Foto - En Grunnutdanning i Fotografi

Et praktisk og intensivt studie i fototeknikk og bildekommunikasjon
over ett semester heltid eller to semestre deltid gir deg grunnlaget
for å jobbe som fotograf eller bare ta hobbyen et steg videre.
FOTO: ANNA NOWOGRODZKA

Grunnutdanning i Fotografi tar for seg sentrale elementer innen fotografering, lyssetting, bildebehandling og bildekommunikasjon. Med profesjonelle fotografer som lærere og veiledere får du kunnskapen direkte fra bransjen, og bygger deg opp en profesjonell portefølje som representerer deg som fotograf.

 

Fundamentet
Utdanningen kan tas over ett semester på dagtid eller to semestre på kveldstid. Studiet inneholder 300 undervisningstimer innen fototeknikk, kommunikasjonslære og yrkesutøvelse. Kombinasjonen av disse kjerneområdene utgjør fundamentet for alle Bilder Nordics studieprogram. Vi mener denne tredelingen sikrer studentene den nødvendige kompetansen som kreves etter endt utdanning; å kunne levere bilder av høy teknisk kvalitet med et bevisst forhold til innhold og hvilke krav bransjen har til det du leverer.

Karrieremuligheter
Grunnutdanning i Fotografi egner seg for deg som ønsker en grunnleggende kunnskap innen foto, vil bli assistent hos en etablert fotograf, utvikle en lidenskap eller ønsker å kombinere annen relevant utdanning og erfaring med fotografi.

Det stilles krav til deltakelse i undervisningen, og produksjonstempoet og arbeidsbelastningen er til tider høy.

 

Videre studiemuligheter
Dersom du etter endt studium ønsker å studere videre på den toårige utdanningen, kan du søke om å få begynne direkte på andre semester, der noen få plasser er holdt av til søkere som har fullført og bestått Grunnutdanning i Fotografi. Du kan lese mer om Toårig Fotografutdanning her.

Høy teknisk kvalitet er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf, men det er din visuelle stemme og uttrykksform som er avgjørende. For å sikre studentene fremtidige muligheter er Grunnutdanning i Fotografi bygget opp rundt tre dimensjoner; fototeknikk, kommunikasjonslære og yrkesutøvelse.

KJERNEFOKUS

Foto – Teori & teknikk 
Solid kunnskap om fotografens arbeidsverktøy, og evnen til å bruke disse på en effektiv og riktig måte, er en forutsetning for å lykkes. Her vil du lære hvordan du kreativt bruker kameraet, i tillegg til lyssetting og profesjonell etterbehandling.

Kommunikasjonslære
En dyktig fotograf kan formidle budskap, fortelle historier og skape stemninger gjennom fotografiet. Sentralt i kommunikasjonslæren står en bred tilnærming i bildekommunikasjon, forståelse for fotografiske virkemidler, persepsjon og bildetolkning, samt utvikling av en visuell stemme og personlig uttrykksform.

Yrkesutøvelse
En profesjonell fotograf må være i stand til å anvende den fotografiske kunnskapen til å utvikle, gjennomføre og selge inn egne ideer og prosjekter overfor potensielle kunder. Yrkesutøvelse vil gi deg kunnskapen om hvordan bransjen fungerer, og hvilke krav som stilles til deg som fotograf.

LÆRINGSUTBYTTE

Utdanningstilbudet FOTO er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskaper
• Har kunnskap om begreper, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innen produksjon av fotografi.
• Har kunnskap om verktøy/virkemidler som kamera (m. tilbehør), lyssetting og postproduksjon av foto.
• Har kunnskap om hvordan en fotograf presenterer seg selv i klassiske og nye formater, og innsikt i hvordan dette bygger identitet i yrket.
• Har innsikt i åndsverksloven og lov om opphavsrett, samt enkelt kontraktsarbeid for fotografer.
• Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap basert på profesjonelle standarder for arbeidsflyt.
• Forstår hvilken betydning og hvilket verdiskapningsperspektiv fotografi har i samfunnet og for mennesker generelt som et kunstnerisk uttrykk som kan reflektere tiden og som en kommersiell arena som kan skape og/eller opprettholde arbeidsplasser og skape synergier med andre aktører.

Ferdigheter

• Kan anvende teoretisk og praktisk fotografisk kunnskap under oppdrag på korrekt og hensiktsmessig måte.
• Kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling.
• Kan anvende fotografens arbeidsverktøy; kamera, lysrigger, det digitale mørkerom og profesjonelle skrivere for importering, bearbeiding og produksjon av foto.
• Kan anvende grunnleggende bildekommunikasjon, historiefortelling og budskapsformidling i visuelle
produksjoner for seg selv og på vegne av kunder.
• Kan kartlegge situasjoner for kunder, idenfisere de fotofaglige problemstillingene og gjennomføre oppdrag innen portrett, livsstil, historiefortelling og budskapsformidling.
• Kan reflektere rundt eget og andres arbeid og egen faglig utøvelse.

Generell kompetanse

• Kan planlegge og gjennomføre en arbeidsprosess.
• Har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper for en profesjonell holdning i yrkesutøvelsen.
• Har forståelse for skillelinjen mellom redaksjonelle og kommersielle arbeider.
• Har forståelse for norsk lovgivning (åndsverksloven, lov om opphavsrett) og normer som gjelder i bransjen.
• Kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og tjenester av relevans for fotografyrket.
• Kan bygge relasjoner gjennom samarbeid med andre kreative aktører som kan skape positive synergier.
• Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fotografi og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.
EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet FOTO – En grunnutdanning i fotografi, vil du bli testet både teoretisk og praktisk i slutten av utdanningen. I løpet av de siste ukene på studiet gjennomfører du tre eksamener; én porteføljepresentasjon, én skriftlig teorieksamen og én praktisk hjemmeeksamen som varer 1-2 uker avhengig av om du går heltid eller deltid.

 

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
FOTO – En grunnutdanning i Fotografi kan tas på ett semester heltid eller to semestre deltid. Studiet inneholder uansett minimum 300 undervisningstimer, og krever egeninnsats og egenarbeid i form av oppgaveløsning og øving. Det må påregnes noen helgesamlinger per semester for gjennomføring av workshops og lignende.

 

PENSUMBØKER & ANDRE KOSTNADER
Utdanningen har en pensumliste bestående av fem fagbøker. Disse kan kjøpes samlet via akademika.no. Oppdatert pensumliste sendes ut i forkant av studiestart hver vår og hver høst. For praktisk arbeid med printing og produksjon må det påregnes innkjøp av fotopapir. Dette gjøres via skolen etter oppstart, og dekker både printerservice og blekkostnader. Totalt anbefaler vi å beregne ca 3000kr i ekstra kostnader for å dekke pensumlitteratur og printing i løpet av studietiden.

 

UTSTYR
Som student ved Bilder Nordic må du ha eget speilrefleks-kamera med manuelle innstillinger og mulighet for å skifte optikk. Dersom du har tenkt til å oppgradere kamera eller må gå til innkjøp av nytt kamera til studiestart anbefaler vi å vente til du har gått et par uker på skolen, slik at du kan teste litt utstyr her, få lære litt mer om hva du faktisk har behov for og spørre om tips og råd fra foreleserne. I tillegg er det fler fotobutikker som gir ekstra gode studenttilbud like etter oppstart hver høst. Kameraet er det eneste utstyret du må ha for å være student ved skolen, men av erfaring vet vi at det kan maksimere læringsutbyttet å ha egen bærbar maskin med programvare fra Creative Cloud tilgjengelig. En portabel ekstern harddisk, et stativ og en reflektor eller håndblitz kan også være kjekt, dersom man ser nytteverdien.

BILDER NORDIC opererer med rullerende opptak. Det betyr at kvalifiserte søkere tilbys studieplass i den rekkefølgen komplett søknad er levert frem til klassen er full.

 

Når du har besluttet at du vil søke trykker du på «Søk Studie» i menyen til høyre og fyller ut skjemaet der. Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en automatisk epost med instruksjoner rundt opptaksprøven. Du har deretter 10 dager på å levere komplett opptaksprøve. Dersom du trenger lenger tid er det bare å sende oss en mail på post@bildernordic.no.

 

Opptaksprøve
For å fullføre din søknad må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøven består av:
– Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse.
– Søknadsbrev. En halv A4-side om hvorfor du ønsker å studere fotografi og hva du søker å få ut av studiet.
– Portefølje. 5-10 bilder du har tatt tidligere som du føler representerer deg som fotograf.

 

Komplett søknad
Når komplett søknad er levert vil du i løpet av en uke vurderes og motta svar på din søknad. Svar på din søknad varsles pr epost, og du mottar deretter et brev med studiekontrakter og faktura for opptaksgebyr på 1800,-. Din studieplass er sikret når du har returnert en signert versjon av studiekontrakten i vedlagte frankerte konvolutt og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss!

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
28. August 2018
29. Januar 2019

Søknadsfrist
Løpende opptak.

Varighet
Ett semester heltid /
To semestre deltid

Undervisningstider
Heltid: Hverdager kl 08.30 – 16.00, med noen ukentlige dager satt av til egenarbeid. Disse varierer fra uke til uke. Se eksempel på timeplan her.

Deltid: To kvelder i uken kl 17.30 – 21.00. Tirsdager og torsdager ved oppstart i vårsemesteret, mandager og onsdager ved oppstart i høstsemesteret. Se eksempel på timeplan her.

Studieavgift
58.000 kr
Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

Statens Lånekasse
Godkjent for lån og stipend. Beregn hvor mye du kan få i studielån her.

Fagskole Nivå 1
NOKUT-godkjent.