Grunnutdanning i fotografi | 0,5 år heltid, 1 år deltid | 30 studiepoeng

Praktisk og intensivt studie for den nysgjerrige hobby-fotografen, journalisten, designeren
eller andre som ønsker å bruke det visuelle språket sammen med eksisterende karriere

BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY er nå en del av Fagskolen Kristiania. Dette studiet er under revidering og vil ikke tilbys med oppstart i januar 2022.
Mer informasjon om studiet kommer i februar 2022!

Grunnutdanning i fotografi er en praktisk fotografisk verktøykasse for den entusiastiske hobbyfotografen, eller for de som ønsker en grunnleggende forståelse i fototeknikk og bildekommunikasjon. Kan studeres over ett semester heltid på dagtid, eller som to semestre deltid på kveldstid.

Med en grunnutdanning i fotografi har du muligheten til å utforske kreativiteten din gjennom linsen, med en innføring i lys, kamerateknikk, postproduksjon, bildekommunikasjon og porteføljearbeid passer den godt for den nysgjerrige hobby-fotografen, journalisten, designeren eller andre som ønsker å bruke det visuelle språket sammen med eksisterende karriere. Som deltidsstudie over ett år kan det også kombineres med jobb og familie!

Grunnutdanningen telles som første semester av den toårige fotografutdanningen, noe som gjør at det er mulig å søke innpass til andre semester om man ønsker å fortsette utviklingen av sin fotografiske identitet. Etter endt grunnutdanning har du verktøykassen du trenger for å starte å utvikle din egen fotografiske portefølje, eller som støtte rundt en eksisterende karriere.

Høy teknisk kvalitet er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf, men det er din visuelle stemme og uttrykksform som er avgjørende. For å sikre studentene fremtidige muligheter er Grunnutdanning i Fotografi bygget opp rundt tre dimensjoner; fototeknikk, kommunikasjonslære og yrkesutøvelse.

KJERNEFOKUS

Foto – Teori & teknikk 
Solid kunnskap om fotografens arbeidsverktøy, og evnen til å bruke disse på en effektiv og riktig måte, er en forutsetning for å lykkes. Her vil du lære hvordan du kreativt bruker kameraet, i tillegg til lyssetting og profesjonell etterbehandling.

Kommunikasjonslære
En dyktig fotograf kan formidle budskap, fortelle historier og skape stemninger gjennom fotografiet. Sentralt i kommunikasjonslæren står en bred tilnærming i bildekommunikasjon, forståelse for fotografiske virkemidler, persepsjon og bildetolkning, samt utvikling av en visuell stemme og personlig uttrykksform.

Yrkesutøvelse
En profesjonell fotograf må være i stand til å anvende den fotografiske kunnskapen til å utvikle, gjennomføre og selge inn egne ideer og prosjekter overfor potensielle kunder. Yrkesutøvelse vil gi deg kunnskapen om hvordan bransjen fungerer, og hvilke krav som stilles til deg som fotograf.

fagoversikt-grunnutdanning_foto

LÆRINGSUTBYTTE

Utdanningstilbudet FOTO er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskaper
• Har kunnskap om begreper, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innen produksjon av fotografi.
• Har kunnskap om verktøy/virkemidler som kamera (m. tilbehør), lyssetting og postproduksjon av foto.
• Har kunnskap om hvordan en fotograf presenterer seg selv i klassiske og nye formater, og innsikt i hvordan dette bygger identitet i yrket.
• Har innsikt i åndsverksloven og lov om opphavsrett, samt enkelt kontraktsarbeid for fotografer.
• Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap basert på profesjonelle standarder for arbeidsflyt.
• Forstår hvilken betydning og hvilket verdiskapningsperspektiv fotografi har i samfunnet og for mennesker generelt som et kunstnerisk uttrykk som kan reflektere tiden og som en kommersiell arena som kan skape og/eller opprettholde arbeidsplasser og skape synergier med andre aktører.

Ferdigheter

• Kan anvende teoretisk og praktisk fotografisk kunnskap under oppdrag på korrekt og hensiktsmessig måte.
• Kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling.
• Kan anvende fotografens arbeidsverktøy; kamera, lysrigger, det digitale mørkerom og profesjonelle skrivere for importering, bearbeiding og produksjon av foto.
• Kan anvende grunnleggende bildekommunikasjon, historiefortelling og budskapsformidling i visuelle
produksjoner for seg selv og på vegne av kunder.
• Kan kartlegge situasjoner for kunder, idenfisere de fotofaglige problemstillingene og gjennomføre oppdrag innen portrett, livsstil, historiefortelling og budskapsformidling.
• Kan reflektere rundt eget og andres arbeid og egen faglig utøvelse.

Generell kompetanse

• Kan planlegge og gjennomføre en arbeidsprosess.
• Har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper for en profesjonell holdning i yrkesutøvelsen.
• Har forståelse for skillelinjen mellom redaksjonelle og kommersielle arbeider.
• Har forståelse for norsk lovgivning (åndsverksloven, lov om opphavsrett) og normer som gjelder i bransjen.
• Kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og tjenester av relevans for fotografyrket.
• Kan bygge relasjoner gjennom samarbeid med andre kreative aktører som kan skape positive synergier.
• Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fotografi og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.
EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet FOTO – En grunnutdanning i fotografi, vil du bli testet både teoretisk og praktisk i slutten av utdanningen. I løpet av de siste ukene på studiet gjennomfører du tre eksamener; én porteføljepresentasjon, én skriftlig teorieksamen og én praktisk hjemmeeksamen som varer 1-2 uker avhengig av om du går heltid eller deltid.
[/vc_tta_section]

Fototeknikk

I dette faget undervises det i designet og bruken av moderne kameraer. Studentene blir kjent med kameraets konstruksjon, muligheter og begrensninger. Faget søker å gi studentene en omfattende og grunnleggende forståelse for hvordan et kamera fungerer. Studentene vil lære om de ulike variablene: hvordan kontrollere dybdeskarphet, bevegelse, kameraets utsnitt/synsfelt, perspektiv, og lys gjennom ulik bruk… Read More

Digitalt Mørkerom I

Hensikten med faget er å gi studentene de grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å etablere en profesjonell, ikke-destruktiv arbeidsflyt, fra fotografering ferdigstilling av et endelig bilde, gjennom bruk av ulik nåværende bransjestandard-programvare. Dette inkluderer oppsett av arbeidsstasjon, fargehåndtering, arbeidsflyt for arkivering, printing, prosessering og optimalisering av råfiler, sort/hvitt-konvertering, retusj og kompositteknikker, samt arbeid med referansebilder for å skape stiler (“looks”), automatiseringsprosesser, og til slutt å levere endelige bilder til kunder. Faget gir studentene en solid forståelse for relasjonen mellom fotografi og etterarbeid/postproduksjon, og for hvordan bildeprosessering støtter og forsterker visuell kommunikasjon. I relasjon til faget vil det gis en leksjon i digitale presentasjonsverktøy (etter nåværende bransjestandard) med en gjesteforeleser.… Read More

Lyssetting I

Lyssetting 1 handler om å forstå, kontrollere og å skape lys. Lyssetting tilfører et fotografi mer enn bare lys. Det er fotografens viktigste verktøy for kreativ kontroll, som påvirker hvordan form, farge, tekstur, og forholdet mellom subjekt og bakgrunn sees i bildet. Vi begynner med generell teori om lys, der målet er å få en forståelse for bølgelengder, lysbrytning og fargespekter. Studentene vil lære hvilke verktøy fotografen har tilgjengelig i studio, samt om hvordan bruke blitslys, fast lys og naturlig lys, hver for seg eller i kombinasjon.

I den praktiske delen begynner vi med lyssoppsett med én til fire lamper i studio, i tillegg til funksjonene til forskjellige lysformere og tilleggsutstyr man kan bruke. Studentene vil lyssette forskjellige objekter for å fremheve form og struktur. Videre vil de utvide sin kunnskap om metodikken gjennom å fotografere portretter med full kontroll over lyssettingen av modell, bakgrunn og forgrunn. I tillegg vil studentene få en forståelse av lysets egenskaper og om hvordan fotografen kan bruke denne forståelsen for å lyssette slik at det ønskede budskapet kommer frem. Studentene lærer også hvordan man kan tilegne seg kunnskap gjennom å studere og analysere eksisterende fotografier – hvordan å lese lys.
Read More

Porteføljeutvikling

Porteføljeutvikling 1 handler om de ulike formatene for porteføljer, hvordan porteføljen fungerer som representasjon, samt om prosessene ved å produsere kvalitetsarbeid. Kurset strekker seg fra starten til slutten av semesteret. Vi diskuterer porteføljer i klassisk bokformat, som smarte og små giveaways, på mobiltelefoner, på blogger og som nettsider. Vi vil også diskutere behovet for målrettede porteføljer for spesifikke kunder, industrier eller arbeidsgivere, med samme logikk som benyttes når man målretter en CV ved jobbsøking. Studentene vil bli vist ulike porteføljer fra verdens dokumentarfotografer, reklamefotografer, motefotografer og kunstfotografer, og vi vil diskutere de ulike metodene for å vise dette arbeidet. Kursets mål er å utvikle en portefølje som viser den individuelle fotografens fokus, kreativitet og tekniske ferdigheter i en bok, i tillegg til å fokusere på et stadig endrende perspektiv på prosessen ved å aktivt arbeide med egen representasjon. Dette er et førsteutkast av porteføljen og en fortsettende prosess som beveger seg videre gjennom alle fire semestrene.
Read More

Bildekommunikasjon

Bildekommunikasjon gir studentene en essensiell forståelse av skapelsen og sammensetningen av bilder, i tillegg til kunnskap om hvordan tolke bilder, både fra deres eget perspektiv, beskuerens perspektiv og kundens intensjoner. Faget gir også innsikt i fotografi og bilderetorikk i en samtidig og historisk kontekst, og søker å gi studentene nødvendig kunnskap om blant annet utsnitt, komposisjon og innhold, samt om tolkning og forståelse av bilder i aviser, reklamer, magasiner og på nett. … Read More

Kreativ utvikling

Hensikten med faget er å åpne for studentens eget kreative potensial og visuelle forståelse. Studiet er delt inn i fire overlappende fag-kategorier: Visuell kommunikasjon, kreativitet, komposisjon og historiefortelling. Studenten vil møte tverrfaglige innfallsvinkler for å bedre kunne forstå og utvikle sine evner til persepsjon, billedforståelse, entusiasme og skaperkraft. Det legges stor vekt på eksperimentering, lek, etikk, billedanalyser og historiefortelling. Studentenes egne arbeider gjennomgås grundig og fungerer som inngang til mye av den faglige undervisningen. Det vil være viktig å tydeliggjøre studentenes egne personlige prosesser i faget, både det som kan hemme og fremme den kreative utviklingen.… Read More

Workshops

Studentene gjennomgår tre praktiske workshops i første semester: en moteworkshop, en kommersiell workshop og en dokumentarworkshop (historiefortelling), der mentorene for workshopene er yrkesaktive fotografer, spesialiserte i sin sjanger. Målet er å gi studentene kjennskap til ulike fotografiske sjangre og aspekter av bransjen, herunder en forståelse for hvordan industrien opererer, kjennskap til de ulike visuelle språkene i sjangrene, i tillegg til praktiske, virkelighetsnære utfordringer, under tett veiledning fra mentorer.… Read More

Lover & Regler

Faget er et kort og intensivt juss-seminar der en advokat med lang erfaring innen kontrakt- og opphavsrett tar for seg de juridiske aspektene av fotografyrket. Dette inkluderer opphavsrett og åndsverksloven, samt en enkel tilnærming til kontraktsarbeid i forbindelse med oppdrag.… Read More

– Det viktigste jeg tar med meg videre er at man ikke skal sammenlikne seg med andre | Grunnutdanning i foto

Grunnutdanning i fotografi er et halvårig studie som gir deg grunnleggende fotokunnskap, som åpner opp dører til mange spennende retninger! Vi har snakket med to tidligere studenter om hvordan det var å studere grunnutdanningen, hva de gjør nå og hva de har fått ut av det intensive semesteret.… Read More

Tidligere studenter stilte ut under Fotografiets dag i Horten!

Under fotografiets dag stiller tidligere studenter Pål Rygh, Anne-Sylvie Bonnet og Martine Lund ut arbeider i den juryerte utstillingen. Les intervju med Pål og Anne-Sylvie her! … Read More

ALUMNI: få et innblikk i hva tidligere studenter jobber med i dag!

Interessert i å studere fotografi? Her har vi samlet et knippe tidligere studenter som arbeider som fotografer, både i utland og innland, i dag.… Read More

Årets bilde 2018: studenter, alumni & forelesere blant vinnerne!

Gratulerer til student Simen Ulvestad, alumni Mirjam Stenevik og mentor Linda Bournane Engelberth med priser under Årets bilde 2018!… Read More

Intervju: Isabel Sancho – Fotografiets dager

Tidligere student Isabel Sancho er aktuell med utstilling på Preus Museum under fotografiets dager i Horten! Her kan du lese om prosjektet og hennes tanker rundt muligheten… Read More

Intervju: fotostudenter stiller ut under Oslo Pride 2018

Pride Art er en av fire hoveddeler under Oslo Pride, som søker å bidra til økt forståelse for skeive mennesker liv og virkelighet. Tre av våre førsteklassinger bidrar i Årets utstilling, «Shameless», som åpner på Youngstorget 22. juni.… Read More

Intervju med tidligere student ved grunnutdanning Daniel Spiro
Intervju med tidligere student ved grunnutdanning Hilde Carling
Intervju med tidligere student ved grunnutdanning Johanna Siring
Intervju med tidligere student ved grunnutdanning Malin Longva

Nysgjerrig på hvordan det er å studere foto?

Her kan du lese intervjuer fra et bredt spekter av nysgjerrige og hardtarbeidende fotostudenter! Noen kombinerer det med annet arbeid, andre forlot tradisjonelle yrker for å følge drømmen, mens andre vil lære håndverket fra flinke forelesere. Felles er en nysgjerrighet for fotografi, og et ønske om å arbeide kreativt i et kreativt miljø. … Read More

Hvordan er det å studere grunnutdanning i foto?

Her kan du lese intervjuer fra et bredt spekter av nysgjerrige og hardtarbeidende fotostudenter! Noen kombinerer det med annet arbeid, andre forlot tradisjonelle yrker for å følge drømmen, mens andre vil lære håndverket fra flinke forelesere. Felles er en nysgjerrighet for fotografi, og et ønske om å arbeide kreativt i et kreativt miljø. … Read More

Se utvalg arbeider fra utstillingen «I samme båt»!

Gjennom én uke arbeidet fotostudentene sammen i en årlig midtveisworkshop! Årets tema var hvordan vi som samfunn må endre oss for å kunne gjøre de tiltakene som trengs for å skape en bærekraftig tilværelse og løse klimautfordringene vi står ovenfor. Dette resulterte i utstillingen «I samme båt» som kan sees på Bruket i Schweigaardsgate frem til januar!… Read More

Utstilling: Now or Never | 16. november 2018

Utstillingen står til nyttår på Tøyen Startup Village – velkommen! Over seks dager har 70 studenter… Read More

Norsk hiphop på Kulturnatt | 14.september 2018

Opplev Norges hip hop-scene gjennom en spennende pop-up utstilling ved Bilder Nordic! Alumni Magnus Aune har produsert en omfattende portrettering av 16 norske rappere gjennom fotografi, film og musikk.
Read More

Studentintervju: Stian Tjernsmo

Klesdesigner og visual merchandiser Stian Tjernsmo gikk ut fra Bilder Nordic våren 2018, etter å ha fullført grunnutdanningen.… Read More

Studentintervju: Thor Hauknes

«Det aller beste var å få møte så mange dedikerte og faglig sterke lærere. Klassen vår var ganske liten, men med veldig godt miljø der alle hjalp og støttet hverandre underveis.»… Read More

Linda Bournane Engelberth (NO)

Linda er en fotograf som er kjent for sine dyptgående dokumentarprosjekter. Hun er blant annet i Norwegian Journal of Photography samt VII agency.… Read More

Damian Heinisch (NO)

Damian Heinisch er en Oslo-basert fotograf med en mastergrad i visuell kommunikasjon fra Folkwang-skolen i Essen / Tyskland. … Read More

Chris Harrison (UK)

Chris har jobbet som fotograf de siste 20 årene og er utdannet fra Royal College of Art. Bildene hans er vist på gallerier og festivaler rundt om i verden inkludert Tate Britain og Les Rencontres d’Arles. … Read More

Laara Matsen (US)

Laara Matsen har en bachelorgrad fra Bard College. Karrieren hennes startet som fotoredaktør ved Magnum Photos i New York… Read More

LP Lorentz (NO)

LP har markert seg innen reklame-, portrett- og livsstilsfotografering og er svært dyktig på DSLR-filming. … Read More

Bård EK (NO)

Bård Ek har en BA (hons) i fotografi fra West Surrey College of Art and Design i Storbritannia.… Read More

Robert Sannes (NO)

Robert er utdannet arkitekt, men jobber som kunstfotograf, kursleder og med meditasjon. … Read More

Mikkel Moxness (NO)

Mikkel Moxness har drevet studioet Catchlight Fotostudio sammen med fotograf Eirik Førde siden 2003, hvor de leverer både foto- og filmtjenester. … Read More

Calle Huth (NO)

Calle Huth uteksaminerte i 2009 fra den toårige fotografutdanningen og har siden arbeidet som kommersiell og redaksjonell fotograf. Han spesialiserer seg på still life og portrettering. Han har arbeidet for flere store kunder, som blant andre New York Times Magazine, D2, Snøhetta, Geelmuyden Kiese, Tom Wood, Nike Norge, Røde Kors og Widerø.… Read More

Erik Fuglseth (NO)

Read More

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
FOTO – En grunnutdanning i Fotografi kan tas på ett semester heltid eller to semestre deltid. Studiet inneholder uansett minimum 300 undervisningstimer, og krever egeninnsats og egenarbeid i form av oppgaveløsning og øving. Det må påregnes noen helgesamlinger per semester for gjennomføring av workshops og lignende.

PC/Mac

Som student ved Bilder Nordic School of Photography vil du ha behov for å kunne jobbe med oppgaver også utenfor skolen. Studenter må derfor ha tilgang på egen bærbar datamaskin. Skolen har flere datarom for undervisning, som også kan benyttes utenom undervisningstid, men man må allikevel ha mulighet til å bruke egen maskin ved behov.

 

Datamaskinen din må være  i stand til å håndtere tunge programmer som Creative Cloud-programvare (Photoshop, InDesign etc.) Prosessor i5 eller høyere, minst 16GB ram og minst 250 GB lagring er anbefalte specs.

 

Programvare

Som student må du ha tilgang på Adobe programmer – programmene er tilgjengelige på alle skolens maskiner, men du må i tillegg sørge for at du har dette tilgjengelig på egen PC/Mac. Adobe har studentrabatt, med et månedlig beløp på NOK 191,25/md. Du har da muligheten til å laste ned alle Adobe sine programvarer, les mer her!

 

Kamera

Som student ved Bilder Nordic må du ha et eget kamera med manuelle innstillinger og mulighet for å skifte optikk, enten speilrefleks eller speilløst. Dersom du har tenkt til å oppgradere kamera eller må gå til innkjøp av nytt kamera til studiestart anbefaler vi å vente til du har gått et par uker på skolen, slik at du kan teste litt utstyr her, få lære litt mer om hva du faktisk har behov for og spørre om tips og råd fra foreleserne. I tillegg er det fler fotobutikker som gir ekstra gode studenttilbud like etter oppstart. En portabel ekstern harddisk, et stativ og en reflektor eller håndblitz kan også være fint å ha.

 

Pensum

Utdanningen har en pensumliste bestående av flere fagbøker. Oppdatert pensumliste sendes ut i forkant av studiestart hver høst. Her må du påberegne en kostnad på ca 2500,- (pris kan variere)

 

Printing/trykk

For praktisk arbeid med printing og produksjon må det påregnes innkjøp av fotopapir. Dette gjøres via skolen etter oppstart, og dekker både printerservice og blekkostnader.

 

Her er priser for print:

 

Canon Premium Semi-Glossy 2 A3+ (280g)

  • 25 kr per ark
  • 1000 kr 50 ark, halv ekse
  • 2000 kr 100 ark, hel eske

 

Canson Photosatin Premium RC A3+ (270g)

  • 30 kr per ark
  • 700 kr per ekse (25 ark)

 

Canson Baryta Photographique II A3+ (310g)

  • 55 kr per ark
  • 1’325 kr per eske (25 ark)

 

Canson Rag Photographique A3+ (210g)

  • 50 kr per ark
  • 1’200 kr per eske (25 ark)
EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet FOTO – En grunnutdanning i fotografi, vil du bli testet både teoretisk og praktisk i slutten av utdanningen. I løpet av de siste ukene på studiet gjennomfører du tre eksamener; én porteføljepresentasjon, én skriftlig teorieksamen og én praktisk hjemmeeksamen som varer 1-2 uker avhengig av om du går heltid eller deltid.
[/vc_tta_accordion]

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
NB: utsatt oppstart 11. februar  2021

25. August 2021


Søknadsfrist
Løpende opptak frem til klassen er full.


Varighet
Ett semester heltid/
To semestre deltid (deltidsstudiet starter først høsten 2021)


Undervisningstider
Heltid: Hverdager 08.30 – 16:00, med noen ukentlige dager satt av til egenarbeid. Disse varierer fra uke til uke. Se eksempel på timeplan her.

Deltid: To kvelder i uken 17.30 – 21.00. Tirsdager og torsdager ved oppstart i vårsemesteret, mandager og onsdager ved oppstart i høstsemesteret. Se eksempel på timeplan her.


Studieavgift
59 000 kr
Fakturering følger lånekassens
utbetalinger.


Statens lånekasse
Godkjent for lån og stipend. Beregn hvor mye du kan få i studielån her.


Fagskole nivå 1
NOKUT-godkjent.
Utdanningen gir 30 studiepoeng.


ANDRE UTDANNINGER