkemåte og bruksområder til arbeids-verktøyene, og du får både teoretisk og praktisk gjennomgang av kameraene. Faget har fokus på de unike kvalitetene ved kameraene, samt mulighetene de byr på.… Read More

Digitalt Mørkerom III

Studentene får en introduksjon til nyeste relevante software (etter bransjestandard) for å kunne forbedre egne presentasjoner og for å kunne oppdage nye muligheter innen postproduk-sjon/etterarbeid. Det vil arbeides med nødvendige verktøy/programmer for å kunne sette opp eg-ne publikasjons-, prosjekt- og bokdesign, i tillegg til verktøy/programmer for å skape bevegelse i stillbilder og legge til effekter til bevegelige bilder. … Read More

FJERDE SEMESTER

 

Fjerde semester bygger videre på den prosjektbaserte læringen fra tredje semester, med Profesjonelle arbeider 3 og 4, et Hovedbokprosjekt og en Avgangsutstilling. I tillegg til disse prosjektene, fortsetter studentene med faget Fotografiske sjangere, og de skal også gjennom Nye medier og strategisk kommunikasjon 2 og Forretningsdrift.

Avgangsutstilling

Avgangsutstillingen er et felles klasseprosjekt der vi tar for oss et tema av samfunnsaktuell karakter, der studentene får opparbeidet praktisk arbeidserfaring med et større fotografisk gruppeprosjekt. Perioden innledes med en idéprosess der vi bygger et felles narrativ, for så å konseptualisere tematikken, før hver student får tildelt individuelle oppdrag/delprosjekter som passer inn under den felles tematikken. Underveis i prosessen vil studentene med en utvalgt prosjektgruppe arbeide med markedsføring av konseptet og utstillingen, med sponsorsøknader, location-hunting, osv. Det endelige resultatet er en fysisk utstilling (og digital?), samt ofte en bok/et magasin som presenterer prosjektet som helhet. … Read More

Personlig arbeid III: Hovedoppgave

Dette er det siste signaturprosjektet som studentene ferdigstiller før avgangsutstillingen. Prosjektet strekker seg over hele semesteret frem til utstillingen. Intensjonen er å gjennomføre et prosjekt som gir et klart bilde av studentens fotografiske identitet og bildestil. En profesjonell og velorgani-sert arbeidsfase er etablert, der studentene tillates å forklare og forklare avgjørelsene som er blitt tatt i forkant, underveis og etter fotograferingen/filmingen. Avhandlingen inkluderer dokumenta-sjon av prosjektutviklingen, prosjektbeskrivelse, artist statement, digitale bildefiler/filmklipp, prin-tet/fysisk fotobok eller film og en multimediafremstilling som gir en god presentasjon av prosjektet. … Read More

Fotografiske sjangere II

Faget er en videreføring av fotografiske sjangere du hadde i tredje semester, og handler om å underbygge modul-prosjektene du gjennomfører via inspirasjon og læring. Modul 3 har tematikken sted. Støtteleksjonene til denne modulen fokuserer derfor på landskap, perspektiv og omgivelser, interiør og elementer i reisereportasjen. Det gis også tekniske leksjoner i lyssetting for interiør og… Read More

Forretningsdrift

Kurset begynner med å lære studentene om det grunnleggende ved å starte opp og å drifte et firma. Gjennom kurset lærer studentene om prissetting av sine egne tjenester og lønnsomhet. Studentene vil lære det grunnleggende om regnskap, skatt og moms/MVA. Fundamentet for forretningsdrift vil gjøre studentene i stand til å utvikle en forretningsplan, som kan forme grunnlaget for å få lån fra banker og for å motta støtte/tilskudd.
Studentene vil lære om ulike organisasjonsformer, med hovedvekt på Enk (enkeltpersonsforetak). Enkel regnskapsføring, budsjettering, prissetting, kontraktarbeid og kundebehandling er også sentrale i faget. Det er en hovedvekt på å mestre fagterminologi og en forståelse for finans og forretningsferdigheter nødvendige for å arbeide som selvstendig næringsdrivende.
Read More

Nye medier og strategisk kommunikasjon II

Kurset bygger videre på Nye medier og strategisk kommunikasjon I. Hensikten med dette kurset er å gi studentene grunnleggende kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å etablere en pro-fesjonell tilstedeværelse online som fotograf. Dette inkluderer en grunnleggende forståelse for markedsføringsprinsipper, dagens digitale landskap og hvordan ulike kanaler online har ulike funk-sjonaliteter, samt hvordan de ulike bør fungere sammen. Kurset fokuserer på en praktisk tilnær-ming der alle studentene skal arbeide med å bygge sin egen (merkevare)identitet online. Ved førs-te skoleår skjer dette gjennom sosiale medier, slik som Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube og blogger, der studentene skal jobbe med å bygge opp et publikum. Ved andre skoleår fortsetter vi å bygge på publikummet og merkevareidentiteten gjennom profesjonelle presentasjoner av prosjek-ter, før vi gir vårt merke/identitet en profesjonell forretningsinnpakning i det fjerde semesteret, med en mer tradisjonell nettside som samler alle de andre kanalene vi har bygget opp. Sammen skal dette skape en solid merkevareidentitet og et grunnlag for videre online markedsføring når studentene uteksamineres. … Read More

Det er i dag fullt mulig for dyktige og innovative mennesker å slå gjennom som fotograf på den nasjonale eller globale arena. En rekke av våre tidligere studenter har gjort seg bemerket i bransjen og her kan du lese om et utvalg spennende prosjekter og studenter.

Intervju | Ina Haaheim Stenvig

Ina Haaheim Stenvig gikk toårig fotograf for ti år siden og spesialiserte seg innen mote og reklame, etter mye hardt arbeid jobber hun i dag som yrkesaktivfotograf og har startet eget studio for andre gang.… Read More

Intervju | Colin Wright

Colin Lindberget Wright ble uteksaminert våren 2020, og er til høsten aktuell med utstilling hos Cyan studio med sin hovedoppgave fra Bilder Nordic.… Read More

Mario de la Ossa Sætre vant pris med bildeserien «Langt fra – Hjemme»

Mario de la Ossa Sætre er på sitt siste semester av utdanningen toårig fotograf. Han jobbet tidligere som elektriker, hvor et liv preget av rutiner til slutt ikke appellerte like mye lengre. Interessen for det visuelle tok han til slutt til Bilder Nordic, og han er nå aktuell som vinneren av årets nykommer i den prestisjefylte fotokonkurransen «Årets bilde». … Read More

Lars Martin Hunstad vant pris med bildeserien «Bondetamp»

Lars Martin er aktuell som vinner i kategorien Åpen klasse med bildeserien «Bondetamp», under årets prestisjefylte fotokonkurranse «Årets bilde».… Read More

Tidligere student Felix Falck-Næss har vunnet portfolioprisen

Vi har snakket med tidligere Bilder Nordic student Felix Falck-Næss som stakk av med tidsskriftet Fotografis gjeve Portfoliopris 2020. … Read More

Studentintervju: Linnea Syversen

Linnea Syversen uteksaminerte i 2012 og har siden bemerket seg for sine vakre musikkvideoproduksjoner – i år er hun aktuell med flere norske artister. Les intervju med henne her!… Read More

Magasinet Altså: Gratulerer til alumni Juliane Jensen & Kine Michelle Bruniera

I august arrangerte Magasinet Altså og Bilder Nordic School of Photography en fotokonkurranse, der tema var identitet. Vinnerserien kom fra tidligere student Juliane Jensen, og arbeidet er publisert i andre utgave av magasinet. I tillegg finner vi en stor artikkel på alumni Kine Michelle Bruniera med hennes avgangsprosjekt «Fathers»!… Read More

Tidligere studenter stiller ut under Fushion Fashion Art Festival i september!

Denne uken kan du oppleve mote og kunst på Youngstorget! På onsdag åpner Fushion Fashion Art Festival, og tidligere Bilder Nordic-studenter Berglind Rognvaldsdottir og Simen Ulvestad stiller ut!… Read More

Tidligere studenter stilte ut under Fotografiets dag i Horten!

Under fotografiets dag stiller tidligere studenter Pål Rygh, Anne-Sylvie Bonnet og Martine Lund ut arbeider i den juryerte utstillingen. Les intervju med Pål og Anne-Sylvie her! … Read More

Alumni: Marius Viken og Sara Angelica Spilling til Pudder Agency!

Pudder Agency feirer 10-års jubileum med å ta opp nye fotografer i staben, og blant dem er tidligere studenter Sara Angelica Spilling & Marius Viken!… Read More

Mario de la Ossa Sætre vant pris med bildeserien «Langt fra – Hjemme»

Mario de la Ossa Sætre er på sitt siste semester av utdanningen toårig fotograf. Han jobbet tidligere som elektriker, hvor et liv preget av rutiner til slutt ikke appellerte like mye lengre. Interessen for det visuelle tok han til slutt til Bilder Nordic, og han er nå aktuell som vinneren av årets nykommer i den prestisjefylte fotokonkurransen «Årets bilde». … Read More

Tidligere student Felix Falck-Næss har vunnet portfolioprisen

Vi har snakket med tidligere Bilder Nordic student Felix Falck-Næss som stakk av med tidsskriftet Fotografis gjeve Portfoliopris 2020. … Read More

Avgangsutstilling 2020: RE:SILIENCE

Hvordan kan en krise være en katalysator for positiv utvikling og vekst? RE:SILIENCE handler om hvordan motstandsdyktighet er grunnlaget for en bærekraftig fremtid. Velkommen til årets avgangsutstilling med åpning 12. juni!… Read More

Toårig student Amalie Alvee Wiig stiller ut på Sentralen

Lørdag 15.februar kan du se utstillingen «Mennesket og planter» på Sentralen. Utstillingen, produsert av toårig student Amalie Alvee Wiig, handler om forholdet mennesket har til jorden. Her kan du lese intervju med henne, om prosessen mot utstilling og hennes opplevelse av å være student ved skolen.… Read More

Se utvalg arbeider fra utstillingen «I samme båt»!

Gjennom én uke arbeidet fotostudentene sammen i en årlig midtveisworkshop! Årets tema var hvordan vi som samfunn må endre oss for å kunne gjøre de tiltakene som trengs for å skape en bærekraftig tilværelse og løse klimautfordringene vi står ovenfor. Dette resulterte i utstillingen «I samme båt» som kan sees på Bruket i Schweigaardsgate frem til januar!… Read More

Kulturnatt 2019: Utstilling ved Bilder Nordic – Terra Incognita

Vi inviterer til utstilling kuratert og produsert av tidligere og nåværende studenter fra den toårige fotografutdanningen! Kick-start Kulturnatt hos oss! … Read More

Moteworkshop med PYLOT Magazine | Toårig fotografutdanning

Hver vår går andre semester ved den toårige fotoutdanningen gjennom en moteworkshop – dette året hadde de besøk av det anerkjente PYLOT Magazine – hør intervju og se arbeidene som ble produsert under workshoppen her!… Read More

Hovedoppgaver av årets avgangsstudenter!

Her kan du se hovedoppgavene til avgangsstudentene fra den toårige fotografutdanningen! … Read More

Se porteføljene til årets avgangsstudenter!

Våren er her, og det betyr at våre kjære toårige studenter nettopp har uteksaminert – her kan du se porteføljene til årets alumnier!… Read More

Avgangsutstillingen Future Tense lever videre gjennom Katapult Future Fest!

Fra 14. til 16. mai holdes Katapult Future Fest – en festival som undersøker hvordan ny teknologi og sosial investering kan skape et blomstrende fremtidssamfunn for alle. … Read More

Anna Vaagland (NO)

Anna er en tidligere Bilder Nordic Student som gikk videre til Bachelorgrad i Art Director hos Westerdals. Etter studietiden har hun jobbet med visuell kommunikasjon i forskjellige former. Hun var med å skape Broken Telephone Magazine, har jobbet som fotoredaktør i magasinet Fett. For øyeblikket jobber hun som Art Director i kommunikasjonsbyrået Kikkut.… Read More

Bård EK (NO)

Bård Ek har en BA (hons) i fotografi fra West Surrey College of Art and Design i Storbritannia.… Read More

Bjarke Calvin (DK)

Bjarke Myrthu er entreprenør og rådgiver i flere historiefortellingsprosjekter. Hans hovedprosjekt er Duckling, en app tilrettelagt for å skape et felleskap av historiefortellere. … Read More

Calle Huth (NO)

Calle Huth uteksaminerte i 2009 fra den toårige fotografutdanningen og har siden arbeidet som kommersiell og redaksjonell fotograf. Han spesialiserer seg på still life og portrettering. Han har arbeidet for flere store kunder, som blant andre New York Times Magazine, D2, Snøhetta, Geelmuyden Kiese, Tom Wood, Nike Norge, Røde Kors og Widerø.… Read More

Cheryl Newman (UK)

Cheryl Newman er en uavhengig fotograf, kurator og konsulent som bor i London. Hun er en stipendiat fra Royal Photographic Society og leder av RPS Photographic Awards.… Read More

Chris Harrison (UK)

Chris har jobbet som fotograf de siste 20 årene og er utdannet fra Royal College of Art. Bildene hans er vist på gallerier og festivaler rundt om i verden inkludert Tate Britain og Les Rencontres d’Arles. … Read More

Damian Heinisch (NO)

Damian Heinisch er en Oslo-basert fotograf med en mastergrad i visuell kommunikasjon fra Folkwang-skolen i Essen / Tyskland. … Read More

Erik Fuglseth

Erik Fuglseth er en teknisk god og kreativ fotograf med lang fartstid i reklamebransjen og i fotomiljøet i Norge generelt.… Read More

Erik Fuglseth (NO)

Read More

Inge Helland (NO)

Inge er faglig leder ved Bilder Nordic og en av grunnleggerne av skolen.… Read More

Isidor Åstrøm (NO)

Isidor Åstrøm er en av Norges fremste reklamefotografer og skolens hovedlærer innen mote- og reklamefoto.… Read More

Julie Pike (NO)

Julie er utdannet ved Academy of Art College i San Francisco. Anerkjent som en typisk skandinavisk fotograf med særegen stil… Read More

Kyrre Lien (NO)

Read More

Laara Matsen (US)

Laara Matsen har en bachelorgrad fra Bard College. Karrieren hennes startet som fotoredaktør ved Magnum Photos i New York… Read More

Linda Bournane Engelberth (NO)

Linda er en fotograf som er kjent for sine dyptgående dokumentarprosjekter. Hun er blant annet i Norwegian Journal of Photography samt VII agency.… Read More

LP Lorentz (NO)

LP har markert seg innen reklame-, portrett- og livsstilsfotografering og er svært dyktig på DSLR-filming. … Read More

Mari Grinde Arntzen (NO)

Mari har skrevet om mote og visuell kultur i en årrekke for blant annet Dagens Næringslivs magasin D2 og Aftenposten.… Read More

Mikkel Moxness (NO)

Mikkel Moxness har drevet studioet Catchlight Fotostudio sammen med fotograf Eirik Førde siden 2003, hvor de leverer både foto- og filmtjenester. … Read More

Robert Sannes (NO)

Robert er utdannet arkitekt, men jobber som kunstfotograf, kursleder og med meditasjon. … Read More