Toårig fotografutdanning

Bilder Nordic søker å møte endringene som har skjedd i fotobransjen og i samf-unnet ved å tilby en fremtidsorientert utdanning med en ny tilnærming til yrket.
Foto: Trine Hisdal
OM STUDIET          læringsutbytte  FAGLIG INNHOLD SE ARBEIDENE  SØKNADSPROSESS
Å studere fotografi er et fremtidsrettet og spennende yrkesvalg. Det er ingen tvil om at det visuelle er aller viktigst i moderne  kommunikasjon, hvor fotografens stillbilder, film og multimediaproduksjoner brukes for å vekke følelser og engasjerer publikum i fortellingen av historier eller i formidling av budskap.  

Etter endt utdanning kan du søke jobber innen reklame, PR, aviser, magasiner, organisasjoner og bedrifter som fotograf og som produsent.  Sosiale medier har også gjort det enklere enn noensinne å skape et levebrød med sin stemme,  hvor du kan arbeide som selvstendig næringsdrivende eller i kreative kollektiver.  
 
I FØRSTE SKOLEÅR er fokuset å lære verktøyene, teknikkene og det visuelle språket slik at fotoprosjektene du gjennomfører i andre skoleår har den tekniske og kreative kvaliteten som kreves for å lykkes etter endt utdanning. I første semester bygger vi en solid  grunnplattform som består av kamerabruk, lyssetting, postproduksjon og bildekommunikasjon. I andre semester videreutvikler vi det visuelle språket gjennom avanserte fortellings- og kommunikasjonsteknikker, og vi løfter de tekniske utfordringene til et internasjonalt nivå gjennom spennende tverrfaglige workshop med ledende norske fotografer og internasjonale stjernefotografer som gjester.. 

ANDRE SKOLEÅR handler om avansert kreativitet, idéutvikling og prosjektarbeid . Etter en solid opplæring i teknikk og det visuelle språket i første skoleår vektlegges den kreative prosessen og prosjektutvikling i andre skoleår. Du styrer selv ditt eget fokus, men veiledes av erfarne mentorer. Målet er at vi sammen skal forme en fotograf rundt dine egenskaper, interesser, kunnskap og erfaringer gjenom åtte store fotografiske prosjekter. . 

I andre skoleår velger du fokus innen narrativ og dokumentarisk praksis dersom du er en historieforteller og ønsker en karriere innen fotojournalisme, dokumentar filmskaper, presse, samtidskunst, portrettering, livsstil, sport eller som en engasjert og selvstendig stemme.  Du velger spesialisering innen kreativt og konseptuelt fotografi dersom du først og fremst motiveres av avansert utstyr, håndtverket og de komplekse teknikkene som gjør at du kan knekke visuelle koder for andre eller som en kreativ selvstendig kunstner. Du kan arbeide for reklamebyråer, motemagasiner, moteindustrien, PR-byråer, interesseorganisasjoner, næringsliv og bedrifter. 

Vår filosofi er i grunnen ganske enkel; Du skal være en del av et aktivt og åpent studiemiljø hvor vi skal "holde deg i hånden" i begynnelsen av studieløpet, for deretter å utfordre deg til å bli en selvstendig fotograf som er i stand til å utvikle og gjennomføre komplekse prosjekter på vegne av krevende kunder.  Velkommen til to  lærerike år i et kreativt studiemiljø! Toårig fotografutdanning handler om en komplett arbeidsprosess; utvikling av en idé, informasjonsinnhenting, konseptutvikling, finne riktig uttrykksform, lys og lyssetting, komposisjon, utførelse av opptak, etterarbeid, produksjon, presentasjon og utnyttelse av nye medier for å nå ut til publikum.

For å gi studentene den nødvendige kompetansen har vi fokusert på fire kjerneområder:

Fotografi – teori & teknikk
Studentene skal kunne skape og fange fotografier av høy teknisk og kreativ kvalitet, samt produsere fotografi og multimedia for klassiske og nye medier.

Kommunikasjonslære – historiefortelling & budskapsformidling
Studentene skal kunne fortelle historier og formidle budskap som vekker følelser og engasjerer publikum, samt kjenne til bransjespråkene innen mote, kommersielt og redaksjonelt fotografi. De skal kunne arbeide med visuell kommunikasjon, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Nye medier – nye produksjonsmetoder & sosiale nettverk
Studentene skal kunne anvende stillbilder, video, lyd og animasjoner for å lage multimedieproduksjoner. De skal kunne utnytte potensialet i sosiale nettverk, og forstå hvordan disse kan brukes i identitets- og merkevarebygging.

Yrket – utvikling av identitet & utøvelse av yrket
Studentene skal kunne utvikle egne ideer til sterke konsept, samt sikre gjennomføringen med god prosjektstyring. De skal forstå samspillet mellom personlig arbeid og redaksjonelt/kommersielt arbeid i utviklingen av en identitet og hvordan man skaper muligheter i markedet. De skal forstå hva gründerskap er, kunne sette opp en prisstrategi og kunne etablere og drive egen virksomhet.LÆRINGSUTBYTTE FOTOGRAF - EN KOMPLETT UTDANNING OVER TO ÅR

Utdanningstilbudet FOTOGRAF er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper 
Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

• Kjenne til fotobransjens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
• Ha kunnskap om begreper, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innen produksjon av fotografi
• Ha kunnskap om verktøy/virkemidler som kamera m. rigger, lyssetting og postproduksjon av foto og video
• Ha kunnskap om dokumentarisk og konstruert historiefortelling innen historiefortelling, visuell kommunikasjon og mote som språk, med foto og   video som verktøy
• Ha kunnskap om fotografisk arbeid knyttet til idé- og konseptutvikling, prosjektarbeid og produksjonenes anvendelse i klassiske og nye medier
• Ha kunnskap om hvordan en fotograf presenterer sine arbeider i klassiske og nye formater, og hvordan dette bygger en identitet i yrket
• Forstå krysningen mellom det kreative og kommersielle/redaksjonelle for verdiskapende produksjoner
• Ha kunnskap om entreprenørskap og forretningsdrift for selvstendig aktører
• Forstå hvilken betydning og verdiskapningsperspektiv fotografi har i samfunnet og for mennesker generelt som et kunstnerisk uttrykk som kan   reflektere tiden og som en kommersiell arena som kan skape og/eller opprettholde arbeidsplasser og skape synergier med andre aktører
• Kunne vurdere eget arbeide i forhold til gjeldene normer og krav innen fotografi for profesjonelle kunder
• Ha innsikt i i egne utviklingsmuligheter

Ferdigheter 
Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

• Kunne anvende grunnleggende fototerminologi på korrekt og hensiktsmessig måte
• Kunne anvende fotografens arbeidsverktøy; små-, mellom og storformatskamera, mobile- og studiorigger og hardware/software for importering,   bearbeiding og produksjon av foto og video
• Kunne anvende historiefortelling, visuell kommunikasjon og mote som språk for relevante oppdrag
• Kunne analysere ulike oppdrag og anvende riktig visuell løsning for kunden og publikum
• Kunne gjøre research og anvende denne innsikten i visuelle produksjoner
• Kunne planlegge og gjennomføre oppdrag innenfor ulike arenaer som redaksjonelt, kommersielt, reklame, mote, dekorasjon og kunst
• Kunne reflektere rundt eget og andres arbeid og egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
• Kunne kommunisere med kunder og kolleger på en hensiktsmessig måte
• Kunne gjøre rede for sine faglige valg
• Kunne finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling

Generell kompetanse 
Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

• Kunne planlegge og gjennomføre en arbeidsprosess fra idé til ferdig produkt, selvstendig og i team
• Ha forståelse for etiske og moralske retningslinjer for fotografer og forstå skillelinjen mellom redaksjonelle og kommersielle arbeider
• Kunne bygge relasjoner gjennom samarbeid med andre kreative aktører som kan skape positive synergier
• Forstå møtepunktet mellom det kreative og kommersielle for å skape lønnsomme produksjoner
• Kunne utvikle sine skapende evner ved å fremstille og vurdere egne og andres produkter
• Ha en profesjonell holdning i yrkesutøvelsen
• Ha utviklet praktisk og etisk refleksjon i møte med kolleger og kunder, og i valg av virkemidler
• Ha respekt for norsk lovgivning og de regler og normer som gjelder i bransjen
• Kunne utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fotografi og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet FOTOGRAF vil du bli testet både teoretisk og praktisk hvert semester. I første skoleår gjennomfører du to eksamener som begge består av en kort skriftlig teoretisk eksamen samt en ukes praktisk hjemmeeksamen. I andre skoleår vurderes du ut i fra åtte større prosjekter som leveres gjennom året. Prosjektene vurderes ut i fra både forarbeid, håndverk, arbeidsinnsats og endelig resultat. 


ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
FOTOGRAF er et toårig studie som tas på heltid. Hvert semester inneholder minimum 300 undervisningstimer og i tillegg må det påregnes egenarbeid tilsvarende ca 600 arbeidstimer i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid.

 FØRSTE SEMESTER

I første semester ligger fokuset på å bygge en solid grunnplattform innen fototeknikk, kreativitet og bildekommunikasjon. Gjennom fagene Kamera og Kamerabruk, Lyssetting og Digitalt Mørkerom lærer du å bruke fotografens verktøy fra lyset formes til det fanges av kamera, etterbehandles i Photoshop og produseres i form av trykte bilder og elektroniske filer for ulike medier. I Bildekommunikasjon, Workshops og Porteføljeutvikling anvender du fototeknikken i kreative, konseptuelle og historiefortellende rammer. Hensikten er å bygge en grunnleggende forståelse for det visuelle språket, gi et innblikk i arbeidsområder i bransjen, samt bygge opp en portefølje som presenterer en som fotograf.

 

Kamera og kamerabruk

I faget lærer du kameraets virkemåte og funksjoner og å benytte kameraet som et profesjonelt arbeidsverktøy i ulike situasjoner og under ulike forhold. Du lærer hvordan du skaper bilder ved hjelp av tilgjengelig lys, og hvilke kameraeffekter som kan benyttes for å forsterke bildets innhold og budskap. Læren om lukker, blender, brennvidde, lysmåling og grunnleggende komposisjon står sentralt i faget.

 

Lyssetting 1

Faget startes med en teoretisk innføring i lyset og lysets egenskaper. Du blir kjent med ulike lamper, forsatser og hjelpemidler til bruk i studio og til utendørsfotografering. I den praktiske delen av faget lærer du en arbeidsmetodikk for å bygge opp lyssettinger logisk og strukturert, og du blir kjent med ulike lysoppsett for de vanligste typer oppdrag.

 

Digitalt mørkerom 1

I Digitalt mørkerom lærer du en profesjonell arbeidsflyt som starter når bildefilene importeres til datamaskinen og som avsluttes når det fotografiske sluttproduktet foreligger. Faget tar for seg ikke-destruktiv arbeidsmetodikk ved bruk av lag og masker, optimalisering av det digitale negativet, fargejustering, sort/hvitt fremkalling, selektiv justering, frilegging av motiver, retusjering av hud, oppskarping og klargjøring av filer for trykk samt andre sentrale arbeidsmetodikker. Du lærer også klargjøring og oppsett av det digitale mørkerom, bildearkivering, bruk av metadata, fargestyring, kalibrering av utstyr og utskrift. Skolen benytter alltid nyeste versjon av Adobe Photoshop CS i undervisningen.

 

Bildekommunikasjon

I løpet av livet har vi alle blitt lært hvordan talespråket vårt er bygget opp og konstruert i tidsdimensjoner. Men vi har lært lite om hvordan synet, vårt viktigste sanseapparat, opplever og forstår verden. Bildekommunikasjon tar for seg det visuelle språket, hvordan fotografen utnytter bilderommet, og hvordan persepsjon påvirker opplevelsen av bildet. Undervisningen konsentrerer seg om fotografens virkemidler for å skape virkningsfulle bilder til å fortelle historier, formidle budskap eller vekke følelser gjennom ren estetikk. Hensikten med faget er at du skal bli bevisst på fotografens verktøy; utsnitt, perspektiv, komposisjon og innhold i skapelsesprosessen av sterke fotografier. Du vil også få en tilnærming til bilde-kommunikasjon gjennom et personlig og introvert perspektiv, hvor det handler om intuisjon, kreativitet og den iboende evnen og viljen alle har til å skape. Faget tar for seg disse og andre spørsmål slik at du skal bli bevisst på valgene du gjør under et fotoopptak.

 

Porteføljeutvikling

Porteføljeutvikling tar for seg forståelsen for hva en portfolio er i dag: mappe, nettside, blogg og profil på sosiale nettsteder. Du vil få en få en grundig personlig veiledning og oppfølging i utviklingen av en portfolio som på best mulig kan presentere deg som fotograf. Målet med faget er at du skal få en god forståelse for portfolio-arbeid allerede ved utdanningens start, slik du kan starte målrettet arbeid for å inneha en sterk personlig portfolio ved utdanningens slutt.

 

Workshops

I første semester får du kjennskap til ulike fotografiske sjangre gjennom praktiske workshops, hvor fotografer introduserer deg til bransjen gjennom eget arbeid og fagfelt. Målet er at du skal få en forståelse for hvordan bransjen fungerer, formspråket for ulike sjangre, samt praktiske og virkelighetsnære fotografiske utfordringer under tett veiledning fra gjestefotografen. De ulike workshopene går over to til fire økter. Mellom øktene får du fotooppdrag som i etterkant gjennomgås i fellesskap, hvor du får personlig tilbakemelding fra gjesteforeleseren. Vi bruker mye tid på å sette sammen en spennende kombinasjon av fotografer fra ulike fagfelt og sjangre.

 

Lover og Regler

Faget er et kort og intensivt juss-seminar der en advokat med lang erfaring innen kontrakt- og opphavsrett tar for seg de juridiske aspektene av fotografyrket. Dette inkluderer opphavsrett og åndsverksloven, samt en enkel tilnærming til kontraktarbeid i forbindelse med oppdrag.

 

 

 

 

 

ANDRE SEMESTER

I andre semester fortsetter vi oppbygging av kunnskap innen teknikk, kreativitet og kommunikasjon. De tekniske fagene Fototeori, Digitalt Mørkerom 2 og Lyssetting 2 blir mer omfattende og spesialiserte. Kommunikasjonslæren beveger seg videre fra fotografens perspektiv til fotografiets rolle i visuell kommunikasjon, hvor kunden og betrakterens perspektiv blir nye dimensjoner å forholde seg til. Teoretisk og praktisk undervisning bygges rundt praktiske workshops i andre semester, hvor hverdagen for studentene fremstår som en praktisk læringsprosess hvor vi beveger oss fra den ene utfordringen til den andre med teori og praksis i tett samspill. Det er mye gruppearbeid, da semesteret vektlegger diskusjoner og forståelse for teorien, men under praktiske rammer.

 

Fototeori

I faget fototeori tar vi for oss fotografering fra et teoretisk perspektiv, hvor forståelsen fra Kamera og Kamerabruk, Lyssetting og Digitalt mørkerom bygges videre. Faget gir en teoretisk forståelse for hvordan blender og lukker fungerer. Vi tar for oss forflytting av eksponeringer, lysets egenskaper og brytning, brennpunkt og brennvidde, samt oppbygning, svakheter og styrker med ulike objektiver. Du får også en introduksjon til fotohistorie, med fokus på hvilke hendelser, mennesker og teknikker som har skapt fotografiet slik vi kjenner det i dag.

 

Lyssetting 2

Lyssetting 1 handler i hovedsak om teknisk lyssetting, mens vi i del 2 beveger oss inn mot kreativ lyssetting. Sentralt i undervisningen er hvordan fotografen skaper og utnytter stemninger for å subjektivt forsterke opplevelsen av bildets innhold gjennom å male med lys. Faget vil lære deg å lese lyssetting ut fra bilder, slik at du skal kunne hente inspirasjon til egen egne fotoopptak gjennom andres arbeid. Faget tar for seg videregående lyssetting for ulike typer oppdrag innen mote-, reklame-, produkt-, portrett-, livsstil-, presse- og dokumentarfotografering. I tillegg vil du lære metoder for filtrering og fargejustering av lys, lysets oppførsel i ulike rom og hvordan forskjellige materialstrukturer reflekterer lys.

 

Digitalt mørkerom 2

Mens vi i første semester lærer Adobe Photoshop, verktøyene og teknikkene å kjenne, går vi dette semesteret dypere til verks. Digitalt mørkerom 2 tar for seg avanserte teknikker, samt ulike filosofier for estetikk knyttet til digital bildebehandling. Sentralt i undervisningen står spesielle teknikker og verktøy du må mestre innen de ulike fotografiske sjangre. Arbeidsflyt under større prosjekter, automatiseringsmuligheter, avansert retusjering, avanserte kompositt-teknikker, fargestyring og avansert printing er noen av temaene vi tar for oss.

 

Final Cut

Final Cut er bransjens Photoshop for levende bilder. Å kunne lage avanserte multimedieproduksjoner og video-produksjoner blir stadig en større del av profesjonelle fotografers hverdag. Faget tar for seg sentrale elementer i Final Cut: konvertering, import og eksport av riktige filformater, klipping, lydjustering, lydlegging/voiceover, gradering og bruk av overganger. I tredje og fjerde semester gjennomføres fotoprosjektene som transmediale produksjoner – det vil si at du produserer for alle de kanaler våre kunder benytter i sitt virke: trykk, nettsider, blogger, lesebrett og smarttelefoner.

 

Moderne fotohistorie

I dette faget presenteres et utvalg av viktige historiske og tidsaktuelle fotografer innen de ulike fotografiske sjangrene: fotojournalistikk, dokumentar, livsstil, mote, reklame og fine art. Vi legger spesielt vekt på fotografer som har skapt nye stilarter, hvordan de gjorde det og hvilken betydning det har hatt for fotografiets utvikling og sosiale og kulturelle status.

 

Effektiv Visuell kommunikasjon

Faget Visuell kommunikasjon viderefører læren fra Bildekommunikasjon. Her utvides betraktningen av fotografisk arbeid fra fotografens perspektiv til å inkludere et betrakter- og kundeperspektiv. Faget Effektiv Visuell Kommunikasjon handler om massekommunikasjon, og tar i hovedsak for seg det konstruerte bildet. Du vil lære hvordan man bygger opp innhold gjennom dramatisk og ikke dramatisk fortellings-teknikk, formidler instrumentelle og relasjonelle budskaps gjennom ulike argumentasjonsteknikker og hvordan kundens mål med kommunikasjonen gjøres på forskjellige måter med ulik bilderetorikk. Vi tar også for oss de praktiske arbeidsprosessene i reklamebyråer, hvem aktørene er og hvordan budskapet formes fra kundens visjon og strategi til det praktiske bildearbeidet du som fotograf bidrar med.

 

Historiefortelling

Faget starter med en forankring av fotojournalistikken i samfunnet gjennom en introduksjon til sosiologi (læren om samfunnet) og antropologi (læren om mennesket). Du lærer dramaturgi og oppbygging av historier gjennom læren av det narrative, før vi viderefører det i oppbyggingen av et foto-essay. Teori og praksis er tett knyttet sammen, og du jobber med foto-essays gjennom flere praktiske workshops.

 

Mote som språk

Hva er mote- og hvordan har moten endret samfunnet, og motsatt? Faget tar for seg forskjeller og likheter mellom mote og stil, og sammenhengen mellom stil og identitet. At vi smykker oss med piercinger, klær, tatoveringer, sminke og tilbehør er en del av vår identitet og en forkledning av det naturlige mennesket. I undervisningen lærer du hvordan klær og mote fungerer; både som kommunikasjon, i forhold til kropp og anatomi, og hvordan man skal kunne anvende disse elementene som en del av språket i en bildeserie.

 

Workshops

Andre semester er bygd opp av tematiske læringsprosesser, hvor workshops gir deg muligheten til å anvende lærdommen umiddelbart. Teori og teknikk settes på prøve gjennom spennende utfordringer knyttet til sentrale arbeidsområder som portrettering, livsstil, selskapsidentitet og merkevarebygging, reklame, dokumentar, reportasje, presse, mote, beauty og musikk. Du får veiledning gjennom idéprosesser og tilbakemelding på det endelige resultatet.

 

 

TREDJE SEMESTER

I tredje og fjerde semester endres formatet på undervisningen, og vi frigjør oss fra klassisk tilnærming gjennom fag og analytisk læring, til en åpen og kreativ læringsprosess gjennom en prosjektorientert hverdag hvor idéutvikling, konseptutforming og prosjektarbeid står i fokus. Undervisningen er en kombinasjon av inspirasjon og læring for å støtte prosjektene du arbeider med, og er ikke et mål i seg selv. I første skoleår var fokuset å lære verktøyene og språket gjennom en strukturert tilnærming, i andre skoleår handler det om kreativ utvikling av sterke konseptuelle prosjekter.

Du vil få to personlige veiledere; en for personlig arbeid og en for kommersielt/redaksjonelt arbeid. Du kan velge mellom fire forskjellige veiledere (fotografer) med bred bransjeerfaring. Gjennom tre personlige, fire kommersielle/redaksjonelle og ett klasseprosjekt, søker vi å forberede deg på en prosjektorientert hverdag slik bransjen fungerer i dag. Veiledningen foregår i hovedsak i fellesskap hvor målet er å lære av hverandres erfaringer. Dette gir en spennende og kreativ tilnærming til hvordan du lærer yrket å kjenne.

 

Mellom- og Storformat

Mellom- og storformatskamera leverer bildefiler av høyere kvalitet enn speilreflekskamera. Undervisningen i faget tar for seg oppbygging, virkemåte og bruksområder til arbeids-verktøyene, og du får både teoretisk og praktisk gjennomgang av kameraene. Faget har fokus på de unike kvalitetene ved kameraene, samt mulighetene de byr på.

 

Digitalt Mørkerom 3: Adobe InDesign

Her lærer studentene hvordan de lager egne trykksaker og presentasjoner. Faget tar for seg arbeidsområde, opprettelse av mal- og masterdokumenter, jobbing med tekst- og grafikkrammer, importering og behandling av bilder og tekst, typografi, fargebruk, design, klargjøring for utskrift og trykking, og utskrift på ulike medier. Faget er praktisk lagt opp, og du skal ved alle innleverte prosjekt levere en ferdigstilt trykksak.

 

Sjangerlære l

Leksjonene i sjangerlære er bygget rundt de fire modulene du skal gjennomføre i løpet av tredje og fjerde semester. For hver modul er det satt opp 7-10 inspirasjon- og læringsleksjoner som skal hjelpe deg i prosessen. Inspirasjonsleksjonene har til hensikt å styrke idé-tilfanget i prosjektene via reelle og praktiske referanser fra fotoverdenen, på tvers av sjangre, både i historisk og moderne perspektiv. Gjennomføringen styrkes i tillegg med målrettet læring i regi og teknikk.

 

Modul 1 & 2

I løpet av tredje og fjerde semester skal du gjennomføre fire moduler, som alle tar for seg en utvalgt tematikk. Du står fritt i å velge den fotografiske tilnærmingen til tematikken, men prosjektene skal være av enten kommersiell eller redaksjonell verdi. De fire tematikkene menneske, objekt, sted og miljø danner grunnlaget for modulene. Prosjektene handler om en komplett arbeidsprosess; utvikling av en idé, informasjonsinnhenting, konseptutvikling, finne riktig uttrykksform, lys og lyssetting, komposisjon, utførelse av opptak, etterarbeid, produksjon, presentasjon og utnyttelse av nye medier for å nå ut til publikum.

 

Modul 1 har mennesket som tema. Hvordan kan man bruke mennesket i fotografi? Modulen utfordrer til å tenke nytt om et av fotografiets mest brukte elementer. Leksjonene knyttet til modulen omhandler mennesket som ideal og konsept – anatomisk, historisk og kulturelt, mellommenneskelige relasjoner, mote og identitet, kommunikasjon med kropp og uttrykk, samt hvordan man fanger personlighet med kameraet. Tekniske støtteleksjoner fokuserer på arbeids-prosesser, regi, utvalg, komposisjon og flatebehandling, samt avansert retusj i henhold til hudtoner.

 

Modul 2 tar for seg temaet objekt. Hvordan gjøre gode produktbilder? Hvordan ser objektet ut, tatt vekk fra sitt naturlige element? Eller hva med å tillegge objektet menneskelige egenskaper?Det finnes utallige måter å definere et objekt på, og du utfordres til å studere objektets plass i fotografiet og gjøre din egen tolkning av dette i en kommersiell sammenheng. Leksjonene knyttet til denne modulen tar for seg det levende objektets indre liv, et historisk og symbolsk perspektiv av stilleben, samt objektets rolle i historiefortelling. De tekniske støtteleksjonene fokuserer på kreativ lyssetting, perspektiver, tilt/shift, storformat og lyssetting for produktfotografering.

 

Kreative idéprosesser og regi

Andre skoleår starter med en teoretisk og praktisk tilnærming til kreative idéprosesser, hvor målet er å utvide idétilfanget og utforske mulighetene før vi låser det endelige konseptet for våre fotografiske prosjekter. Det er en generell misoppfatning i samfunnet at man enten er født kreativ eller ei. Vi mener at kreativ tenking kan læres like godt som analytisk tenking. Faget vil lære deg tankeprosesser og kreative verktøy som tillater ideer å utvikle seg før vår analytiske og kritiske hjerne får lov å blande seg inn. Faget gir videre en teoretisk forankring og forklaring på hva teori er, om den kreative tankeprosess, kreative problemløsningsmodeller, brainstorming, mind-mapping, speedwriting/speaking, idétilfang & idékrig, konseptutvikling og utforming av endelige konsepter for fotografiske prosjekter. Vi tar også for oss en strategi for langsiktig tenking og oppbygging av en karriere mot et langsiktig mål. Ved slutten av faget gjesteforeleser en fotoredaktør, og vi ser prosessen fra starten av prosjektet til det endelige resultatet, hvor det handler om å skape slutthistorien.

 

Prosjektstyring

En idé omformes til et konsept, og et konsept om til en plan for gjennomføring. I prosjektstyring lærer du hvordan man planlegger og driver frem arbeider målrettet mot sluttresultatet. Prosjektplanlegging handler om å dele utfordringer opp i et logisk hierarki, hvor alle bestanddeler ses på forhånd, og hvor tiden disponeres for en optimal løsning av utfordringen. En del av karakteren i faget er skolens praktiske erfaring med din evne til å drive frem og levere personlige, kommersielle og redaksjonelle prosjekter innen fastsatte tidsfrister.

 

Nye medier 1 og skolemagasin

Tradisjonelle medier har de siste årene stadig måtte vike plassen for de nye interaktive mediene. Mediebildet i dag bærer preg av dialog og sosialt fellesskap kombinert med en fleksibilitet som gir brukeren valgfrihet i hvilken informasjon han ønsker å ta inn og ta del i. Faget fokuserer på hvordan du som fotograf kan bruke de nye mediene i egen markedsføring og merkevarebygging. Alle prosjekter i tredje og fjerde semester skal publiseres og deles via sosiale medier, så du lærer å se verdien og effekten av viral markedsføring. I tillegg får du en kort innføring i persepsjon og persepsjonspsykologi. Skolen har utviklet et eget skolemagasin, med egne profiler for den enkelte student, og fullt tilrettelagt for bruk av dagens populære sosiale nettverksplattformer. Magasinet bidrar til at du ikke bare lærer hele prosessen fra idé til endelig produkt, men også publisering og sosial deling som en del av en merkevarebygging. Ved opprettelsen av profiler på skolemagasinet får du oppfølging og tilbakemelding av internasjonale bilderedaktører i hvordan du profilerer deg selv, samt hvordan du beskriver fotoprosjekter på en spennende og inviterende måte gjennom tittel og beskrivelse.

 

Personlig Arbeid 1 & 2

Morgendagens fotograf er ikke bundet til en enkelt fotografisk sjanger, men har et personlig uttrykk som gjør at nettopp ditt arbeid skiller seg ut. Fokuset vårt ligger derfor ikke i å sette deg i sjangerbåser, men på å finne det vi kaller den subjektive fotografen. I de personlige prosjektene bestemmer du selv tematikk og bildestil. I motsetning til modulene i sjangerlære, trenger ikke de personlige prosjektene å ha kommersiell nytteverdi. Prosjektperioden består av fire veiledninger i fellesskap med klassen og veileder, der du diskuterer idé, konsept, fremgang og prosess. Veileder gir tilbakemelding og konstruktiv kritikk mens prosjektet tar form og utvikles til et ferdigstilt produkt. Prosjektene skal leveres som print, en multimedieproduksjon, samt digitale filer klargjort for trykk. Avslutningsvis skal de publiseres i skolens nettmagasin og deles via sosiale medier.

 

Workshops

I løpet av semesteret vil du få mulighet til å delta på en rekke inspirasjons-workshops med fotografer innen ulike sjangre. Workshopene knyttes opp mot prosjektene du gjennomfører i semesteret, og har som mål å inspirere deg til videreutvikling og nytenking i konseptene og ideene du jobber med. Praktiske øvelser med en satt tematikk og personlig tilbakemelding på ditt arbeid er også en del av dette.

 

 

 

 

FJERDE SEMESTER

Fjerde semester bygger videre på den prosjektorienterte læringshverdagen fra tredje semester. Målet med prosjektarbeid i undervisningen er å sette fokus på deg og dine styrker, egenskaper, erfaringer, kunnskaper og muligheter, og ut i fra disse forme deg som fotograf. I dag hyres oftest fotografer for deres spesialiserte egenskaper og uttrykksform, ikke fordi de er gode ”allroundere”. Og dagens fotojournalister hyres for å fotografere moteserier og kunstfotografer hyres til å produsere reklamekampanjer. I dag er spesiell kunnskap og særegne uttrykksformer fotografens nye våpen, ikke eksklusiv tilgang til verktøy og teknikk. Vi etterstreber å finne muligheter tilpasset dine evner og din lidenskap i en bransje med et hav av muligheter. Hverdagen etter endt utdanning vil for de fleste dreie som om å drive frem egne prosjekter og selge inn egne ideer eller prosjekter til byråer, bedrifter og redaksjoner. Vår målsetning er å lede deg inn på en bærekraftig sti som vi tror representerer dine fremtidige muligheter.

 

Sjangerlære 2

Faget er en videreføring av sjangerlæren du hadde i tredje semester, og handler om å underbygge modul-prosjektene du gjennomfører via inspirasjon og læring. Modul 3 har tematikken sted. Støtteleksjonene til denne modulen fokuserer derfor på landskap, perspektiv og omgivelser, interiør og elementer i reisereportasjen. Det gis også tekniske leksjoner i lyssetting for interiør og utendørs, samt bruk av farger. Modul 4 behandler temaet miljø. I støtteleksjonene legges fokuset på ulike typer av miljø – fra relasjonen mellom to mennesker til globale miljøspørsmål. Vi ser på grønne samfunnsproblematikker og -engasjement, og hvordan fotografiet har blitt brukt i miljøspørsmål historisk og i moderne tid.

 

Modul 3 & 4

Modul 3 omhandler temaet sted. Stedet man velger å fotografere har stor innvirkning på både hva man fotograferer og hvordan man velger å utføre et prosjekt. Et sted det skjer en hendelse, et sted som hovedelement i en moteserie, eller hva med et sted som ikke finnes i virkeligheten, men satt sammen ved hjelp av Photoshop? Her utfordres du til å vise viktigheten av stedet – enten det innehar hovedrollen eller rammen for ditt bilde. Modul 4 er den siste modulen og har miljø som tema. Miljø kan i seg selv tolkes vidt, og brukt i sammenheng med de andre temaene har man store valgmuligheter. Du kan valgfritt velge innfallsvinkel til tematikken; enten du vil lage en dokumentar om et lite samfunn, bruke spesielle lokasjoner til motefotografering eller portrettere mennesker fra ett spesielt miljø.

Kreativ bruk og tolkning av alle temaene er ofte nøkkelen til et godt fotografi, og i modulene konsentrerer man seg om ett tema om gangen. Tematikkene er nøye utvalgt, ut fra en tanke om at fotografi vanskelig kan defineres uten at disse er inkludert.

 

Nye medier 2

Faget er en videreføring av det du lærte i tredje semester og handler i hovedsak om praktisk anvendelse av nye medier i alle gjennomførte prosjekter. Undervisningen er nært knyttet opp mot avgangsutstillingen, der du skal ha fokus på kontinuerlig markedsføring og publisering av prosjektene du arbeider med. Sentralt for faget er å vise deg verdien av markedsføring via nye medier, og hvilke redskaper du kan nyttiggjøre deg av for å nå ut til publikum. Slik lærer du å se mulighetene og å gjøre strategiske og riktige valg for å få gjennomført din målsetning for egen markedsføring.

 

Avgangsutstilling

Avgangsutstillingen er et felles klasseprosjekt hvor vi tar for oss et tema som et tidsaktuelt og av samfunnsinteresse, hvor studentene får praktisk erfaring arbeidserfaring med et større fotografisk gruppeprosjekt. Faget innledes med en idéprosess som bygger opp et felles narrativ, hvor vi neste fase konseptualiserer tematikken før vi fordeler oppdrag til den enkelte student. Etter hvert som studentenes fotografiske oppdrag er gjennomført, publiseres de på skolens nettmagasin og deles viralt via populære sosiale nettplattformer. Avslutningsvis gjennomfører vi en tradisjonell utstilling og bokproduksjon av prosjektet.

 

Personlig Arbeid 3: Hovedoppgave

Hovedoppgaven er det siste signaturprosjektet du gjennomfører, og den strekker seg over hele fjerde semester. Du skal selv planlegge, utvikle, gjennomføre, markedsføre og publisere prosjektet, men med oppfølging og veiledning fra skolen. Hensikten er å fremarbeide et prosjekt som gir et klart bilde av din fotografiske identitet og bildestil. Det settes fokus på en profesjonell og ryddig arbeidsfase, der du kan redegjøre for beslutninger som er blitt tatt før, under og etter opptak. Hovedoppgaven skal presenteres for dine veiledere, samt leveres transmedialt.

 

Workshops

I løpet av semesteret vil du få mulighet til å delta på en rekke inspirasjons-workshops med fotografer innen ulike sjangre. Workshopene knyttes opp mot prosjektene du gjennomfører i semesteret, og har som mål å inspirere deg til videreutvikling og nytenking i konseptene og ideene du jobber med. Praktiske øvelser med en satt tematikk og personlig tilbakemelding på ditt arbeid er også en del av dette.

 

Forretningsdrift

I faget lærer du etablering, drift og utvikling av et fotografisk foretak. Faget gjør deg i stand til å starte, drive og utvikle egen virksomhet, med hovedvekt på et enkeltpersonforetak. Vi tar for oss utvikling av en forretningsplan og markedsplan, budsjett og regnskap (herunder likviditetsregnskap), mva-og skatteregler, rapportering, kontraktarbeid, prising, fakturering og kundebehandling. Faget er praktisk rettet slik at du kan benytte anledningen til å etablere egen virksomhet som en del av undervisningen. Faget undervises av en siviløkonom, autorisert regnskapsfører og forretningsutvikler.

Av og til kan det være vanskelig å se for seg hva to år ved Bilder Nordic egentlig innebærer. Her søker vi å gi deg et visuelt innblikk i hva du skal gjennom!

Første skoleår handler om en rekke mindre produksjoner. Her kommer du til å jobbe med oppgaver fra uke til uke, både individuelt og i grupper, men alltid veiledet av profesjonelle fotografer innen det aktuelle fagfeltet.

Mote- & reklameworkshop
Allerede i første semester skal du gjennom to workhops; mote og reklame. Moteworkshopen med Julie Pike er studentenes første møte med workshop-formatet og her skal det planlegges alt fra modell- og locationvalg til stil og stemning på bildene. Med dere på location er det modeller, makeup-artister og kanskje stylister, altså et yrende mylder av mennesker som du kan se i denne behind-the-scenes-videoen en av våre studenter har produsert. Den norske motefotografen Julie Pike veileder studentene gjennom planleggingen av moteshooten og helt frem til det endelige resultatet. Her kan du se noen av resultatene fra siste kulls moteworkshop med Julie Pike


I andre semester skal du gjennom en rekke forskjellige tematikker; først og fremst er målet at du skal få historiefortelling under huden. Gjennom en rekke spennende workshops skal du lære om historiefortelling i fotojournalistens verden, historiefortelling i mote, historiefortelling i massekommunikasjon og ikke minst historiefortelling i levende bilde. 

Første dokumentariske workshop
Den prisvinnende fotojournalisten Marcus Bleasdale leder deg gjennom to workshops i dokumentarfotografi. Workshopen “Elements of the Photo Essay” er studentenes første reelle møte med fotojournalistikkens verden og resultatet fra årets studenter kan du se her. 

Historiefortelling i mote
Årets studenter har også vært så heldige å få besøk av den unge hot-shot-fotografen Brett Lloyd og den internasjonalt anerkjente bilderedaktøren Cheryl Newman rett fra London. Brett og Cheryl har utfordret studentene til å skape mote med mening; gjennom å fokusere på tematikker som “body politics & gender issues” eller “ecology & environment” skulle studentene skape historier som ga mer enn et vakkert bilde.  Resultatet fra denne workshopen kan du se her. 

Levende bilde & musikkvideo
Mot slutten av andre semester får studentene sitt første møte med levende bilde i musikkvideo-workshopen med fotograf Bjørn Opsahl. Her utfordres studentene til å jobbe med norske artister og band i en full-on musikkvideo-produksjon. Tidligere år har studentene blant annet jobbet med Fay Wildhagen, Monica Heldal og SuperFamily, for å nevne noen. Trykk på band-navnene for å se videoene som er produsert. Her kan du også se en behind-the-scenes-video fra produksjonen av Fay Wildhagens musikkvideo


I andre skoleår skiftes fokus over på større prosjekter. Du vil velge en spesialisering i enten narrativ & dokumentarisk praksis eller kreativt & konseptuelt fotografi ut i fra hva slags type prosjekter du ønsker å arbeide med. I løpet av året skal du gjennom totalt åtte prosjekter, hvorav fire kommersielle og tre personlige, samt et klasseprosjekt. 

Kommersielle prosjekt
De kommersielle prosjektene søker å forberede deg på å jobbe med aktuelle kunder. Studentene velger selv idéer og temaer og utvikler disse i samarbeid med en veileder som er spesialisert innen fagfeltet. Hvert prosjekt varer ca en måned, med jevnlige veiledninger, og resulterer i et endelig resultat tilpasset en fiktiv kunde. I denne artikkelen kan du se et utvalg kommersielle prosjekter fra høsten 2014 og høre hva veilederne har å si om dem

Personlige prosjekt
Personlige prosjekt er studentenes mulighet til å utforske temaer, teknikker eller sjangere som fascinerer dem. Arbeidet trenger ikke være tiltenkt en kunde, men skal være med på å styrke studentenes fotografiske identiteter og visuelle stemmer. Varighet og struktur på prosjektene er likt som på de kommersielle prosjektene, men med andre veiledere for å sikre en variert tilnærming. Her kan du se et utvalg personlige arbeid fra høsten 2014 med veiledernes kommentarer. 

Avgangsutstilling
I fjerde semester kommer det mange studenter har gledet seg til fra dag én; avgangsutstilling. Avgangsutstillingen er et felles klasseprosjekt, hvor hver student bidrar med et prosjekt under en felles tematikk. Studentene organiserer hele prosessen fra idéutvikling til endelig utstilling og opp gjennom årene har det vært fokusert på tematikker som blant annet fraflytting i kystsamfunn, forskjeller på utdanningstilbud rundt om i verden, psykisk helse, seksualitet og den økonomiske krisen i europa. Årets avgangsutstilling, Limbo - Identities in Transition, kan du lese mer om og se her

Hovedoppgave
Det siste store arbeidet du gjør ved Bilder Nordic er din hovedoppgave. Dette prosjektet skal representere det beste av deg som fotograf, og er et prosjekt som jobbes med i tre måneder. Her får studentene virkelig utfolde seg og vise seg fra sin beste side, med sterk oppfølging fra deres veiledere. Et innblikk i siste års hovedoppgaver kan du få her
PÅ FOTOGRAF - TOÅRIG UTDANNING opererer vi med løpende opptak. Dette betyr at du kan sikre deg din studieplass når som helst i løpet av året - så lenge det er ledige plasser. Så fort du har registrert din elektroniske søknad vil du motta en e-post med utfyllende informasjon om opptaksprøve og søknadsgang. 

Når du har besluttet at du vil søke trykker du på "Søk Studie" i menyen til høyre og fyller ut skjemaet der. Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en automatisk epost med instruksjoner rundt opptaksprøven. Du har deretter to uker på å levere komplett opptaksprøve. Dersom du trenger lenger tid er det bare å sende oss en mail på post@bildernordic.no. 

Opptaksprøve
For å fullføre din søknad må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøven består av: 
- Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse. 
- Søknadsbrev. En halv A4-side om hvorfor du ønsker å studere fotografi og hva du søker å få ut av studiet.
- Portefølje. 10-20 bilder du har tatt tidligere som du føler representerer deg som fotograf. 

Komplett søknad & Opptakssamtale
Når komplett søknad er levert vil kvalifiserte søkere inviteres til en opptakssamtale. Opptakssamtalen er siste ledd i søknadsprosessen og gir deg muligheten til å bli bedre kjent med oss, og vi med deg! Samtalen varer ca 20-30 minutter og finner sted i våre lokaler i Oslo Sentrum. Dersom du bor langt unna eller av andre årsaker er forhindret fra personlig oppmøte kan opptakssamtale gjennomføres via Skype eller telefon.

Etter gjennomført opptakssamtale vil du motta svar på din søknad i løpet av få dager. Svar på din søknad varsles pr epost, og du mottar deretter et brev med studiekontrakter og faktura for opptaksgebyr på 1500,-. Din studieplass er sikret når du har returnert en signert versjon av studiekontrakten i vedlagte frankerte konvolutt og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss! 

Tiden frem mot studiestart
I perioden fra du er tatt opp som student og frem til studiestart vil du motta en rekke eposter og invitasjoner fra oss. I epostene finner du praktisk informasjon om studiet og forberedelser, mens invitasjonene er til åpne foredrag, treffkvelder og workshops som kan gi faglig innsikt og sosialt samvær med andre kommende studenter og fotomiljøet.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
28. August 2018

Søknadsfrist
Løpende opptak

Varighet
4 semestre, heltid.

Studieavgift
54.500 kr pr semester
Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

Statens Lånekasse
Godkjent for lån og stipend

Fagskole Nivå 2
NOKUT-godkjent.

Relaterte Artikler
Foto – En grunnutdanning i fotografi
Et praktisk og intensivt studie i fototeknikk og bildekommunikasjon over ett semester heltid eller to semestre deltid. Rullerende opptak - Studiestart 30. januar!
Fotograf – Toårig utdanning
En komplett og tidsriktig fotoutdanning med fokus på fototeknikk, visuell kommunikasjon, nye medier & yrkesutøvelse.
Foto2 – Avansert fotografi for viderekomne
Et kveldstilbud for viderekomne innen avansert fototeknikk, kommunikasjonslære, nye medier og identitet & merkevare. Løpende opptak - Oppstart onsdag 13. september.
Informasjonsmøte om fotoutdanning
Er du nysgjerrig på et av våre fotostudier? Da bør du bli med på neste infomøte! I løpet av halvannen time vil du få en grundig presentasjon av skolen, studiemiljøet, bransjen og utdanningene av faglig og kreativ leder Inge Helland. Du vil også få se studentarbeid, høre om karrieremuligheter få svar på spørsmål og få en omvisning på skolen.