null
Grunnutdanning i film
Et praktisk og yrkesrettet studie i videoproduksjon og historiefortelling gir deg grunnlaget for å arbeide som filmskaper. Gjennom praktisk produksjon, audiovisuell historiefortelling, filmteknikk og bransjeforberedende emner står du rustet til å ta på deg et bredt spekter av filmoppdrag for en stadig mer visuell verden.
Søk studie!

Ønsker du å lære deg å lage audiovisuelle produksjoner for en visuell fremtid? Vår nye grunnutdanning i film gir en grundig og intensiv innføring i prosessen med å skape og forberede en filmfortelling gjennom ulike elementer for å styrke kommunikasjon gjennom film, i tillegg til en realistisk forventning til hvordan det er å jobbe med oppdragsfilm som selvstendig aktør.

I et samfunn der det visuelle språket får en stadig større plass i kommunikasjonen, øker også behovet for mennesker som mestrer og forstår det visuelle språket. Grunnutdanning i film vil gjøre deg i stand til å ta på deg oppdrag for ulike kunder, gjennom planlegging, produksjon og publisering av audiovisuelle produksjoner. Utdanningen er praktisk og yrkesrettet, med vekt på praktisk produksjon, gode arbeidsvaner, non-destruktiv arbeidsflyt, fokus på solid håndverk og respekt for kunder og andre bransjeaktører.

Utdanningen kan tas over ett semester på dagtid eller to semestre på kveldstid, enten stedbasert eller som nettutdanning. Studiet inneholder henholdsvis 300  og 200 undervisningstimer innen praktisk produksjon, audiovisuell historiefortelling, filmteknikk og bransjeforberedende emner.  Det krever ingen forkunnskaper og studiet gir deg muligheten til å eksperimentere og prøve deg fram gjennom et praktisk og yrkesrettet studie.

 

LÆRINGSUTBYTTE

Utdanningstilbudet GRUNNUTDANNING I FILM er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskaper

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

 • Har kunnskap om grunnleggende fagterminologi, filmtekniske verktøy, filmatiske virkemidler, dramaturgi og de ulike stadiene i en filmproduksjon, samt aktuelle kanaler og kunder.
 • Har kunnskap om relevant regelverk, slik som lov om opphavsrett og personvernlovgivning, samt standarder og krav til kvalitet, utstyr, opptak, etterarbeid, leveringsformat, data-managing og fortellerspråk i ulike sjangre.
 • Har innsikt i hvordan planlegge og gjennomføre innspilling av, og utføre etterarbeid på, en oppdragsfilm.
 •  Har kunnskap om bransjens fagfunksjoner og hvordan disse henger sammen, samt kjennskap til kunders og potensielle arbeidsgiveres forventning til en profesjonell aktør.
 • Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om aktuelle kanaler og oppdragsgivere, produksjonsverktøy, filmutstyr og programvare.
 • Forstår hvordan film kan påvirke betraktere, og filmskaperens betydning som kommunikatør i samfunnet.

Ferdigheter 

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

 • Kan anvende sin faglige kunnskap om filmproduksjon og utstyr til å planlegge og gjennomføre produksjon av oppdragsfilm
 • Kan anvende filmteknikk, opptaksutstyr, programvare, filmatiske virkemidler, dramaturgi og sjangerspråk i produksjon av oppdragsfilm
 • Kan finne informasjon og fagstoff om utstyr og filmtekniske begrep for å ta faglig begrunnede valg knyttet til utstyr, gjennomføring og levering av en filmproduksjon, samt utvikling av historie og dramaturgi
 • Kan forstå en kravspesifikasjon for en oppdragsfilm og kartlegge og identifisere nødvendig utstyr, sjanger og behov for tilpasning av filmspråk og filmkonsept for ulike kundeoppdrag og egne prosjekt

Generell kompetanse 

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

 • Har forståelse for etiske prinsipp i filmyrket knyttet til personvern, hensiktsmessig oppbevaring, behandling og publisering av materiale
 • Har utviklet en etisk grunnholdning i filmproduksjon og kommunikasjon av budskap gjennom filmspråk og tar et samfunnsmessig ansvar for sannferdig, pålitelig og ikke-diskriminerende audiovisuell historiefortelling og kommunikasjon
 • Kan utføre oppdragsfilm med ulike formspråk og ulike sjangervalg etter ønsker, behov og kravspesifikasjoner
 • Kan bygge relasjoner innenfor bransjen, med fagpersonell og fagmiljøer, produksjonsbyråer og andre produsenter av visuelt materiale, samt med kunder
 • Kan utvikle relevante arbeidsmetoder med god arbeidsflyt i produksjonsprosessen av videobaserte produkter og tjenester

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet GRUNNUTDANNING I FILM  vil du bli testet både teoretisk og praktisk hvert semester, gjennom en omfattende mappevurdering, kombinert med en tverrfaglig teoretisk eksamen, en tverrfaglig praktisk hjemmeeksamen og obligatoriske innleveringer.

 

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
GRUNNUTDANNING I FILM er et studium som tas på heltid eller deltid. For stedbasert løsning inneholder hvert semester minimum 300 undervisningstimer, og i tillegg må det påberegnes egenarbeid tilsvarende ca. 600 arbeidstimer i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid. For nettutdanningen inneholder hvert semester 200 undervisningstimer fordelt mellom nettforelesninger og stedsamlinger. I tillegg må det påberegnes ca. 700 arbeidstimer egenarbeid i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid.

Som filmskaper er mulighetene mange for videre arbeid. På grunn av teknologi og globalisering har samfunnet blitt mer avhengig av visuell kommunikasjon for å kunne nå ut. Fremtiden trenger mennesker som mestrer og forstår det visuelle språket og som kan produsere kvantitativt og effektivt.

Med en utdanning innen videoproduksjon og historiefortelling kan du arbeide fast eller som frilanser for et bredt spekter av kunder. Du kan ta på deg større og mindre prosjekter, enten i team eller selvstendig.

For Grunnutdanning i film opererer vi med løpende opptak. Dette betyr at du kan sikre deg din studieplass når som helst i løpet av året – så lenge det er ledige plasser. Så fort du har registrert din elektroniske søknad vil du motta en e-post med utfyllende informasjon om opptaksprøve og søknadsgang. 

Når du har besluttet at du vil søke trykker du på «Søk Studie» i menyen til høyre og fyller ut skjemaet der. Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en automatisk epost med instruksjoner rundt opptaksprøven. Du har deretter to uker på å levere komplett opptaksprøve. Dersom du trenger lenger tid er det bare å sende oss en mail på post@bildernordic.no. 

Opptaksprøve

For å fullføre din søknad må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøven består av: 

– Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse. 

– Tekstoppgave: Skriv en halv til en A-4 side om din personlige motivasjon for å ta utdanningen Grunnutdanning i film. Hva gjør at du har lyst til å studere Grunnutdanning i film og hva ønsker du å bruke utdanningen til?

– Visuell portefølje: Presenter 2-4 videoproduksjoner som representerer deg som filmskaper.

Komplett søknad

Når komplett søknad er levert vil du motta svar på din søknad i løpet av få dager. Svar på din søknad varsles pr. epost, og du mottar deretter digital studiekontrakt og faktura for opptaksgebyr på 1800,-. Din studieplass er sikret når du har signert studiekontrakten og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss! 

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart

August 2019

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til studiestart.

Varighet

Utdanningen kan tas på fire ulike måter:

-Ett semester heltid på dagtid

-To semestre deltid på kveldstid

-Ett semester heltid nettbasert

-To semestre deltid nettbasert

Studieavgift

59.000 kr

Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

Statens Lånekasse

Godkjent for lån og stipend

Fagskole Nivå 1

NOKUT-godkjent.

Utdanningen gir 30 studiepoeng.